referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Streda, 7. decembra 2022
Zadania zo slovenského jazyka a literatúry
Dátum pridania: 07.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Blackhunt
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 249
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Zadanie 1.
a) Vysvetlite pojem Staroveká lit., orientálna a antická lit., (nájdi v ukázke typicke znaky antickej lit. A jej hrdinu)
b) Charakterizujte frazeologické jednotky vysvetlite ich význam. Vysvetlite aký je rozdiel medzi prislovím a porekadlom.

Zadanie 2.
a) Urobte myčlienkový rozbor textu, vymenujte jednotlivé lit. obdobia v chronologickom slede
b) porovnajte úvahu o umeleckom diele s úvahou v odbornom a publicistyckom štýle a uvažovaním v bežnom živote, ktoré jazykové prostriedky sú typické pre úvahu.

Zadanie 3.
a) Charakterizuje obdobie v ktorom prišli Cyril a Metod na naše územie a opíšte ich pôsobenie na Veľkej Morave.
b) Charakterizujte systém slovných druhov v slovenčine, vymenujte slovné druhy, uveďte ich delenie podľa ohybnosti a ich význam.

Zadanie 4.
a) Vymenujte pamiatky pôvodnej a pekladovej lit. z obdobia Veľkej Moravy. Charakt. Moravsko – panónske legendy.
b) Definujte čo je veta a uveďte ako sa delia podľa zloženia, členitosti a obsahu.

Zadanie 5.
a) Objasnite ideu slovenskej vzájomnosti, vysvetlite podmienky vzájomnosti a dokumentujte jej odraz v diele J. Kollara a J. Holleho. Vymenujte základné motívy skladby Slavy dcéra a eposu Svätopluk.
b) Uveďte znaky rečníckeho prejavu.

Zadanie 6.
a) Urobte rozbor textu a porovnajte základné znaky anglického, francúzkeho a nemeckého romantizmu.
b) Informačný štýl a jeho útvary.

Zadanie 7.
a) Vyjadrite hlavnú myšlienku textu, úsilie, národnú kultúru v období národného obrodenia. Ľudovít Štúr – (uzákonenie spisovnej slovenčiny, boj za národná a sociálnu slobodu.) Žánre ľudovej slovesnosti – analyzujte hlavné znaky ľudovej slovesnosti.
b) Základné jazykové príručky

Zadanie 8.
a) Charak. Slovenskú barokovú lit. a zaraďte ju do lit. kontextu. Vymenujte predstaviteľov náboženskej (spevniky) a svetskej (H. Gavlovic) barokovej lit. Charak. nové žánre, ktoré vznikli.
b) Vymenujte štýly, ktoré existujú v slovenskom jazyku.

Zadanie 9.
a) Rozbor básne, vysvetlite a porovnajte východiská romantického vzdoru v tvorbe basnikov S. Chalupku, J. Krala, J. Botta, K. H. Machu, dokážte zásady sylabickej prozódie.
b) Vývin spisovneéo jazyka od 9. storočia po rok 1843.

Zadanie 10.
a) Zaraďte básnikov do lit. kontextu, ukážte na rozdiely medzi romantizmom a realizmom, analyzujte obraz ľudu, človeka, prírody v tvorbe Sládkoviča (Detvan), a Hviezdoslava (Hájnikova žena). Vysvetlite a porovnajte obrazy konfliktov, ich vznik a riešenie v obidvoch dielach.
b) List úradný a súkromný, obsah, štylyzácia a grafická stránka.

Zadanie 11.
a) Zhodnoťte ideový a umelecký prínos P. O. Hviezdoslava pre slovenskú literatúru a poukážte na tématickú šírku a presnosť v Hviezdoslavovej tvorbe.
b) Vývin SVK jazyka od r. 1863 po súčasnosť.

Zadanie 12.
a) Akú úlohu zohralo zemianstvo v dejinách SVK národa? Vyložte a odôvodnite postoj uvedených autorov k zemianskym postavám v ich dielach, porovnajte ich. Interpretujte jedno dielo s tématikou zemianstva podľa vlastného výberu
b) Charak. triedenie slov z hľadiska významu (synonymá, antonymá, homonymá)

Zadanie 13.
a) Analyzujte román Otec Goriot a definujte pojem román, vlastnosti a druhy románu, porovnajte romantizmus a realizmus ako zobrazovacie lit. metódy a stručne charak. vrcholné zjavy európskeho realizmu.
b) Zaraďte ukážku z hľadiska slohových postupov a vymenujte aké slohové postupy poznáme.

Zadanie 14.
a) Zaraďte ukážku B. S. Timravu, H. Kukučína a J. G. Tajovského do slovenskej lit. kontextu. Priblížte diela v ktorých autori zobrazili slovenskú dedinu a porovnajte zobrazenia.
b) Štýlotvorné (komunikatívne) činitele

Zadanie 15.
a) Vplyv svetovej lit. moderny na slovenskú poéziu (symbolizmus), básnická genéza I. Krasku, jeho lyrický hrdina. Analyzujte básne Krasku a ukážte na znaky SVK moderny.
b) Vyložte podstatu odborného a umeleckého štýlu – príklady.

Zadanie 16.
a) Charak. SVK poéziu od 60- tych rokov po súčasnosť. Charak. jednotlivé lit. prúdy v uvedenom období a priblížte zdôraznené individuality a osobnosti vnímania skutočnosti v tvorbe M. Rúfusa, M. Válka.
b) Charak. náučný štýl jeho žánre. Vysvetlite pojmy formalizácia a internacionalizácia.

Zadanie 17.
a) Charak. prúdy a snaženia v SVK próze medzi 2 SV. vojnami. Priblížte dielo M. Urbana, v ktorom zobrazil udalosti 1. SV. vojny (Zivy bic) a charak. román J. C. Hronského (Jozef Mak)
b) Vymenujte základné zásady spisovnej výslovnosti (ortoepie)

Zadanie 18.
a) Vývin drýmy od klasicizmu k realizmu (Chalupka, Záborský, Palárik, Tajovský)

Zadanie 19.
a) Charak. dramatickú tvorbu I. Stodolu, J. Barc- Ivan, a P. Zvona. Analyzujte divadelnú hru podľa vlastného výberu na základe ukážky + z čoho vznikol konflikt.
b) Uveďte príklady na typy tvorenia slov.

Zadanie 20.
a) Vysvetlite spoločenské a lit. podmienky vzniku lyrizovanej prózy a poukážte na jej hlavné znaky a špecifické črty v tvorbe D. Chrobáka, M Figuli a F. Švantnera. Interpretujte jedno dielo lyrizovanej prózy podľa vlastného výberu.
b) Vysvetlite význam opisu v umeleckom diele a porovnajte ho s odborným opisom.

Zadanie 21.
a) Objasnite dôsledky 2 SV. vojny v lit. po roku 1945 a charak. ideové a umelecké hodnoty základných diel autorov vo svetovej lit. zhodnoťte pokrokové prúdy a smery v západoeuropskej a americkej lit.
b) Druhy charakteristiky

Zadanie 22.
a) analyzujte umelecké prúdy v SVK medzivojnovej poézii (neosymbolizmus, vitalizmus, DAV, nadrealizmus, katolícka moderna) vysvetlite podmienky ich vzniku a poukážte na charakter ich poézie.
b) Vysvetlite funkcie publicistyky a charakterizujte analytické, spravodajské a beletristycké útvary v publicistike

Zadanie 23.
a) Objasnite pojem umenie a vysvetlite funkcie umenia a umeleckej lit., charakt. jednotlivé lit. podsystémy.
b) Vysvetlite pravidlo o znelostnej asimilácii a pravidlo o rytmickom krátení.

Zadanie 24.
a) Charak. SVK prózu sedemdesiatych rokov 20 storočia.
b) Vysvetlite funkciu publicistického štýlu, uveďte jeho základné vlastnosti – aká je jeho pozícia v kontexte funkčných jazykových štýlov.

Zadanie 25.
a) Charak. spoločenskú a mravnú problematiku tvorby (L. Mnacka, D. Tatarka) a analyzujte dielo Ako chutí moc.
b) Objasnite akú uúohu zohráva reč v umeleckom rozprávaní a akými jazykovými prostriedkami sa dosahuje dramatizácia v rozprávaní.

Zadanie 26.
a) Charak. lit. vývoj SVK poézie po r. 1945. Priblížte poéziu lásky k domovu, človeku a rodnému kraju v slovenskej poézii.

Zadanie 27.
a) Charak. SVK dramatickú tvorbu po r. 1945. Uveďte tematickú šírku zobrazovania konfliktov človeka v dielach J. Soloviča a I. Bukovčana.
b) Fázy tvorenia prejavu

Zadanie 28.
a) Vysvetlite podmienky vzniku a formovania profesionálneho SVK divadla a stručne zhodnoťte prínos najvýznamnejších dramatikov v medzivojnovej lit.
b) Určte vety podľa modálnosti a zmeňte reč na nepriamu reč.

Zadanie 29.
a) Objasnite spoločenskú situáciu a vývinové etapy a prúdy po roku 1945. Vymenujte hlavných predstaviteľov a priblížte ich diela – uveďte spôsob myslenia a života dedinských ľudi v dielach F. Hečka a P. Jaroša.
b) vysvetlite kodifikáciu spisovnej slovenčiny – A. Bernolák, Ľ. Štúr, M. Hattala

Zadanie 30.
a) zaraďte D. Tatarku a R. Jašíka do SVK lit. kontextu a charakterizujte ich tvorbu.
b) Vymenujte a charakterizujte prozodicke vlastnosti reči.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.