referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Účtovná uzávierka a účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
Dátum pridania: 23.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: micka969
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 225
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 

Účtovné uzavieranie účtovného obdobia rozdeľujeme na dve časti:

a) účtovnú uzávierku, ktorá súvisí s uzavretím účtovných kníh za účtovné obdobie
b) vyhotovenie účtovnej závierky, ktorá pozostáva z účtovných výkazov „Súvahy, Výkazu ziskov a strát a z Poznámok“.

Účtovná závierka musí nadväzovať na účtovníctvo, ktoré musí firma viesť:

- správne
- úplne
- preukázateľne
- zrozumiteľne
- spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných dokladov

Právne upravuje účtovníctvo a účtovnú závierku:
Zákon č. 431/2002 Z.z o účtovníctve, Opatrenie MF SR č23054/2002-92, Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92, Opatrenie MF SR č. 16680/2003-92.

Účtovná uzávierka

Postupnosť prác. v účtovnej uzávierke:

1.) Prípravné práce pred uzavretím ÚK

a) inventarizácia jednotlivých druhov majetku a záväzkov
b) kontrola správnosti a úplnosti zaúčtovania jednotlivých ÚP
c) zistenie súčtov vo všetkých stĺpcoch peňaž. denn. a kontrola zostatkov. peňaž. pros. v hotov. a na bank. účtoch
d) prepočet majetku a záväzkov
e) uzávierka účt. oper., kt. zvyšujú základ dane z pŕimov
f) uzáv. oper., kt. zvyš. výdavky vynaložené na dosiah., zabezpeč. a udrž. prímov
g) zistenie výsledku hospodárenia ÚJ
h) výpočet základu daní z prímov a výšky daňovej povinnosti za ÚO

2.) Samotné uzavretie ÚK

3.) Zostavenie účtov. závierky

Ide o poslednú časť účtov. uzáv., ktorej úlohou je vyplniť všeobecné náležitosti a účtov. výkazy ako povinné súčasti účt. závierky. Ako podklad na zostavenie ú. záv. slúžia všetky ÚK.

Účtovná uzávierka predchádza zostaveniu účtovnej závierky a zahŕňa celý komplex uzávierkových prác, ktoré je možné rozdeliť na dve časti:

Prvá časť

Zahŕňa prípravné práce, ktoré firma musí vykonať pre uzavretím účtovných kníh. Sú to také činnosti, ktorými sa zabezpečuje a kontroluje predovšetkým správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovníctva.

Zahŕňame tu:

a) vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov do účtovníctva
b) doúčtovanie všetkých účtovných prípadov, ktorých vecné plnenie sa uskutočnilo do konca účtovného obdobia
c) zaúčtovanie takých účtovných prípadov, ktoré sú preukázateľnou protipoložkou k zaúčtovaným nákladom alebo opačne k zaúčtovaným výnosom, napr. očakávaný príjem od poisťovne za náhradu škody na motorovom vozidle z dôvodu poistnej udalosti
d) zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch 111, 131, 431, príp. 395, ktoré nemôžu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, vykazovať zostatok, napr. aktívny zostatok na účte 111 sa zaúčtuje na účet 119-Maretiál na ceste, z účtu 131 na účet 139-Tovar na ceste
e) zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov napr. rozdelenie vyfakturovaných nákladov a výnosov, ktoré sa týkajú aj časti nasledujúceho účtovného obdobia , leasingové splátky a p.
f) úprava ocenenie majetku a záväzkov na základe inventarizácie
g) tvorba rezerv, napr. na elektrickú energiu, audítorské služby, na nevyčerpanú dovolenku a odvody do poisťovní plynúce z tejto nevyčerpanej dovolenky a p.
h) výpočet a zaúčtovanie kurzových rozdielov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, a to k majetku a záväzkom vyjadrených v cudzej mene
i) doúčtovanie tvorby sociálneho fondu
j) ročné vysporiadanie odpočítanej dane z pridanej hodnoty
k) kontrola účtovných odpisov podľa odpisového plánu
l) kontrola bilančnej kontinuity t.j. začiatočné stavy súvahových účtov k prvému dňu účtovného obdobia musia byť totožné s konečnými zostatkami týchto účtov za bezprostredne predchádzajúce obdobie.

Druhá časť

Zahŕňa záverečné práce, medzi ktoré patrí:

a) zisťovanie výsledku hospodárenia (zisk alebo strata)
b) výpočet a zaúčtovanie dane z príjmov
c) uzavretie účtovných kníh. Vymedzenie pojmov „inventarizácia“ a „inventúra“

Inventarizácia a inventúra sú dôležitou súčasťou účtovnej uzávierky. Firma vykonáva inventarizáciu na základe „Príkazu riaditeľa na vykonanie inventarizácie“. V tomto príkaze je uvedený dátum, dokedy má byť inventarizácia ukončená a je v nej menovaný aj predseda komisie a členovia. Po ukončení inventarizácie je vykonaný „Inventarizačný zápis“, v ktorom sú uvedené skutočnosti ktoré boli zistené inventarizačnou komisiou pri vykonávaní inventúry.

Účtovná závierka

Zostavenie účtovnej závierky je vyvrcholením prác súvisiacich s uzavieraním účtovných kníh za účtovné obdobie (kalendárny alebo hospodársky rok). Povinnosť zostaviť účtovnú závierku v danej firme vyplýva z ustanovenia §6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky. Účtovná závierka v zmysle §7 zákona musí poskytovať jej používateľom, najmä akcionárom, spoločníkom, členom, daňovým orgánom, orgánom štatistiky, bankám, burzám, veriteľom a ostatnej verejnosti verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, t.j. o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch, výsledku hospodárenia a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

a) obchodné meno alebo názov firmy
b) identifikačné číslo, ak ho účtovná jednotka má pridelené
c) právnu formu podnikania
d) deň, ku ktorému sa zostavuje
e) deň jej zostavenia
f) obdobie, za ktoré sa zostavuje
g) podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo FO, ďalej osoby zodpovednej za jej zostavenie a za vedenie účtovníctva

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva obsahuje tieto súčasti:

a) súvahu
b) výkaz ziskov a strát
c) poznámky

Obsahové vymedzenie položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné účty rámcovej účtovnej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovnom rozvrhu. Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ak nie je ustanovené inak. Časť poznámok o prehľade peňažných tokov je súčasťou poznámok, ktoré zostavuje firma, lebo má povinnosť podľa zákona účtovnú závierku overiť audítorom.

Firma zostavuje účtovnú závierku najneskôr do troch mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, kedy podáva aj daňové priznanie za toto účtovné obdobie. Zostavuje ju vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16. Účtovná jednotka pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.