referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Finančný trh a stabilizačná politika štátu
Dátum pridania: 24.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mimusska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 082
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 

Trh predstavuje proces predaja a kúpy medzi jednotlivými ekonomickými subjektami na finančno-peňažnom základe. Obvykle sa člení podľa predmetu obchodovania na:

a)trh tovarov a služieb
b)trh výrobných faktorov
c)finančný trh
d)informačný trh
e)trh ideológií

Na finančnom trhu sa sústreďuje ponuka a dopyt po peňažnom kapitáli, platobných prostriedkoch, cenných papieroch, derivátoch, predkupných právach, devízach, drahých kovoch, poistnej ochrane a p. Finančný trh je trh, na ktorom finanční sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého a dlhodobého kapitálu medzi jednotlivými ekonomickými subjektami v národnom i medzinárodnom meradle.

Prvky alebo subjekty FT:

a)systém finančných nástrojov – prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje presun peňažných prostriedkov z prebytkového sektora ekonomiky do deficitného je veľmi bohatý. Tvoria ho vklady, úvery, leasing, faktoring, forfaiting, CP, devízy, poistná ochrana

b)systém finančných inštitúcií:
1.bankové inštitúcie: špecializované (hypotekárne banky)
                               univerzálne (maloobchodné banky, investičné banky)
2.poisťovacie spoločnosti (životné poisťovne)
3.nebankové finanční sprostredkovatelia (peňažné burzy)
4.ostatné finančné inštitúcie

c)mechanizmus, ktorý zabezpečuje transformáciu peňažných prebytkov na financovanie potrieb deficitného sektora ekonomiky.

Funkcia finančného trhu

Podstatnou úlohou finančného trhu je zabezpečiť presun voľných peňažných prostriedkov z prebytkového sektora ekonomiky do deficitného sektora.

Ďalšie funkcie:

1.Akumulačná – akumuluje dočasne voľné peňažné prostriedky zo všetkých prebytkových zdrojov
2.Alokačná –efektívne alokuje voľné peňažné prostriedky do oblastí súkromných, ale i verejných investícií tak, aby umožnili vyrábať tovary a poskytovať služby
3.Cenotvorná – jedna z najdôležitejších funkcií fin. trhu. Na základe agregovanej ponuky dopytu zabezpečuje tvorbu optimálnych cien.
4.Platobná funkcia – poskytuje mechanizmus na vykonávanie platieb za tovary
5.Prerozdelovacia
6.Informačno-signalizačná
7.Selekčná
8.Funkcia ochrany investorov
9.Politická
10.Úverová

Peňažný trh

Je to trh s krátkodobými finančnými nástrojmi (krátkodobé úvery, CP, faktoring). Finančné prostriedky získané na peňažnom trhu slúžia na krytie prevádzkových potrieb.

Subjekty:

a)štát – obstaráva si tu peňažné prostriedky na krytie krátkodobého deficitu štátneho rozpočtu
b)podnikateľský sektor – tu získava prostriedky na výplatu miezd a platov svojim zamestnancom ap.
c)banky – upravujú tu svoju likviditu v súlade so zákonnými predpismi medzi sebou
d)obyvateľstvo – si vypožičiava peniaze na financovanie spotrebných predmetov
e)subjektmi sú najmä banky a veľkí investori – orgány verejného sektora, podniky, medzinárodné a nadnárodné inštitúcie.

Nástroje peňažného trhu sú krátkodobé úvery, faktoring, krátkodobé cenné papiere – pokladničné poukážky štátu a banky, depozitné certifikáty, zmenky, akcepty... Pre nástroje peňažného trhu je charakteristický vysoký stupeň likvidity, nízke riziko. Cenou na peňažnom trhu je úrok. Úrok je cena cien. Podľa neho sa oceňujú všetky druhy renty, cena pôdy, kurzy cenných papierov. Výška úroku je výsledkom vzťahu medzi ponukou a dopytom po peňažnom kapitáli, ale aj dôsledkom monetárnej politiky centrálnej banky, ktorá môže mať expanzívny, reštriktívny alebo neutrálny charakter.

Nominálna úroková miera jej úroková miera z peňazí vyjadrená v % z veľkosti požičaného peňažného kapitálu. Reálna úroková miera je upravená o infláciu a zdaňovanie.

Členenie

1.trh krátkodobých úverov

a)bankových – kontokorentné úvery, lombardný, eskontný, akceptačný
b)obchodných – nástrojom ktorých je zmenky
c)faktoring – osobitná forma krátkodobého financovania spojeného s obchodným úverom

2.trh krátkodobých cenných papierov – pokladničných poukážok,. depozitných certifikátov, a p.

Peňažný trh možno ďalej členiť na:

a)bankovo organizovaný trh – obchodujú na ňom emisné a komerčné banky
b)neorganizovaný trh – medzi nebankovými podnikateľmi navzájom

Anglický peňažný trh

Je jeden z najrozvinutejších trhov a člení sa:

a)diskontný trh
b)medzibankový trh
c)trh s depozitnými certifikátmi
d)trh oblastným práv
e)medzipodnikový trh

Kapitálový trh

Je trhom strednodobého a dlhodobého kapitálu. Subjekty kapitálového trhu sú rôzne podniky, banky, poisťovne, orgány verejného sektora a v stále väčšej miere aj obyvateľstvo.

Subjekty kapitálového trhu môžu vystupovať v pozícii emitenta alebo v pozícii investora. Emitenti na KT získavajú kapitál prostredníctvom emisie CP a investori investujú svoje peňažné prostriedky do rôznych finančných nástrojov

Nástroje kapitálového trhu

a) strednodobé a dlhodobé úvery, ktoré poskytujú banky alebo iné finančné inštitúcie
b) finančný leasing a forfaiting – osobitné formy stredno- a dlhodobých úverov
c) stredno- a dlhodobé CP, ktoré je možné rozdeliť na dlhové CP a majetkové CP.

Cenou na KT je kurz cenných papierov, predkupných práv opcií ap.

Členenie KT -podľa získavanie peňažných prostriedkov na financovanie investícií

a) trh stredodobých a dlhodobých úverov
b) trh osobitných foriem úveru – leasingu a forfaitingu, trh CP
                                             
Ttrh cenných papierov sa člení

1) sekundárny
                a) organizovaný
                b) neorganizovaný
2) primárny

Kapitálové trhy členíme:

a) trhy, kde vzniká dlžnícky záväzok
b) trhy kde vzniká nárok na spoluvlastníctvo majetku spoločnosti

KT - z hľadiska povinnosti zverejňovať kurzy CP:

a) verejné trhy
b) neverejné trhy

      - z časového hľadiska

a) promptné
b) termínové
c) opčné

      - z teritoriálneho hľadiska

a) národné
b) zahraničné
c) medzinárodné

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.