Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podmienky prevádzkovania vozidiel

1. Evidencia vozidiel

Do evidencie na ODI musia byť prihlásené všetky vozidlá, ktoré podliehajú evidencii (musia mať EVČ), a to do 7 dní od dňa nadobudnutia vozidla.

Ako držiteľ vozidla smie byť do dokladu vozidla zapísaná len osoba:

a, FO staršia ako 15 rokov, ktorá je právne spôsobilá
b, FO oprávnená na podnikanie
c, PO

ODI vykoná evidenčný úkon – pridelí vozidlu EVČ, prihlásenie zaznamená do technického preukazu vozidla, držiteľovi vydá potvrdenie (osvedčenie) o evidencii vozidla a EVČ. Vlastník alebo držiteľ vozidla sú povinní pristaviť vozidlo na DI v mieste svojho trvalého bydliska, aby porovnali údaje na motorovom vozidle a na technickom preukaze. Okrem toho sú povinní predložiť TP vozidla, doklady o nadobudnutí vozidla, preukázať svoju totožnosť, vyplniť žiadosť a zaplatiť správny poplatok.

2. Technická spôsobilosť vozidiel

Do tejto kapitoly patria : 1, podmienky, ktoré musí vozidlo spĺňať v CDP
                                    2, schvaľovanie technickej spôsobilosti
                                                 a, schvaľovanie tech. spôsobilosti typu vozidla
                                                 b, schvaľovanie tech. spôsobilosti jednotlivého vozidla
                                    3, technický preukaz
                                    4, osvedčenie vozidla

Typ vozidla – je vozidlo zhodného vyhotovenia, vyrobené tým istým výrobcom, ktorý je výrobcom zhodne označené najmä obchodnou značkou a kódom v identifikačnom čísle vozidla.

Jednotlivé vozidlo – je vozidlo jednotlivo vyrobené alebo jednotlivo dovezené fyzickou alebo právnickou osobou. Nové alebo ojazdené, ktoré sa nezhoduje s typom vozidla schváleným v SR.

3. Technické zabezpečenie prevádzky vozidiel

K najdôležitejším prevádzkovo-technickým ukazovateľom patria údaje o spotrebe paliva a ostatných hmôt a výkony resp. životnosť pneumatík.

Starostlivosť o vozidlo je rozdelená na: - údržbu vozidiel
                                                         - opravy vozidiel

Údržba vozidiel:

- Zahrňuje ošetrovanie vozidiel, plánovanú a sezónnu údržbu.

Umývanie vozidla je dvojstupňové:

Umývanie I. stupňa: - spočíva v umytí karosérie vozidla a robí sa raz do týždňa.
Umývanie II. stupňa: - spočíva v umytí celého vozidla, karosérie, motora, podvozka a vnútra karosérie alebo kabíny.

Výmena olejov a mastenie, Plánovaná údržba, Sezónna údržba

Opravy vozidiel:

Pri cestných vozidlách rozlišujeme 3 druhy opráv, a to:

- Bežná oprava
- Celková oprava
- Generálna oprava

Bežná oprava – je oprava, pri ktorej sa odstraňujú jednotlivé chyby niektorej súčiastky vozidla. Podľa potreby z hľadiska rozsahu sa tieto opravy delia na veľké a malé.

Celková oprava – je oprava, pri ktorej sa v rozsahu medzných odchýliek obnovujú pôvodné technické vlastnosti skupiny súčiastkových celkov vozidla. Oprava spočíva vo výmene všetkých chybných súčiastok za nové.

Generálna oprava: - je oprava, pri ktorej sa demontuje vozidlo na dielce a súčiastky. Oprava spočíva vo výmene chybných dielcov a súčiastok za nové alebo celkovo opravené, vrátane jeho povrchovej úpravy.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk