referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Piatok, 9. decembra 2022
Hospodárenie podniku
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 012
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
2.Členenie nákladov v závislosti od objemu výkonov:

-Fixné náklady – so zmenou výroby sa celkove nemenia, ale mení sa ich podiel pripadajúci na jednotku výkonu
-Absolútne fixné – odpis budovy
-Relatívne fixné – náklady sa menia skokom, pr. odpis dvoch budov
-Variabilné náklady – menia sa so zmenou objemu výkonov. Podľa stupňa premenlivosti poznáme:
-Proporcionálne – vyvíjajú sa v tom istom pomere ako objem výkonov (spotreba priameho materiálu)
-Neproporcionálne – vyvíjajú sa iným smerom ako objem výkonov

Neproporcionálne náklady môžu byť:

-Progresívne – ak objem výkonov rasti ich celková výška rastie rýchlejšie ako objem výkonov, ak objem výkonov klesá ich celková výška klesá pomalšie ako objem výkonov (pr. náklady na nepodarky, príplatky za prácu v dňoch pracovného pokoja)
-Degresívne – ak objem výkonov rastie celková výška nákladov rastie pomalšie ako objem výkonov. Ak objem výkonov klesá celková výška nákladov klesá rýchlejšie ako objem výkonov. (pr. náklady na technologické palivo, náklady na opravy DHM)
-Regresívne – vyvíjajú sa nepriamo úmerne s objemom výkonov (pr. mzdy vyplatené za prestoje)

Nulový bod – je objem výkonov, ktoré musí podnik vyrobiť a predať, aby pokryl celkové náklady na ich výrobu

3.Členenie nákladov v účtovníctve:

-Náklady z bežnej činnosti
-Náklady z hospodárskej činnosti (spotreba materiálu, energie)
-Finančné náklady (úroky z poskytnutých úverov)
-Náklady na mimoriadnu činnosť (mimoriadne náklady) /napr. škody, manká/

4.Druhové členenie nákladov:

Prvotné náklady

-Sú za podnik ako celok
-Vyskytujú sa v takej forme, ako vznikli alebo ako prišli do podniku
-Vznikajú pri styku s okolím – externé náklady

Druhotné náklady

-Označujú sa aj ako interné náklady
-Vznikajú v rámci vnútropodnikových útvarov

Výnosy

-Vo všeobecnosti sú to realizované výkony podniku

Výkony je možné realizovať na trhu – predať externému odberateľovi (vznikajú tržby). Môžu sa však aj odovzdať v rámci vnútropodnikových útvarov (vznikajú vnútropodnikové výnosy).

Od pojmu výnos treba odlíšiť pojem príjem – prírastok finančných prostriedkov. Medzi príjmami a výnosmi často vzniká nesúlad.

Pri časovom nesúlade vznikajú:

Príjmy budúcich období, napr. Podnik A prenajme podniku B miestnosť na tri roky dopredu. Podnik B zaplatí celé nájomné až po uplynutí troch rokov. V podniku A vznikajú príjmy budúcich období v sume 90 000,-

Výnosy budúcich období, napr. Podnik A prenajíma podniku B dve miestnosti vo svojej budove. Podnik B zaplatil v roku 1997 nájomné na tri roky dopredu v celkovej sume 54 000,-. Tento príjem podniku A sa vzťahuje na tri obdobia, preto sa musí rovnomerne rozdeliť a každý rok bude výnosom 1/3 príjmu. Vzniká výnos budúcich období.

Členenie výnosov na prevádzkové, finančné a mimoriadne priamo nadväzuje na členenie výnosov podľa druhov. Všetky výnosy podľa druhov, ktoré v podniku vznikajú, sa priraďujú k jednotlivým činnostiam. Ich charakteristika je rovnaká ako pri nákladoch. Členenie výnosov v účtovníctve:

-Výnosy z bežnej činnosti
-Výnosy z hospodárskej činnosti – tržby za predané výrobky
-Finančné výnosy – prijaté úroky
-Výnosy z mimoriadnej činnosti – prebytok v pokladnici

Výsledok hospodárenia podniku

-Je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku dosiahnutými za určité obdobie. V niektorých podnikoch sú v príslušnom období vyššie výnosy, v inom náklady. Podniku potom vzniká zisk alebo strata.

V> N Ţ zisk
Výnosy – náklady = výsledok hospodárenia – V = N Ţ vyrovnaný výsledok hospodárenia
V
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.