Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hospodárenie podniku

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia

Pri zabezpečení činnosti podniku a dosahovaní vytýčených cieľov má prevažná časť vstupov do podniku formu nákladov a prevažná časť výstupov, formu výnosov.

Charakteristika nákladov

Náklady predstavujú peňažné vyjadrenie spotreby výrobných faktorov.
Výdavky predstavujú úbytok peňažných prostriedkov.
Výkony sú výsledky výrobnej činnosti, obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

-Medzi nákladmi a výdavkami podniku nastáva často nesúlad, jednak vecný alebo časový
-Časový nesúlad sa môže prejaviť dvoma spôsobmi:

1.náklady budúcich období

Napr. Podnik zaplatil v roku 1996 nájomné vo výške 150 000,- dopredu to znamená na rok 1997, 1998, 1999.

2.výdavky budúcich období

Napr. Podnik má od roku 1996 prenajatú garáž za nájomné vo výške 90 000,- po dohode s prenajímateľom zaplatí na konci roku 1998.

Členenie nákladov

1.kalkulačné členenie: v tejto súvislosti je nutné vysvetliť niektoré pojmy:

-kalkulovanie – je to činnosť spojená s priraďovaním príslušnej časti nákladov na konkrétny výkon
-kalkulácia – je výsledkom kalkulovania
-kalkulačná jednica – je to výkon, na ktorý sa uskutočňuje kalkulácia nákladov (napr. výrobky)

-V zmysle tohto členenia rozlišujeme:

-priame náklady – označujú sa aj ako jednicové. Vzťahujú sa priamo na kalkulačnú jednicu. Patrí sem priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady
-nepriame náklady – sú spoločné pre všetky výkony. Patrí sem výrobková, správna a odbytová réžia.

Kalkulačný vzorec

Priamy materiál (napr. látka pri šití šiat)
+ priame mzdy (napr. mzda krajčírky)
+ ostatné priame náklady (napr. zákonné sociálne poistenie krajčírky)
+ výrobná réžia (napr. spotreba energie pri výrobe šiat)
= vlastné náklady výroby
+ správna réžia (napr náklady na kancelársky materiál)
= vlastné náklady výkonu
+ odbytová réžia (napr. náklady na reklamu)
= úplné vlastné náklady
+ zisk
= výrobná cena
+ dane
= obchodná cena

Význam tohto členenia:

-slúži na zistenie výšky a zloženia nákladov kalkulačnej jednice
-slúži ako podklad pri cenovom rozhodovaní
-umožňuje odkrývať rezervy znižovania nákladov2.Členenie nákladov v závislosti od objemu výkonov:

-Fixné náklady – so zmenou výroby sa celkove nemenia, ale mení sa ich podiel pripadajúci na jednotku výkonu
-Absolútne fixné – odpis budovy
-Relatívne fixné – náklady sa menia skokom, pr. odpis dvoch budov
-Variabilné náklady – menia sa so zmenou objemu výkonov. Podľa stupňa premenlivosti poznáme:
-Proporcionálne – vyvíjajú sa v tom istom pomere ako objem výkonov (spotreba priameho materiálu)
-Neproporcionálne – vyvíjajú sa iným smerom ako objem výkonov

Neproporcionálne náklady môžu byť:

-Progresívne – ak objem výkonov rasti ich celková výška rastie rýchlejšie ako objem výkonov, ak objem výkonov klesá ich celková výška klesá pomalšie ako objem výkonov (pr. náklady na nepodarky, príplatky za prácu v dňoch pracovného pokoja)
-Degresívne – ak objem výkonov rastie celková výška nákladov rastie pomalšie ako objem výkonov. Ak objem výkonov klesá celková výška nákladov klesá rýchlejšie ako objem výkonov. (pr. náklady na technologické palivo, náklady na opravy DHM)
-Regresívne – vyvíjajú sa nepriamo úmerne s objemom výkonov (pr. mzdy vyplatené za prestoje)

Nulový bod – je objem výkonov, ktoré musí podnik vyrobiť a predať, aby pokryl celkové náklady na ich výrobu

3.Členenie nákladov v účtovníctve:

-Náklady z bežnej činnosti
-Náklady z hospodárskej činnosti (spotreba materiálu, energie)
-Finančné náklady (úroky z poskytnutých úverov)
-Náklady na mimoriadnu činnosť (mimoriadne náklady) /napr. škody, manká/

4.Druhové členenie nákladov:

Prvotné náklady

-Sú za podnik ako celok
-Vyskytujú sa v takej forme, ako vznikli alebo ako prišli do podniku
-Vznikajú pri styku s okolím – externé náklady

Druhotné náklady

-Označujú sa aj ako interné náklady
-Vznikajú v rámci vnútropodnikových útvarov

Výnosy

-Vo všeobecnosti sú to realizované výkony podniku

Výkony je možné realizovať na trhu – predať externému odberateľovi (vznikajú tržby). Môžu sa však aj odovzdať v rámci vnútropodnikových útvarov (vznikajú vnútropodnikové výnosy).

Od pojmu výnos treba odlíšiť pojem príjem – prírastok finančných prostriedkov. Medzi príjmami a výnosmi často vzniká nesúlad.

Pri časovom nesúlade vznikajú:

Príjmy budúcich období, napr. Podnik A prenajme podniku B miestnosť na tri roky dopredu. Podnik B zaplatí celé nájomné až po uplynutí troch rokov. V podniku A vznikajú príjmy budúcich období v sume 90 000,-

Výnosy budúcich období, napr. Podnik A prenajíma podniku B dve miestnosti vo svojej budove. Podnik B zaplatil v roku 1997 nájomné na tri roky dopredu v celkovej sume 54 000,-. Tento príjem podniku A sa vzťahuje na tri obdobia, preto sa musí rovnomerne rozdeliť a každý rok bude výnosom 1/3 príjmu. Vzniká výnos budúcich období.

Členenie výnosov na prevádzkové, finančné a mimoriadne priamo nadväzuje na členenie výnosov podľa druhov. Všetky výnosy podľa druhov, ktoré v podniku vznikajú, sa priraďujú k jednotlivým činnostiam. Ich charakteristika je rovnaká ako pri nákladoch. Členenie výnosov v účtovníctve:

-Výnosy z bežnej činnosti
-Výnosy z hospodárskej činnosti – tržby za predané výrobky
-Finančné výnosy – prijaté úroky
-Výnosy z mimoriadnej činnosti – prebytok v pokladnici

Výsledok hospodárenia podniku

-Je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku dosiahnutými za určité obdobie. V niektorých podnikoch sú v príslušnom období vyššie výnosy, v inom náklady. Podniku potom vzniká zisk alebo strata.

V> N Ţ zisk
Výnosy – náklady = výsledok hospodárenia – V = N Ţ vyrovnaný výsledok hospodárenia
V

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk