Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

MARC 21

Formáty MARC 21 sú široko používané štandardy na reprezentáciu a výmenu bibliografických údajov, údajov o autoritách, klasifikačných údajov, záznamov o komunitných informáciách a holdingoch v strojom čitateľnej forme. Akronym MARC (Machine-Readable Catalogue alebo Cataloguing) znamená ”strojom čitateľný katalóg alebo katalogizácia”. V praxi sa skratka MARC spravidla nedešifruje a používa sa v rozličných súvislostiach. Existuje okolo dvadsať formátov typu MARC. Všeobecne sa pojmom MARC pomenúva skupina formátov, ktoré slúžia na identifikáciu a spracovanie bibliografických a iných údajov a na ich výmenu medzi knižnicami, bibliografickými a informačnými agentúrami v rámci kooperácie na národnej alebo medzinárodnej úrovni.

MARC 21 sa skladá z rodiny piatich koordinovaných formátov:

MARC 21 Formát pre autority;
MARC 21 Formát pre bibliografické údaje;
MARC 21 Formát pre klasifikačné dáta;
MARC 21 Formát pre komunitné informácie 
MARC 21 Formát pre holdingy.

Každý z týchto formátov MARC je publikovaný samostatne a poskytuje podrobný popis polí, pravidlá použitia definovaných údajov s príkladmi, ako aj identifikáciu konvencií, ktoré zabezpečujú konzistenciu vstupných dát.

Časti záznamu MARC 21

Všeobecná charakteristika formátu MARC 21 sa nachádza v spoločnom úvode ku všetkým formátom. Informácie o špecifikách jednotlivých formátov MARC 21 sú v úvodoch k jednotlivým špeciálnym formátom vzťahujúcim sa na určité typy záznamov. Všetky záznamy MARC 21 sa skladajú z troch hlavných elementov:

•štruktúra (record structure);
•kódy údajov; identifikátory údajov (content designators);
•definície údajov; špecifikácie údajov (data content of the record, data element definitions).

Štruktúra záznamu je pôvodne doplnením normy American National Standard for Information Interchange (ANSI/NISO Z39. 2) a jej medzinárodného ekvivalentu ISO 2709. Na Slovensku je táto norma dostupná ako STN ISO 2709: 1996: Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií. 1999. Na tejto norme je založený aj rad ďalších formátov, ktoré primárne nesúvisia s oblasťou bibliografie a sférou knižnično-informačných služieb (formát na výmenu lexikálnych jednotiek, formát EDIFACT používaný v elektornickej výmene dát v administrácii, obchode a doprave a pod.).

Kódy údajov, čiže tagy, indikátory, kódy podpolí a ďalšie explicitne určené konvencie, charakterizujú údaje v zázname a slúžia na podporu manipulácie s údajmi, ktoré sú definované v každom formáte MARC 21.

Definície údajov, ktoré sa nachádzajú vo formátoch MARC 21, sú spravidla definované nejakými špeciálnymi pravidlami mimo formátu, napríklad pravidlami pre Medzinárodný štandardný bibliografický popis (International Standard Bibliographic Description (ISBD)) alebo anglo-americkými katalogizačnými pravidlami (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition (AACR 2)), či v ďalších štandardoch, ktoré sú u nás odbornej verejnosti známe, ako napr. Library of Congress Subject Headings (LCSH), Holdings Statements´ Summary Level (ISO 10324), American National Standard for Serial Holdings Statements (ANSI/NISO Z39. 44), Library of Congress Classification (LCC) alebo podobné konvencie používané organizáciami, ktoré vytvárajú záznamy. Obsah niektorých kódov, napr. v návestí alebo v tagoch 006, 007, 008, je definovaný v samotnom formáte MARC 21.

Štruktúra záznamu MARC sa skladá z troch hlavných komponentov:

1. návestie záznamu,
2. adresár,
3. premenlivé polia (polia premenlivej dĺžky).

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v manuáli MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media, ktorý je dostupný na stránke Kongresovej knižnice v USA.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk