referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eliška
Piatok, 7. októbra 2022
Obchodné spoločnosti
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 201
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 

-sú právnické osoby, založené za účelom podnikania
-členenie:

a)Kapitálové spol.: -s.r.o.
                            -a.s.
b)Osobné spol.: -v.o.s.
                        -k.s.

Kapitálové spoločnosti

-je pre ne charakteristická kapitálová účasť
-spoločníci neručia za záväzky spoločnosti

Osobné spoločnosti

-ich charakt. znakom je bezprostredná účasť spoločníkov na podnikaní
-spoločníci ručia za záväzky celým svojím súkromným majetkom
-tieto spoločnosti nevytvárajú osobitné riadiace orgány

Rozdiely:

OSOBNÉ                                                 KAPITÁLOVÉ

-malý počet členov v spoločnosti               -väčší počet členov
-riadenie zabezpečujú spoločníci                -existujú samostatné riadiace orgány
-právo hlasovať na osobu                          -právo hlasovať podľa účasti kapitálu
-osobné ručenie spoločníka                       -nepriame ručenie spoločníka cez spoločnosť

Verejná obchodná spoločnosť

-založená 2 osobami, ktoré podnikajú pod spoločným menom a za záväzky spoločnosti ručia celým majetkom
-zakladá sa spoločenskou zmluvou, podpísanou spoločníkmi
-v zmluve je potrebné vymedziť vzájomné vzťahy, spôsob rozdelenia zisku, úhradu straty, pristupovanie ďalších spoločníkov, spôsob zániku, majetkové vysporiadanie
-vzniká dňom zápisu do OR
-výška ZI nie je zákonom stanovená
-na obchodné vedenie spoločnosti je oprávnený každý spoločník
-štatutárnym orgánom môžu byť všetci alebo len poverení
-zisk medzi spoločníkov sa delí rovnakým podielom
-zaniká dňom výmazu z OR
-pri likvidácií spoločnosti majú nárok na likvidačný zostatok do výšky vkladu, potom rovnakým dielom

-výhody:

-možnosť každého spoločníka zúčastňovať sa na riadení
-možnosť plnej kontroly všetkých spoločníkov
-pružné rozhodovanie, lebo je málo spoločníkov
-nízka kapitálová základňa

-nevýhody:

-ručia celým majetkom
-existencia spoločnosti závisí od osobných schopností a dôvery spoločníkov
-čím viac spoločníkov, tým menšia rýchlosť a pružnosť v rozhodovaní

Komanditná spoločnosť

-1 a viac spoločníkov ručia do výšky svojho vkladu – komanditisti
-1 a viac ručia celým svojím majetkom – komplementári
-zakladá sa spoločenskou zmluvou
-komanditista je povinný vložiť min. vklad 10 000,-
-vzniká dňom zápisu do OR
-na obchodné vedenie sú oprávnení komplementári, kt. tvoria štatutárny orgán, každý je oprávnený konať v mene spoločnosti
-komanditista má právo iba na nahliadnutie úč. kníh a dokladov a kontrolu
-spôsob rozdelenia zisku stanovuje spoločenská zmluva
-zaniká dňom výmazu z OR
-pri likvidácií komanditisti majú prednostné právo na vrátenie sumy vloženého vkladu
-možnosť zvýšenia kapitálu: vstup nových komanditistov

-výhody:

-možnosť zvýšenia potrebného kapitálu
-umožňuje spojenie kvalifikovaným s finančne silnými spoločníkmi

-nevýhody:

-neobmedzené ručenie komplementárov
-obmedzená možnosť kontroly na strane komanditistov
-delenie zisku je zložitejšie

Spoločnosť s ručením obmedzeným

–povinnosťou spoločníka nie je osobná účasť na podnikaní, ale povinnosť vložiť určitý vklad
-ZI je vopred určené vkladmi spoločníkov
-spoločnosť veriteľom zodpovedá celým svojím majetkom, spoločníci ručia len do výšky nesplateného vkladu
-max. 50 spoločníkov
-ak zakladá 1 človek formou notárskeho zápisu, spisuje sa do zakladateľskej listiny
-ak viacerí, tak sa uzatvára spoločenská zmluva
-vzniká dňom zápisu do OR
-ZI:-súhrn peňažných a nepeňažných vkladov
-min. 200 000,-.
-vklad jedného je min. 30 000,-
-pred zápisom do OR musí byť vyplatené aspoň 30 %
-celková hodnota vkladu musí byť aspoň 100 000,-
-ak je jeden, tak platí celé ZI

-práva a povinností spoločníkov:

-povinní splatiť vklad
-spoločníci majú právo na riadenia a kontrolu
-právo nahliadať do dokladov a byť informovani o záležitostiach spoločností
-právo na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splateného vkladu

-rezervný fond:

-vytvára ho povinne
-ak sa nevytvorí pri vzniku, tak min. 5% z prvého zisku, nie viac ako 10% ZI
-každoročne povinne ho dopĺňa podľa sumy v spoločenskej zmluve, min. 5% zo zisku, max.10% ZI
-o použití rozhodujú konatelia

-štatutárny orgán:

-1 alebo viac konateľov, sú vymenovaní valným zhromaždením a radou spoločnosti
-je oprávnený rozhodovať vo všetkých záležitostiach
-zapisuje sa do OR

-orgány spoločnosti:

a)valné zhromaždenie:

-najvyšší orgán
-rozhoduje o:-schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky
                    -schvaľovanie stanov a ich zmien
                    -zvyšovanie a znižovanie zi
                    -rozdelenie zisku a úhrada straty
                    -vylúčenie spoločníkov, zrušenie spoločnosti
-zvolávajú konatelia min. raz za rok
-členmi sú všetci, každý má jeden hlas na 1000,-

b)konatelia:

-štatutárny orgán
-1 alebo viac
-povinní zabezpečiť vedenie spoločnosti
-rozhodujú o použití fondu
-pre konateľov platí zákaz konkurencie

c)dozorná rada:

-kontrolný orgán volený valným zhromaždením
-člen nemôže byť konateľ
-min. 3 členovia
-dohliada na činnosť konateľov
-preskúmava účtovnú uzávierku

-zaniká:-výmazom z OR
            -pri likvidácií každý ma nárok na likvidačný zostatok podľa splatenéh vkladu

-výhody:

-malý rozsah kapitálu na založenie
-ručenie majetkom spoločnosti
-obmedzené ručenie
-značná rozhodovacia pružnosť v malých sro
-vzájomná prepojenosť a komunikácia spoločníkov
-obmedzený počet spoločníkov

-nevýhody:

-obmedzené možnosti získania nového kapitálu
-nízka úverová schopnosť

Akciová spoločnosť

-zi je rozvrhnuté na určitý počet akcií
-za záväzky zodpovedá celým svojím majetkom, akcionári za záväzky neručia a nezodpovedajú
-1 PO, inak 2 a viac
-ak zakladajú viacerí, tak uzatvoria zakladateľskú zmluvu
-1 podpíše zakladateľskú listinu
-vzniká zápisom do OR
-Zi min. 1 000 000,-
-rezervný fond zakladá pri založení, min. 10% ZI
-ročne sa dopĺňa min. 10% zo zisku, kým dosiahne výšku min. 20% ZI

-orgány:

a)valné zhromaždenie:

-najvyšší orgán, najmenej 1 ročne a zvoláva ho predstavenstvo
-rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach

b)predstavenstvo:

-štatutárny orgán, riadi činnosť
-členov volí valné zhromaždenie na dobu určitú
-min. 3 členovia, platí zákaz konkurencie
-zabezpečuje vedenie účtovníctva

c)dozorná rada:

-dohliada na výkon predstavenstva
-min. 3 členovia
-sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov, kontrolovať účtovné záznamy

-o zrušení rozhoduje valné zhromaždenie
-zaniká výmazom z OR

-výhody:

-možnosť zhromaždiť veľký kapitál
-ľahký prístup k úverom
-odbornosť v manažmente
-ľahkosť zmeny vlastníctva
-oddelenosť vlastníctva od manažmentu

-nevýhody:

-protichodné záujmy akcionárov, manažmentu, zamestnancov
-vysoké náklady pri vzniku
-negatívne dôsledky veľkosti spoločnosti

Družstvo

-neohraničený počet osôb
-družstvo je PO
-za záväzky zodpovedá celým majetkom
-členovia za záväzky neručia a nezodpovedajú
-výška Zi je min. 50 000,-
-založiť môže min. 5 osôb Fo alebo 2 PO
-vzniká zápisom do OR
-pri vzniku musí založiť nedeliteľný fond, min. 10% ZI

-orgány:

a)členská schôdza
b)predstavenstvo
c)kontrolná komisia

-zaniká výmazom z OR

Osobitné formy podnikania

1.zmluva o tichom spoločenstve
2.združenie osôb na spoločné podnikanie

 
Podobné referáty
Obchodné spoločnosti SOŠ 2.9794 487 slov
Obchodné spoločnosti SOŠ 2.9851 529 slov
Obchodné spoločnosti SOŠ 2.9875 1306 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.