Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozdelenie slovenskej literatúry

Slovenská stredoveká literatúra

1.Veľkomoravské obdobie

1.1.Preklady

1.1.1.Metod- Starý zákon
1.1.2.Konštantín- Misál;breviár
1.1.3.Spolu- Nový zákon

1.2.Tvorba

1.2.1.Konštantín- Prohlas
1.2.2.Kliment- Život sv. Konštantína; Pochvala Cyrilovi Filozofovi;Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda
1.2.3.Gorazd- Život sv. Metoda; Moravsko- Panónske legendy
1.2.4.mních Chrabr- O písmenách

2.Po vzniku Veľkej Moravy

2.1.Gaudeamus Igitur
2.2.biskup Maurus- Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi; Legendy o sv. Štefanovi
2.3.kroniky
  2.3.1.Anonymova kronika- Činy uhrov; Kronika Šimona z Kézy

Slovenská humanistická a renesančná literatúra

1.humanizmus

1.1.Ján Jakobeus- Slzy, vzdychy a slzy slovenského národa
1.2.Martin Rakovský- O svetskej vrchnosti; Knižka o spoloč. vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach
1.3.Odborná próza
  1.3.1.Ján Jesenius- Rozprava o kostiach a krvi; Náuka o chirurgii
  1.3.2.Vavrinec Benedikt z Nedožier- Dve knihy...českej gramatiky

2.renesancia

2.1.historické piesne

2.1.1.Martin Bošňák- Píseň o zámku muránském; Píseň o sigetském zámku; Písňe o ňekterých zámkoch: O Modrom Kameni, O Diviňe, O Zvoleňe
2.1.2.Štefan Komodický- O Jágri a ňekterých víťazích; O Tompierovi; Myjava a kozáci

2.2.ľúbostné piesne

2.2.1.Píseň o dvúch uherských pánech a tureckého cisáre dcére(Siládi a Hadmáži)
2.2.2.Ján Jób Fanchalih- Ach, potešení mé roztomilé

2.3.duchovné piesne

2.3.1.Ján Silván- Písňe nové na sedm žalmů kajících a jiné žalmy; Jakt jest čistá vec z mladosti
2.3.2.Eliáš Láni- Ač mňe Pán Bůh ráčí trestati
2.3.3.Juraj Tranovský- Cithara Sanctorum(Písňe duchovné staré i nové); Jiiž poslední časové konečne nastali

2.4.ostatná renesančná tvorba

2.4.1.Legenda o svätom Jurajovi; Amor a Psyché; O Genovéve
2.4.2.Pavel Kyrmezer- Komedie česká o bohatci a Lazarovi; Komedie nová o vdově
2.4.3.Juraj Tesák Mošovský- Komedie...Ruth

Slovenská baroková literatúra

1.poézia

1.1.Katolícka duchovná poézia

1.1.1.Benedikt Szollosi- Písňe katholické

1.2.Evanjelická duchová poézia

1.2.1.Juraj Tranovský- Citthara Sanctorum

1.3.Svetská poézia

1.3.1.Dionýz Kubík
1.3.2.Ján Sekáč- Láskavé karhání smíšnopochabných mravúv
1.3.3.Štefan Ferdinand Selický- Obraz panej krásnej perem malovaný

1.4.Didakticko- reflexívna poézia

1.4.1.Peter Benický- Slovenské verše
1.4.2.Hugolín Gavlovič- Valašská škola mravúv stodola; Škola kresťanská

2.dráma

2.1.Eliáš Ladiver- Tragoedia, aneb Hra smutná; Caterina, kráľovná Gurzianská

3.próza

3.1.Predstavitelia

3.1.1.Štefan Palárikovský- Osud Palárikovský
3.1.2.Ján Simonides- Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a Tobiáša Masníka
3.1.3.Ján Rezik- Prešovské jatky

3.2.exulantská literatúra

3.2.1.Samuel Hruškovič- Vita Samuelis Hruskowitz
3.2.2.Daniel Krman- Itinerárium; Chvála budiš tobě, náš předobrý Bože z tak velikého dobrodíni; Základy slovenskej gramatiky

3.3.dobrodružná literatúra

3.3.1.Móric August Beňovský- Pamäti a cesty M.A.Beňovského

3.4.vedecká a popularizačná literatúra

3.4.1.Matej Bell- Historicko zemepisná vedomosť o novom Uhorsku; Gramatika slovensko- česká
3.4.2.Alexander Máčay- Panes primatiarum aneb Chleby prvotín
3.4.3.Daniel Sinapius- Horčička- Nový trh latinsko- slovenský
3.4.4.Adam František Kollár- O pôvode a stálom používaní zákonodarnej moci
3.4.5.Ján Baltazár Magin- Ostne alebo obrana

3.5.literárna história

3.5.1.Dávid Czwittinger
3.5.2.Michal Rotarides
3.5.3.Pavel ValaskýSlovenská osvietenská a klasicistická literatúra

1.osvietenstvo

1.1.Anton Bernolák- Jazykovedno- kritická rozprava o slovenských písmenách; Gramatica slavica; Etymológia slovanských slov; Slovár Slovenskí- Česko- Latinsko- Nemecko- Uhorský

1.2.osvietenská próza

1.2.1.Jozef Ignác Bajza- René mládenca príhody a skúsenosti; Slovenské dvojnásobné epigrammata
1.2.2.Juraj Fándly- Dúverní zmluva medzi mníchom a diablom; Ovčár; Piľní domajší a poľný hospodár; Slovenský včelár...

2.klasicizmus

2.1.Pavel Jozef Šafárik- Tatranská múza s lýrou slovanskou; Písne svetské lidu slovenského v Uhrích; Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí; Slovanské starožitnosti
2.2.Ján Kollár
  2.2.1.Slávy dcéra- Predzpev; Sála; Labe, Rén, Vltava; Dunaj; Léthe; Archeron
  2.2.2.O literární vzájemnosti medzi kmeny a náréčími slávskymi; Národnie spievanky, čili písňe svetské Slovákú v Uhrách
2.3.Ján Hollý- Svätopluk; Cirillo- Metodiada; Sláv; Selanky; Žalospevy;Ódy
2.4.Ján Chalúpka- Kocúrkovo(Len aby sme v hanbe nezostali); Všetko naopak; Trasorítka; Trinásta hodina; Starúš plesnivec; Bendeguz

Slovenská preromantická a romantická literatúra

1.Ľudovít Štúr- Velislav

1.1.básnická tvorba- Rozžehnání; Spevy a piesne
1.2.jazykovedná tvorba- Náuka reči slovenskej; Nárečja slovenskô alebo potreba písania v tomto nárečí
1.3.literárno- teoretická tvorba- O národních písních a pověstech plemen slovanských
1.4.filozofická tvorba- Slovanstvo a svet budúcnosti

2.Samo Chalúpka

2.1.lyricko- epická skladba- Mor ho!
2.2.proti feudálne- Junák; Kráľohoľská; Likavský väzeň
2.3.proti turecké- Turčin Poničan; Boj pri Jelšave; Branko

3.Andrej Sládkovič

3.1.hymnická báseň- Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti
3.2.lyricko- epická reflexívna báseň- Marína; Vrstovníkom; Detvan
3.3.kratšie lyrické básne- Nehaňte ľud môj; Hojže Bože
3.4.historické lyricko- epické básne- Milica; Gróf Mikuláš Šubič Trínsky na Sihoti
3.5.básne- Svätomartiniáda; Lipa Cyrilo- Metodejská; Čo vy za nič nemáte nás?

4.Janko Kráľ

4.1.balady- Zverbovaný; Povesť; Skamenelý; Kríž a čiapka; Bezbožné dievky; Pán v tŕní; Kvet; Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
4.2.lyrika- Duma bratislavská; Orol; Orol vták; krajinská pieseň; Šahy; Slovo; Dráma sveta; Výlomky z Jánošíka

5.Ján Botto

5.1.balady- Žltá ľalia; Margita a Besná; Ctibor
5.2.lyrika- Orol; K mladosti; Tajný šuhaj; Báj na Dunaji, Smrť Jánošíkova

6.Štúrovská próza

6.1.Jozef Miloslav Hurban
  6.1.1.lyrika
  6.1.1.1.básnická zbierka- Osudové Nitry
  6.1.1.2.básne- Bije zvon slobody, čujte ho národy; ; Prechádzky po považskom svete; Korytnické poháriky
  6.1.2.próza
  6.1.2.1.historická- Svadba kráľa veľkomoravského; Svätoplukovci; Olejkár; Gottšalk
  6.1.2.2.zo súčasnosti- Od Silvestra do Troch Kráľov
  6.1.3.ostatné- Nedokončený životopis Ľ. Štúra; Slovensko a jeho život literárny
6.2.Janko Kalinčiak
  6.2.1.predrevolučná- Milkov hrob; Bratova ruka; Púť lásky; Mládenec slovenský; Knieža liptovské; Mních; Svätý duch; Reštavrácia
  6.2.2.ľúbostná báseň- Márii

Matiční autori

1.Ľudoví Kubáni
  1.1.básne- Slzy osudu; Sahara
  1.2.epos- Radziwillovna, kráľovná poľská
  1.3.poviedka- Mendík
2.Gustáv Kazimír Zechenter- Laskomerský
  2.1.cestopisy- Zo Slovenska do Carihradu; Zo Slovenska do Itálie; Výlet do Tatier
  2.2.próza- Humoresky; Zozbierané žarty a rozmary; Radvanský jarmok; Poľovačka na medveďov; Lipovianska maša; Vlastný životopis; Päťdesiat rokov slovenského života
3.Jonáš Záborský
  3.1.básn. zbierky- Žehry; Bájky
  3.2.Div. Hry- Bitka pri Rozhanovciach; Stroskotanie Srbska; Lžedimitriady; Najdúch
  3.3.próza- Dva dni v Chujave( Deň škaredý; Deň pekný); Vstúpenie Krista do raja
4.Ján Palárik- Inkognito; Drotár; Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

1. vlna slovenského realizmu

1.Svetozár Hurban Vajanský

1.1.bás. zb.- Tatry a more; Spod jarma; Verše
1.2.próza- Obrázky z ľudu; Na Bašnárovom kopci; Letiace tiene; Suchá ratolesť; Koreň a výhonky; Kotlín

2.Terézia Vansová

2.1.próza- Sirota Podhradských; Chovanica; Julinkin prvý bál; Ohlášky ;Ján Vansa; Prsteň; Janko a Danko; Paľko Šuška; Z našej dediny
2.2.div. Hra- Svedomie
3.Elena Maróthy Šoltésová- Na dedine; Proti prúdu; Moje deti- dva životy od kolísky po hrob; Prvé previnenie; Popolka; Za letného večera

4.Pavol Országh Hviezdoslav

4.1.lyrika- Básnické prviesenky Jozefa Zbranského; Žalmy a hymny(Veni sancte; De profundis); Letorosty I.; Letorosty II.(Priadka; Roľník; Pustý dom); Letorosty III.(K Vám urodzeným veľkomožným; Ó prečo nie som víchrom, -morom, -sopkou); Sonety; Prechádzky jarom; Prechádzky letom(Zvážajú z poľa); Stesky(Slovenský Prometej); Dozvuky; Krvavé sonety(A keď sa toto peklo vyvzleká, A národ oboril sa na národ; Ó vráť sa mieru milený)
4.2.epika
  4.2.1.krátka
  4.2.1.1.dedinská- Bútora a Čútora; Poludienok; Prvý záprah
  4.2.1.2.biblická- Agar; Ráchel; Kain; Vianoce; Sen Šalamúnov
  4.2.1.3.národné dejiny- Rastislav; Pribina; Ľútosť Svätoplukova; Jánošíkova stupaj
  4.2.1.4.Balady- U kaplice; Anča; Zuzanka Hraškovie
  4.2.2.dlhá- Hájnikova žena; Ežo Vlkolinský; Gábor Vlkolinský
4.3.dráma- Herodes a Herodias; Vzhledanie; Pomsta; Otčim

5.Martin Kukučín
5.1.dedinská tem.- Na hradskej ceste; Rysavá jalovica; O Michale; Neprebudený; Keď Báčik z Chochoľova umrie; Dies Irae; Zakáša- darmo je; Mišo; Mišo II.
5.2.študentská tem.- Mladé letá; Pred skúškou; Úvod k vakáciám; Do školy; Zo stupňa na stupeň
5.3.tematika Dalmácie- Dom v strání; Mať volá; Lukáš Blahosej Krasoň
5.4.dramatické práce- Komasácia; Bacúchovie dvor; Obeta2. vlna slovenského realizmu

1.Božena Slančíková Timrava

1.1.dedinské prostredie- Ťapákovci; Tá zem vábna; Skon Paľa Ročku; Márnosť všetko
1.2.inteligencia na dedine- Veľké šťastie; Bez hrdosti
1.3.vojna- Hrdinovia
1.4.autobiografické- Všetko za národ; Pomocník; Skúsenosť

2.Jozef- Gregor Tajovský

2.1.spomienky na starého otca- Zliebky; Do konca
2.2.sociálna tem.- Maco Mlieč; Apoliena; Mamka Pôstková
2.3.chlebové poviedky- Mišo; Na chlieb; Horký chlieb
2.4.vojna- Hlucháň
2.5.drámy- Ženský zákon; Statky- zmätky
3.Ján Čajak- Rodina Rovesných

4.Ľudmila Podjavorinská

4.1.poézia- Balady; Zlatá húska
4.2.poviedky- V otroctve; Blud; Fako; Žena
4.3.pre deti- Čin- Čin; Zajko- Bojko; Baránok Boží

5.Jaroslav Vlček
- Dejiny literatúry slovenskej

6.Jozef Škultéty- 125 rokov slovenského života

7.Ľudovít Rizner- učebnice dejepisu a prírodopisu

Slovenská literárna moderna

1.Ivan Krasko

1.1.zb. básní- Nox et solitudo
  1.1.1.básne- Už je pozďe; Topole; Vesper dominicae(Nedeľný večer); Jehovah; Zmráka sa; Pretože som prach
1.2.zb. básní- Verše
  1.2.1.básne- Život; Otcova roľa; Otrok; Básnik

2.Janko Jesenský

2.1.zb. básní- Verše(Romantika); Na zlobu dňa(Srdcia; Politikom)

3.Vladimír Roy

3.1.zb. básní- Ozvena; Rosou a tŕním; Keď miznú hmly; Cez závoj

Slovenská poézia medzi svetovými vojnami

1.Emil Boleslav Lukáč- Spoveď; Dunaj a Seina; Hymnus bytia; O láske neláskavej( Paradoxom); Moloch; Bábel
2.Ján Smrek- Odsúdený k večitej žízni; Cválajúce dni; Božské uzly; Iba oči(Z mora do sklenice); Básnik a žena; Zrno; Hostina; Studňa
3.Laco Novomeský- Nedeľa; Romboid; Otvorené okná; Svätý za dedinou(Baletky výbuchu; Gondoliér); Pašovanou ceruzkou; Vila Tereza
4.Valentín Beniak- Tiahnime ďalej oblaky(Záveje); Ozveny krokov; Kráľovská reťaz; Lunapark; Reťaz
5.Andrej Žarnov- Stráž pri Morave; Brázda cez úhory; Hlas krvi; Mŕtvy; Slovenský žiaľ
6.Maša Haľamová- Červený mak; Smrť tvoju žijem; Petrišovka

Nadrealizmus

1.Rudo Fábry- Uťaté ruky; Vodné hodiny, hodiny piesočné; Ja je niekto iný
2.Ján Rak- Je vypredané
3.Július Lenko- V nás a mimo nás
4.Pavel Bunčák- Neusínaj zažni slnko
5.Ján Brezina- Anjel pokoja
6.Štefan Žáry- Pavúk pútnik
7.Vladimír Reisel- Zrkadlo a za zrkadlom

Katolícka moderna

1.Rudolf Dilong
  1.1.poézia- Budúci ľudia; Dýchajte, lazy; Hviezdy a smútok; Helena nosí ľaliu; Mladý svadobník; Mesto s ružou; Konvália; Hanička
  1.2.próza- Človek s láskou
  1.3.dráma- Valín
2.Ján Haranta- Mystérium baladické; Zem požehnaná
3.Pavel Gašparovič Hlbina- Začarovaný kruh; Cesta do raja; Belasé výšky
4.Ján Motulko- Blíženci; Mesiac tŕňový
5.Janko Silan- Kuvici; Rebrík do neba; Piesne z Javoriny; -z Važca; -zo Ždiaru; Slovenská Veľká noc
6.Karol Strmeň- Výžinok života; Testament
7.Mikuláš Šprinc- Ozveny v samotách; Z odviatych dní; Tak umieral Paľo Oliva
8.Pavol- Ušák Oliva- Oblaky
9.Svetloslav Veigl- Výstup na horu Tábor; Mesto na návrší; Pred ružou stojím nemý

Sociálno- psychologický román

1.Jozef- Cíger Hronský
  1.1.próza- Podpolianske rozprávky; Gajdošov vojna kôň; Tomčíkovci; Proroctvo doktora Stankovského; Chlieb; sedem sŕdc; Jozef Mak; Pisár Gráč; Andreas Búr Majster
  1.2.pre deti- Zakopaný meč; Smelý Zajko; Smelý Zajko v Afrike; Budkáčik a Dubkáčik; Sokoliar Tomáš
2.Milo Urban- Jašek Kutliak spod Bučinky; Výkriky bez ozveny; Za vyšným mlynom; Z tichého frontu; Živý bič; Hmly na úsvite; V osídlach; Zhasnuté svetlá; Kto seje vietor

Próza naturizmu

1.Ľudo Ondrejov- Slnko vystúpilo na hory(Zbojnícka mladosť; Jerguš Lapin; Na zemi sú tvoje hviezdy); Príhody v divočine; Africký zápisník
2.Dobroslav Chrobák- Drak sa vracia; Kamarát Jašek; Poviestka
3.František Švantner- Nevesta hôľ; Málka; Život bez konca; Dáma; Kňaz; Sedliak
4.Margita Figuli- Tri gaštanove kone; Babylon; Mladosť; Arianinina niť; Pokušenie

Slovenská dráma v medzivojnovom období

1.Ivan Stodola- Bačova žena; Náš pán minister; Čaj u pána senátora; Jožko Púčik a jeho kariéra; Marína Havranová; Keď jubilant plače; Náš strýko Aurel
2.Július Barč Ivan- 3000 ľudí; Diktátor; Mastný hrniec; Matka; Neznámy; Dvaja
3.Peter Zvon- Tanec nad plačom

Slovenská poézia po roku 1945

1.téma- Domov

1.1.Ján Kostra- Hniezda(Slniečko); Moja rodná(Moja rodná); Šípky a slnečnice; Báseň, dielo tvoje; Každý deň; Len raz
1.2.Pavol Horov- Zradné vody spodné; Návraty; Koráby z Janova; Ponorná rieka

2.téma- Vojna a SNP

2.1.Ján Kostra- Ozubený čas; Puknutá váza; Všetko je dobre tak; Javorový list
2.2.Pavol Horov- Defilé; Nioba, matka naša; Návraty; Zemplínske variácie
2.3.Andrej Plávka- Tri prúty Liptova; Liptovská píšťala(Na troskách; Tri vody); Neumriem na koni

3.téma- Budovateľská

3.1.Ján Kostra- Na Stalina; Za ten máj; Javorový list
3.2.Pavol Horov- Vysoké letné nebe
3.3.Andrej Plávka- Zelená ratolesť; Sláva života

4.téma- Ľúbostná

4.1.Ján Kostra- Ave Eva
4.2.Vojtech Mihálik- Anjeli(20- ročný Jób); Plebejská košeľa(Šarža; Kronika); Spievajúce srdce; Ozbrojená láska; Neumriem na slame; Vzbúrený Jób; Tŕpky(Krájanie); Apasionata; Útek za Orfeom
4.3.Miroslav Válek- Dotyky; Príťažlivosť(Robinson; Domov sú ruky na ktorých smieš plakať); Knihy nepokoja(Nepokoj; Milovanie v husej koži); Slovo; Veľká cestovná horúčka pre malých i veľkých
4.4.Milan Rúfus- Až dozrieme(Rakvy z Vietnamu; Monológ v Lazarete); Chlapec; Chlapec maľuje dúhu; Zvony; Stôl chudobných; Ľudia v horách; Kniha rozprávok; Hudba tvarov; ModlitbičkyPoézia 60- tych a 70- tych rokov

1.Trnavská skupina

1.1.Ľubomír Feldek- Hra pre tvoje modré oči; Jediný slaný domov; Severné leto; Kriedový kruh(Manželstvo); Slovák na mesiaci(Nový Rousseau); Modrá kniha rozprávok; Zelená kniha rozprávok; Zelené jelene; Jánošík podľa Vivaldiho; Van Stiphout; Teta na zjedenie; Riťolíza
1.2.Ján Šimonovič- Pyramída; Obrazotvorná lúka
1.3.Ján Stacho- Čokoládová rozprávka; Svadobná cesta; Dvojramenné čisté telo
1.4.Ján Ondruš- Šialený mesiac; Vajíčko
1.5.Jozef Mihalkovič- Zimoviská; Kam sa náhlite
1.6.Lýdia Vadkerti Gavorníková- Kolovrátok; Hra na pár- nepár
1.7.Mila Haugová- Hrdzavá hlina; Praláska

2.Osamelí bežci

2.1.Peter Repka- Sliepka v katedrále; Že- lez- ni- ce
2.2.Ivan Štrpka- Krátke detstvo kopijníkov; Tristan tára; Všetko je v škrupine; Krásny nahý svet
2.3.Ivan Laučík- Pohyblivý v pohyblivom; Na prahu počuteľnosti; Sme príbuzní na začiatku; Vzdušnou čiarou

3.Stredná generácia autorov

3.1.Daniel Hevier- Motýlí kolotoč; S otcom v záhrade; Vták pije z koľaje; Nonstop; Elektrónkový klaun; Nevyplazuj jazyk na leva; Kam chodia zmrzlinári na zimu; Odlet papierových lastovičiek

4.Poptexty

4.1.Marián Varga
4.2.Pavol Hammel- Zvonky zvoňte
4.3.Kamil Peteraj- Bosá láska; Pop texty
4.4.Boris Filan- Čas malín; Osmy svetadiel; Detektívka; Zaľúbil sa chlapec; Stužková
4.5.Ivan Štrpka
4.6.Miro Žbirka- Nemoderný chlapec
4.7.Ján Štrasser- Cyrano z predmestia
4.8.Milan Lasica- Piesne o ničom

Slovenská dráma po roku 1945

1.František Hečko- Slovanské verše; Červené víno; Drevená dedina; Svätá tma
2.Dominik Tatarka- V úzkosti hľadania; Panna zázračnica; Farská republika; Prvý a druhý úder; Družné letá; Rozhovory bez konca; Prútené kreslá; Démon súhlasu; O vládcovi Figurovi; Písačky; Navrávačky
3.Rudolf Jašík- Na brehu priezračnej rieky; Námestie sv. Alžbety; Mŕtvy nespievajú; Čierne a biele kruhy; Povesť o bielych kameňoch
4.Vladimír Mináč- Smrť chodí po horách; Včera a zajtra; Modré vlny; Generácia(Dlhý čas čakania; Živí a mŕtvi; Zvony zvonia na deň); na rozhraní; Výrobca šťastia
5.Alfonz Bednár- Sklený vrch; Kolíska; Hromový zub; Za hrsť drobných; Slnko v sieti; Moje kone vrané
6.Ladislav Mňačko- Smrť sa volá Engelchen; Ako chutí moc; Agresor; Súdruh Münchausen
7.Ladislav Ťažký- Amnézia(Samí dobrí vojaci); Evanjelium čatára Matúša; Pivnica plná vlkov

7.1.po roku 1970

7.1.1.Hana Ponická- O Štoplíkovi; Lukavické zápisky; Ábelovský dom; M. R. Štefánik(Hrdina sa vracia)
7.1.2.Anton Hykisch- Čas majstrov; Milujte kráľovnú; Naďa; Atómové leto; Kanada nie je Kanada
7.1.3.Jaroslava Blažková- Nylónový mesiac; Jahniatka a grandi; Ako si mačky kúpili televízor; Rozprávky z červenej ponožky
7.1.4.Andrej Chudoba- Letokruh srdca; Kde pijú dúhy; Pustý dvor; Škovránok; Miesto pre dvoch; Zbohom Cyrano; Obkľúčenie; Konečne bude mier; Nákaza; Stopárka; Zázrak na konci sveta
7.1.5.Ján Johanides- Súkromie; Podstata kameňolomu
7.1.6.Vincent Šikula- Na koncertoch sa netlieska; Možno si postavím bungalov; S Rozárkou; Nebýva na každom vŕšku hostinec; Majstri; Muškát; Vilma; Liesky; Matej; Ornament; Prázdniny so strýcom Rafaelom
7.1.7.Rudolf Sloboda- Narcis; Britva; Uhorský rok; Hudba; Druhý človek; Rozum; Stratený raj; Ako som sa stal mudrcom; Hraničný kameň; Armagedon na Grbe
7.1.8.Ladislav Ballek- Južná pošta; Pomocník; Agáty; Čudný spáč
7.1.9.Peter Jaroš- Urob mi dobre; Tisícročná včela; Nemé ucho, hluché oko
7.1.10.Ján Lenčo- Čarodejník z Atén; Odyseus, bronz a krv; Roky v kine Úsmev; Socha z Venuše
7.1.11.Vlado Bednár- Vajce v stodole; Veľké dobrodružstva vlastiveda
7.1.12.Pavel Vilikovský- Citová výchova v marci; Prvá veta spánku; Večne je zelený; Eskalácia citu; Slovenský Casanova
7.1.13.Dušan Dušek- Poloha pri srdci; Kalendár; Náprstok; Ružové sny; Pištáčik
7.1.14.Dušan Krist Mitana- Psie dni; Patagónia; Nočné správy; Koniec hry; Hľadanie strateného autora; Slovenský poker; A zasa preskakujem kaluž
7.1.15.Jozef Puškáš- Hra na život a na smrť; Priznanie; Štvrtý rozmer; Záhrada; Vreckový rabilint

Slovenská dramatická tvorba po roku 1945

1.Ivan Bukovčan

1.1.veselohry- Surovô drevo; Diablova nevesta; Hľadanie v oblakoch
1.2.dráma- Pštrosí večierok; Kým kohút nezaspieva
1.3.ďalšie hry- Zažeň vlka, Sneh pod Limbou
1.4.scenáre k filmom- Medená veža; Orlie pierko; Stratená dolina

2.Peter Karvaš

2.1.hry- Antigona a tí druhí; Polnočná omša; Veľká parochňa; Absolútny zákaz
2.2.trilógia- Čertovská trilógia:
2.2.1.Čert nespí
2.2.2.Čertovo kopýtko
2.2.3.Maľovať čerta na stenu

3.Štefan Králik

3.1.hry- Mozoľovci; Posledná prekážka, Buky podpolianske; Svätá Barbora
3.2.tragédia- Margaret zo zámku

4.Leopold Lahola

4.1.hry- Atentát; Škvrny na Slnku

5.humoristicko- satiristické a autorské divadlá

5.1.Divadlo L+S

5.1.1.hry- Soirée; Radostná správa; Nikto nie je za dverami; Nečakanie na Godota; Náš priateľ René

5.2.Radošinské naivné divadlo

5.2.1.hry- Jáááánošííík; Človečina; Alžbeta Hrozná; Pavilón B; Ženské oddelenie; Ľod svet...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk