referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Preprava nebezpečných vecí (ADR)
Dátum pridania: 13.12.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kejsi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 131
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 15m 50s
Pomalé čítanie: 23m 45s
 
Ľahko zápalné kvapaliny (tiež plyny) sa plnia a stáčajú pokiaľ možno na odľahlých koľajach. Manipulácia s ľahko zápalnými kvapalinami s bodom vzplanutia pod 21 °C je dovolená len za denného svetla. Odosielateľ môže naplniť cisternový vozeň do jeho hranice zaťaženia, pokiaľ neprichádza do úvahy iné hmotnostné obmedzenie na prepravnej ceste. Ak to nie je možné, plní ho do najvyššieho dovoleného využitia ložného priestoru.

Výška kvapaliny v cisternovom vozni nesmie prekročiť najvyššie prípustné naplnenie cisternového vozňa vzhľadom na objemovú rozpínavosť kvapalín a na fyzikálne vlastnosti kvapaliny v čase plnenia. Cisternový vozeň sa považuje za priestorovo využitý pri naplnení jeho objemu na 95%, okrem tovaru, ktorým možno plniť cisternový vozeň len na menej percent, a to: na 94 % - ľahký benzín (s menšou hustotou než 0,700). Cisternový vozeň je naplnený na 95 %, ak výška úseče nad kvapalinou tvorí jednu desatinu priemeru cisternového vozňa. Po naplnení cisternového vozňa je odosielateľ povinný napísať na vozeň značku tovaru, ktorým cisternový vozeň naplnil.

Značky sa umiestňujú na oboch pozdĺžnych stranách vozňa vpravo, alebo v pravom hornom rohu tabule trvalou farbou. Značky tovaru napíše veľkými písmenami (výška písmen musí byť 100 mm, šírka 70 mm a hrúbka 15 mm) podľa tohto zoznamu:

B - benzín
BL - benzíny letecké
BT - benzíny technické
EB - etylizovaný benzín
L - lieh čistý, lieh bezvodový nedenaturovaný
LD - lieh denaturovaný, lieh sulfitový
LM - lieh motorový
LS - lieh surový
ME - metanol
N - nafta motorová, olej na mastenie, filtrát
NV - nafta na kúrenie
O - oleje rafinované (automobilové, ložiskové oleje)
OL - olej letecký
ON - oleje rezacie a vŕtacie
OO - olej odpadový
OT - oleje tmavé (valcové, prevodové, vulkánové oleje)
POP- oleje pokrmové, rastlinné a živočíšne (surové, rafinované a stužené)
POT- oleje technické, rastlinné a živočíšne (surové, rafinované a stužené)
VOD- vykurovací olej z dechtu
VOR- vykurovací olej z ropy.

Ak odosielateľ so súhlasom dopravcu naplní cisternový vozeň iným druhom tovaru, než ktorý je na vozni označený, musí starú značku odstrániť a napísať novú značku. Ak pri plnení alebo stáčaní zostali značky a nápisy nečitateľné, prepravca je povinný nečistotu odstrániť. Ak tak neurobí, dopravca cisternový vozeň neprijme na prepravu a účtuje poplatok za pobyt vozňa podľa tarify až do času odstránenia nečistoty.

Odosielateľ je povinný cisternový vozeň riadne uzavrieť, svojimi prostriedkami utesniť plniace a vypúšťacie zariadenie a naskrutkovať prevlečné matice výpustov. Poistný ventil cisternového vozňa nesmie mať výpustný otvor uzatvorený. Pri cisternových vozňoch s vykurovacími hadmi vykurovacie parné ventily počas prepravy musia byť zatvorené.

Odosielateľ je povinný zaplombovať všetky uzávery naloženého cisternového vozňa pred jeho odovzdaním na prepravu. Pri naložených cisternových vozňoch sa plombujú horné príklopy (veká dómu) a plomby sa zavesia i na koleno vretena stredového ventilu (hlavný uzatvárací ventil), na koleso posúvača vypúšťacieho ventilu alebo na kľuku rýchlo vypúšťacieho ventilu.

Vypúšťací otvor ventilu musí byť zabezpečený uzatváracou maticou (prevlečná matica), ktorá musí byť zaplombovaná, ak má dierky na prevlečenie plomb. V prípade, že uzatváracia matica má dierky na prevlečenie plomb, musí byť zaplombovaná i táto matica. Zaplombovanie naloženého cisternového vozňa musí odosielateľ zapísať na mieste určenom pre pomenovanie tovaru slovami "Zaplombované odosielateľom" s uvedením počtu a čísel zavesených plomb.

Ak prepravca zaplombuje prázdny cisternový vozeň, záznam o zaplombovaní, počet a čísla plomb uvedie do "Sprievodky na prepravu prázdnych špeciálnych vozňov". Prijímateľ je povinný stočiť obsah cisternového vozňa bez zvyškov a po stočení je povinný riadne uzatvoriť stredový ventil, bočné vypúšťacie ventily a naskrutkovať prevlečné matice výpustov. Na urýchlenie stáčania je zakázané rozoberať uchytenie vretena stredového ventilu.

Prijímateľ silne viskózneho, ľahko tuhnúceho a silne sedimentujúceho tovaru musí mať dostatok prostriedkov na zahrievanie takéhoto tovaru v cisternovom vozni, aby sa mohol stočiť i za chladného počasia. Rozohrievať tovar v cisternovom vozni otvoreným ohňom je zakázané. Ak sa cisternový vozeň zahrieval, nesmie sa uzavrieť skôr, než vychladne na teplotu okolia. Zároveň je prepravca povinný zabezpečiť veko dómu v otvorenej polohe.

Ak prijímateľ zásielky pri stáčaní cisternového vozňa zistí, že vozeň má skrytú chybu, je povinný to oznámiť dopravcovi. Dopravca spíše o tom všeobecnú zápisnicu. Prepravca podáva prázdne cisternové vozne na prepravu do miest nového plnenia, čistenia alebo do opravy bezplatne so "Sprievodkou na prepravu prázdnych špeciálnych vozňov ", ktorú predáva dopravca.

Ak dopravca nemôže prijímateľovi zásielky v cisternovom vozni oznámiť ihneď stanicu určenia prázdneho cisternového vozňa, prepravca odovzdá dopravcovi vyprázdnený cisternový vozeň so sprievodkou, ktorú vyplní vo všetkých častiach okrem stanice určenia a adresy prijímateľa. Tieto údaje doplní dopravca.

Ak po ukončenom vyprázdnení cisternového vozňa prijímateľ neodovzdá dopravcovi riadne vyplnenú sprievodku, dopravca neprevezme cisternový vozeň na prepravu a účtuje poplatok za pobyt vozňa podľa tarify od času ukončenia manipulácie do času prijatia na prepravu. Za čas od pristavenia cisternového vozňa na vykládku až do odovzdania riadne vyplnenej sprievodky na prepravu prázdnych špeciálnych vozňov dopravca účtuje poplatok za pobyt vozňa podľa tarify.

Ak sa počas prepravy zistí, že z cisternového vozňa obsah vyteká, musí sa cisternový vozeň, pokiaľ ho nemožno ihneď bezpečne a spoľahlivo opraviť, vždy prečerpať.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.