Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Preprava nebezpečných vecí (ADR)

Preprava nebezpečných látok a predmetov cestnou nákladnou dopravou sa odlišuje od ostatných druhov prepráv predovšetkým tým, že pri nej musí byť splnený celý rad technických, prevádzkových, prepravných a bezpečnostných podmienok a požiadaviek.

Nebezpečné veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva alebo zložky životného prostredia možno prepravovať za mimoriadnych podmienok.

Preprava nebezpečných vecí je upravovaná európskou dohodou o medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí ADR. platí aj na vnútroštátnu prepravu. Táto dohoda bola publikovaná vo vyhláške ministerstva zdravotníctva č. 64/1987 zbierky a ČSR k nej pristúpilo v roku 1986. Slovenská republika v rámci medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí pristúpila k tejto dohode ako následník ČSFR v roku 1993 (Oznámenie MZV SR č.243/1996 Z. z.).

Dohoda ADR pozostáva zo všeobecného textu dohody a dvoch príloh:

PRÍLOHA A – ustanovenia nebezpečných látkach a predmetov obsahuje vymenovanie nebezpečných látok, zaradených do 9 tried nebezpečnosti predpisy o ich balení, zápisy o ich preprave v nákladnom liste, podmienky prepravy vyprázdnených obálok a ďalšie potrebné informácie.
PRÍLOHA B – ustanovenia o dopravných prostriedkov a o preprave – obsahujú pokyny o dopravných prostriedkoch (technické požiadavky, schvaľovanie o označovanie vozidiel), technológií prepravy a prevádzky (nakládka, vykládka, osádka vozidla, doklady pre prevádzku vozidla, postup pri nehode, prevádzkovanie vozidiel).

Triedenie nebezpečných látok a predmetov je celosvetovo unifikované na koľko predpisy všetkých druhov doprav prevzali toto triedenie zo zoznamu spravované skupinou expertov pre dopravu nebezpečných vecí pri OSN v New Yorku.

Triedy 1; 2; 6.2; 7 sú označené ako výlučné a znamenajú, že k preprave môžu byť prevzaté iba tie nebezpečné látky a predmety, ktoré sú vymenované v ustanoveniach týchto tried a to len za podmienok uvedených v týchto ustanoveniach. Ostatné nebezpečné látky a predmety týchto tried sú z prepravy vylúčené.
Triedy označované ako voľné znamenajú, že z prepravy sú vylúčené niektoré nebezpečné látky a predmety patriace do týchto tried. Prepravovať je dovolené tie nebezpečné látky a predmety, ktoré sú uvedené v ustanoveniach jednotlivých tried a to len za podmienok ustanovených prislušními ustanoveniami.

Nebezpečné látky a predmety, ktoré nie sú uvedené v zozname látok a predmetov dohody ADR a nepatria ani pod niektoré z hromadných pomenovaní sa v súlade zo znením tejto dohody za nebezpečné nepovažujú a sú pripustené k preprave bez zvláštnych podmienok.

Balenie nebezpečných vecí

Nebezpečné látky a predmety medzi, ktoré je potrebné počítať aj nebezpečné odpady môžu byť prepravované, resp. ukladané len do obalov na tento účel určený. Obal má pri preprave a uskladnení takýchto látok jednu z najdôležitejších funkcií vzhľadom na ochranu okolitého prostredia. S tohto dôvodu na obaly pre nebezpečné látky a predmety musia byť použité len vhodné materiály dobrej akosti, ktoré nereagujú s obsahom.

Na každú látku zaradenú do jednotlivých tried 1 až 9 musia byť vyrobené a vyskúšané obaly (autorizovanou skúšobnou) tak, aby vyhovovali stanoveným podmienkam.
V každom obale je možné prepravovať nebezpečné látky, len v stanovenom množstve hmotnostných alebo objemových jednotkách.

Každý schválený obal má svoje kódové označenie, ktoré pozostáva:

a)z arabskej číslice označujúcu druh obalu (napr.: vrece, kanister, súd),
b)z jedného alebo niekoľkých veľkých latinských písmen výrobu obalu (napr.: drevo, kartón, oceľ a pod.),
c)z arabských číslic označujúcich kategóriu obalu v rámci druhov obalu.

Povinnosti dopravcu pri preprave nebezpečných vecí

-na prepravu môže prijať iba také nebezpečné veci, ktoré možno prepravovať cestnou dopravou podľa dohody ADR,
-na prepravu sa môžu použiť iba vhodné vozidlá splatnými požadovanými dokladmi s označeným a výbavou podľa dohody,
-osádka vozidla musí byť vyškolená na prepravu nebezpečných vecí musí mať osvedčenie o vykonanej skúške, ktoré si musí obnovovať každých 5 rokov,
-pred začatím prepravy musí byť osádka oboznámená s písomnými pokynmi na prepravu a pre prípad nehody (poskytuje ich odosielateľ) musí mať požadovanú výbavu a musí ju vedieť použiť,
-skontrolovať, či je náklad rovnomerne rozložený a zabezpečený voči posunutiu,
-skontrolovať obaly (alebo kontajnery, nádrže a pod.), čí nemajú zjavné poškodenia alebo trhliny.

Vo vozidle musia byť:

1. medzinárodný nákladný list CMR
2. písomne pokyny pre prípad nehody
3. osvedčenie o školení a skúške osádky
4. osvedčenie o schválení vozidla pre daný druh prepravy
5. osvedčenie o schválení vzorky obalu na prepravu
6. prepravné povolenie pri preprave určitých tried nebezpečných vecí (je to stanovené dohode ADR)
7. ochranné pomôcky pre prípad nehodyPovinnosti odosielateľa

-zabezpečiť, aby na nakládku boli pripravené iba také nebezpečné veci, ktoré možno prepravovať,
-spravovať a odovzdať písomné pokyny vodičovi, ktorých presne identifikuje prepravovanú nebezpečnú látku, stanový postup osádky vozidla pri mimoriadnych udalosti počas prepravy,
-použiť iba vhodne a schválené obaly označené príslušným kódom a bezpečnostnými značkami,
-poskytnúť špeciálnu výbavu, ak je v písomných pokynoch pre prípad nehody vyžadovaná a vodič, by ju nevedel zabezpečiť,
-vybaviť vozidlo požadovanými sprievodnými dokladmi a ku každej zásielke osobitne vyplniť a potvrdiť medzinárodný nákladný list,
-zabezpečiť, aby rôzne nebezpečné veci neboli naložené do jedného vonkajšieho obalu, ak takéto zmiešané naloženie nie je dovolené.

Podľa úpravy dohody ADR musia od 01. 01. 2003 organizácie, ktoré vykonávajú činnosti spojené s prepravou nebezpečných vecí alebo s ich balením, nakládkou, plnením alebo vykládkou vymenovať funkciu bezpečnostného poradcu, t. j. osoby, ktorá je zodpovedná za bezproblémovú prepravu nebezpečných vecí.
Bezpečnostný poradca má hľadať a najísť všetky primerané prostriedky a spôsoby vnútri vlastnej firmy, aby príprava na prepravu i samotná preprava nebezpečných vecí bola, čo najjednoduchšia a najbezpečnejšia

Medzinárodný nákladný list

Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy ako aj prevzatí zásielky dopravcom je medzinárodný nákladný list. Ak nákladný list chýba alebo má nedostatky alebo sa stratil nie je tým existencia alebo právoplatnosť prepravnej zmluvy dotknutá a vzťahuje sa na ňu aj naďalej ustanovenia dohovoru CMR. Ak je jej uzavretie preukázané inak.

Nákladný list sa vystavuje v troch farebných odlíšených originálov podpísaný odosielateľom a dopravcom:

a)červený pre odosielateľa tovaru,
b)modrý pre príjemcu,
c)zelený pre dopravcu potvrdením colným orgánom, že zásielka bola riadne preclená.

Okrem toho jeden súbor nákladného listu obsahuje aj dva až štyri čierne listy, prvý exemplár je určený ako príloha k faktúre za prepravu, ďalšie sú, napr. pre slovenskú pohraničnú colnicu.

Nákladný list musí obsahovať základne údaje:

-miesto a dátum vyhotovenia,
-meno a adresu odosielateľa,
-meno a adresu dopravcu,
-miesto a dátum prevzatia zásielky na nakládku a miesto určenia zásielky (miesto vykládky),
-meno a adresu príjemcu (aj daňové identifikačné číslo),
-označenie tovaru a druh obalu, ak ide o nebezpečné veci označenie musí zodpovedať požiadavkám ADR,
-počet kusov a ich označenie,
-hrubá hmotnosť zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru, napr. m3,
-náklady spojené s prepravou – dovozné, vedľajšie poplatky, clo, ostatné výdavky dopravcu, ktoré vznikli v čase od uzavretia zmluvy až do vydania zásielky príjemcovi,
-pokyny pre colné a iné úradné konanie, napr.: výstupné a vstupné colné úrady, cez ktoré musí vodič prechádzať,
-informácie o tom, že preprava podlieha aj keby bolo dohodnuté inak podmienkam dohovoru CMR.Preprava za osobitných podmienok

Preprava v cisternových vozňoch

Na prepravu kvapalných a plynných látok sú určené cisternové vozne. Pri preprave nebezpečného tovaru v cisternových vozňoch musia byť zachované tiež osobitné podmienky pre prepravu v týchto vozňoch určené ustanoveniami Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).

Cisternové vozne musia mať okrem predpísaných značiek a nápisov na oboch pozdĺžnych stranách vozňa alebo osobitných tabuliach umiestnené čitateľné nápisy značiek druhu tovaru, pre ktorý sa používajú.

V cisternových vozňoch (okrem prenajatých a súkromných vozňoch) je dovolené prepravovať len tieto druhy tovaru:

- benzíny a benzínové zmesi,
- liehoviny,
- metanol,
- motorová nafta,
- rastlinné oleje a tuky,
- oleje z ropy a dechtu - na kúrenie,
- odpadový olej,
- zvieracie a rybie tuky,
- víno.

Cisternové vozne pristavené odosielateľovi na plnenie musia byť vhodné pre tovar, ktorým sa majú naplniť. Odosielateľ je povinný pred plnením cisternového vozňa skontrolovať, či je vhodný na plnenie, vyskúšať funkčnosť stredového a bočných výpustných ventilov. Ak odosielateľ zistí chyby, upozorní na ne dopravcu. Ak dopravca nezabezpečí odstránenie týchto chýb, odosielateľ môže cisternový vozeň odmietnuť.

Ak je odosielateľovi pristavený cisternový vozeň so skrytou chybou, ktorú pred plnením nemožno zistiť (napr. netesnosť nádrže) a pre ktorú treba cisternový vozeň po naplnení pred odoslaním prečerpať, môže odosielateľ požadovať, aby sa takýto vozeň považoval za oprávnene odmietnutý. O poškodení vozňa spíše dopravca všeobecnú zápisnicu.

Dopravca na žiadosť odosielateľa zaplatí len tarifný poplatok za prečerpanie, ak nedokáže, že chybu cisternového vozňa zavinil odosielateľ. Odosielateľ je povinný preskúšať správnu činnosť vykurovacích hadov pred plnením cisternového vozňa tovarom silne viskóznym a ľahko tuhnúcim.

Netesnosť vykurovacích hadov nemožno považovať za skrytú chybu, je však dôvodom na odmietnutie cisternového vozňa. Pri plnení cisternového vozňa musí byť uzatvorený stredový ventil, otvorené bočné výpustné ventily a nenasadené prevlečné matice na vypúšťacom potrubí.

Ak odosielateľ pred plnením cisternového vozňa zistí nevyčerpaný zvyšok tovaru, môže vozeň odmietnuť. O chybe spíše dopravca všeobecnú zápisnicu, v ktorej uvedie vzniknuté poplatky podľa tarify a odošle ju, doporučene prostredníctvom pôvodnej stanice vykládky, prepravcovi na uznanie.

Ak sa po zistení nevyčerpaného zvyšku cisternový vozeň musí odoslať na vyprázdnenie do inej stanice, zaplatí prepravca, ktorý zvyšok nevyčerpal, aj dovozné za prepravu do stanice, kde bude cisternový vozeň vyprázdnený, a tiež tarifný poplatok spojený s vyprázdnením vozňa.

Ak odosielateľ bez súhlasu dopravcu naplní vyčistený cisternový vozeň tovarom iného druhu, než pre ktorý je cisternový vozeň určený, a ak sa preto bude musieť pred opätovným naplnením tovarom, pre ktorý je určený, vyčistiť, odosielateľ je povinný zaplatiť dopravcovi dovozné do stanice, v ktorej bude vozeň vyčistený, a tarifný poplatok spojený s vyčistením. Za čas zdržania cisternového vozňa z dôvodu jeho čistenia až do času jeho vrátenia dopravca účtuje poplatok za prestoj vozňa podľa tarify. O chybe spíše dopravca všeobecnú zápisnicu.

Tovar prepravovaný v cisternových vozňoch sa plní a stáča zásadne na iných než všeobecných nakládkových a vykládkových koľajach. Plniť a stáčať cisternové vozne na všeobecných nakládkových a vykládkových koľajach je dovolené len so súhlasom dopravcu, ak tomu nebránia bezpečnostné dôvody, najmä požiadavky protipožiarnej ochrany a ochrany povrchových a podzemných vôd.Ľahko zápalné kvapaliny (tiež plyny) sa plnia a stáčajú pokiaľ možno na odľahlých koľajach. Manipulácia s ľahko zápalnými kvapalinami s bodom vzplanutia pod 21 °C je dovolená len za denného svetla. Odosielateľ môže naplniť cisternový vozeň do jeho hranice zaťaženia, pokiaľ neprichádza do úvahy iné hmotnostné obmedzenie na prepravnej ceste. Ak to nie je možné, plní ho do najvyššieho dovoleného využitia ložného priestoru.

Výška kvapaliny v cisternovom vozni nesmie prekročiť najvyššie prípustné naplnenie cisternového vozňa vzhľadom na objemovú rozpínavosť kvapalín a na fyzikálne vlastnosti kvapaliny v čase plnenia. Cisternový vozeň sa považuje za priestorovo využitý pri naplnení jeho objemu na 95%, okrem tovaru, ktorým možno plniť cisternový vozeň len na menej percent, a to: na 94 % - ľahký benzín (s menšou hustotou než 0,700). Cisternový vozeň je naplnený na 95 %, ak výška úseče nad kvapalinou tvorí jednu desatinu priemeru cisternového vozňa. Po naplnení cisternového vozňa je odosielateľ povinný napísať na vozeň značku tovaru, ktorým cisternový vozeň naplnil.

Značky sa umiestňujú na oboch pozdĺžnych stranách vozňa vpravo, alebo v pravom hornom rohu tabule trvalou farbou. Značky tovaru napíše veľkými písmenami (výška písmen musí byť 100 mm, šírka 70 mm a hrúbka 15 mm) podľa tohto zoznamu:

B - benzín
BL - benzíny letecké
BT - benzíny technické
EB - etylizovaný benzín
L - lieh čistý, lieh bezvodový nedenaturovaný
LD - lieh denaturovaný, lieh sulfitový
LM - lieh motorový
LS - lieh surový
ME - metanol
N - nafta motorová, olej na mastenie, filtrát
NV - nafta na kúrenie
O - oleje rafinované (automobilové, ložiskové oleje)
OL - olej letecký
ON - oleje rezacie a vŕtacie
OO - olej odpadový
OT - oleje tmavé (valcové, prevodové, vulkánové oleje)
POP- oleje pokrmové, rastlinné a živočíšne (surové, rafinované a stužené)
POT- oleje technické, rastlinné a živočíšne (surové, rafinované a stužené)
VOD- vykurovací olej z dechtu
VOR- vykurovací olej z ropy.

Ak odosielateľ so súhlasom dopravcu naplní cisternový vozeň iným druhom tovaru, než ktorý je na vozni označený, musí starú značku odstrániť a napísať novú značku. Ak pri plnení alebo stáčaní zostali značky a nápisy nečitateľné, prepravca je povinný nečistotu odstrániť. Ak tak neurobí, dopravca cisternový vozeň neprijme na prepravu a účtuje poplatok za pobyt vozňa podľa tarify až do času odstránenia nečistoty.

Odosielateľ je povinný cisternový vozeň riadne uzavrieť, svojimi prostriedkami utesniť plniace a vypúšťacie zariadenie a naskrutkovať prevlečné matice výpustov. Poistný ventil cisternového vozňa nesmie mať výpustný otvor uzatvorený. Pri cisternových vozňoch s vykurovacími hadmi vykurovacie parné ventily počas prepravy musia byť zatvorené.

Odosielateľ je povinný zaplombovať všetky uzávery naloženého cisternového vozňa pred jeho odovzdaním na prepravu. Pri naložených cisternových vozňoch sa plombujú horné príklopy (veká dómu) a plomby sa zavesia i na koleno vretena stredového ventilu (hlavný uzatvárací ventil), na koleso posúvača vypúšťacieho ventilu alebo na kľuku rýchlo vypúšťacieho ventilu.

Vypúšťací otvor ventilu musí byť zabezpečený uzatváracou maticou (prevlečná matica), ktorá musí byť zaplombovaná, ak má dierky na prevlečenie plomb. V prípade, že uzatváracia matica má dierky na prevlečenie plomb, musí byť zaplombovaná i táto matica. Zaplombovanie naloženého cisternového vozňa musí odosielateľ zapísať na mieste určenom pre pomenovanie tovaru slovami "Zaplombované odosielateľom" s uvedením počtu a čísel zavesených plomb.

Ak prepravca zaplombuje prázdny cisternový vozeň, záznam o zaplombovaní, počet a čísla plomb uvedie do "Sprievodky na prepravu prázdnych špeciálnych vozňov". Prijímateľ je povinný stočiť obsah cisternového vozňa bez zvyškov a po stočení je povinný riadne uzatvoriť stredový ventil, bočné vypúšťacie ventily a naskrutkovať prevlečné matice výpustov. Na urýchlenie stáčania je zakázané rozoberať uchytenie vretena stredového ventilu.

Prijímateľ silne viskózneho, ľahko tuhnúceho a silne sedimentujúceho tovaru musí mať dostatok prostriedkov na zahrievanie takéhoto tovaru v cisternovom vozni, aby sa mohol stočiť i za chladného počasia. Rozohrievať tovar v cisternovom vozni otvoreným ohňom je zakázané. Ak sa cisternový vozeň zahrieval, nesmie sa uzavrieť skôr, než vychladne na teplotu okolia. Zároveň je prepravca povinný zabezpečiť veko dómu v otvorenej polohe.

Ak prijímateľ zásielky pri stáčaní cisternového vozňa zistí, že vozeň má skrytú chybu, je povinný to oznámiť dopravcovi. Dopravca spíše o tom všeobecnú zápisnicu. Prepravca podáva prázdne cisternové vozne na prepravu do miest nového plnenia, čistenia alebo do opravy bezplatne so "Sprievodkou na prepravu prázdnych špeciálnych vozňov ", ktorú predáva dopravca.

Ak dopravca nemôže prijímateľovi zásielky v cisternovom vozni oznámiť ihneď stanicu určenia prázdneho cisternového vozňa, prepravca odovzdá dopravcovi vyprázdnený cisternový vozeň so sprievodkou, ktorú vyplní vo všetkých častiach okrem stanice určenia a adresy prijímateľa. Tieto údaje doplní dopravca.

Ak po ukončenom vyprázdnení cisternového vozňa prijímateľ neodovzdá dopravcovi riadne vyplnenú sprievodku, dopravca neprevezme cisternový vozeň na prepravu a účtuje poplatok za pobyt vozňa podľa tarify od času ukončenia manipulácie do času prijatia na prepravu. Za čas od pristavenia cisternového vozňa na vykládku až do odovzdania riadne vyplnenej sprievodky na prepravu prázdnych špeciálnych vozňov dopravca účtuje poplatok za pobyt vozňa podľa tarify.

Ak sa počas prepravy zistí, že z cisternového vozňa obsah vyteká, musí sa cisternový vozeň, pokiaľ ho nemožno ihneď bezpečne a spoľahlivo opraviť, vždy prečerpať.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk