Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výkladový slohový postup

-patrí medzi písomné útvary, ale má aj svoju hovorenú podobu – prednášku (oslovenie poslucháčov)

podstata: komplexná analýza a vysvetlenie vývinových (genetických), funkčných a kauzálnych (príčinných a následných) vzťahov medzi predmetmi alebo javmi alebo vnútri predmetov a javov

cieľ: objektívne vysvetliť neznámy jav, rozšíriť nový vedecký poznatok; je určený všeobecnému adresátovi, preto je sloveso najčastejšie v 3. osobe nominatívu

útvary:

·výklad
·štúdia (odborná písomná práca)
·dizertácia (vedecká rozprava)
·prednáška
·referát

kompozícia:

a)úvod – známe fakty, motivačné faktory
b)samotné vysvetľovanie
c)zhrnutie poznaného

výrazové prostriedky:

-využíva prostriedky výkladového aj opisného slohového postupu (bližšie nedefinované)
postupy logického myslenia:

a)analógia: myšlienková operácia, ktorá na základe podobných vlastností dvoch javov usudzuje, že podobné vlastnosti má aj tretí jav
b)premisa: výrok, z ktorého vyplýva v úsudku nový výrok
c)hypotéza: vedecky podložený, ale ešte definitívne nepotvrdený predpoklad
d)exemplifikácia: objasňovanie pomocou príkladov
e)indukcia: typ výkladu – myšlienková operácia, pri ktorej postupujeme od známeho k neznámemu, od jednotlivca k všeobecným záverom; výsledkom je syntéza
f)dedukcia: typ výkladu – myšlienková operácia, pri ktorej postupujeme od celku k jednotlivostiam; výsledkom je analýza


výklad : objektívny, vykladanie faktov, daná kompozícia (úvod, jadro, záver), žiadne subjektivizujúce výrazy (domnievam sa...)

úvaha: subjektívna, vlastné názory, voľná kompozícia (odseky podľa myšl. častí), používanie subjektivizujúcich výrazov(myslím si...),


písomná forma (učebnicový text): priamo „vyložené“ fakty, všetko dôležité spomenuté, zostručnené na maximálnu možnú mieru

ústna realizácia (prednáška): „okorenené" príkladmi, spomenuté aj menej významné „veci", povedané aj isté „pikošky"


dôležitosť nejazykových prostriedkov:

-rôzne kultúry používajú rôzne prostriedky, ako povedať aj to, čo sa ťažko vysvetľuje
·intonácia (zdôraznenie podstatných faktov)
·gestá
·mimika

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk