Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Beletristické žánre publicistického štýlu

-patrí sem:

fejtón
besednica
causerie [kózrí]
reportáž
feature [fíčr]
stĺpček
črta

fejtón:

-duchaplné a vtipné rozprávanie o aktuálnej veci

-znaky:

vychádza z aktuálnej udalosti, vyjadruje osobné stanovisko, nie je klasicky členený na úvod, jadro a záver, využíva rozprávací slohový postup (rozvíja udalosti na časovej osi – v časovej postupnosti), v lexikálnej rovine využíva hovorové prvky, expresívne výrazy, v syntaxi sa využívajú aktívne konštrukcie (bohvie aké sú to :-), cieľom fejtónu je provokovať, znepokojovať
vtipná, prekvapujúca pointa (zmysel) býva umiestnená na konci fejtónu alebo je nenápadne zakomponovaná do celého textu

-prvky:

irónia, univerbizácia, frazeologizmy, expresivita, hyperbolizácia prvky hovorového štýlu (bez irónie), subjektivita (1.osoba singuláru), nečakaný, prekvapivý záver,

-témy vhodné na fejtón do školského časopisu:

školská kuchyňa, spôsoby vyučovania jednotlivých profesorov, správanie sa pedagogického personálu, postup a postoj riaditeľa školy k jednotlivým problémom na škole.


reportáž:

-publicistický útvar, kt. opisuje skutočnú udalosť, na základe autorovho autentického svedectva
-vyskytuje sa vo všetkých troch hlavných masovokomunikačných médiách – televízia, rozhlas, tlač

-znaky:

spája prvky vedeckého a umeleckého zobrazovania skutočnosti, vychádza z aktuálnej udalosti (dokumentárnosť, faktografickosť)
vyjadruje osobné stanovisko, ale postoj autora je menej nápadný ako napr. vo fejtóne (nad expresivitou výrazu prevláda konštatovanie), využíva všetky slohové postupy, no základom je opisný sloh. postup), pomocou zmyslového vnímania približuje atmosféru, dojmy a predstavy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk