Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Personalistika v hoteli - Personálny manažment

Personalistika v hoteli - Personálny manažment


- je časť manažmentu podniku zameraná na problematiku ľudských zdrojov a ich prácu v podniku
- podstatou personálnej stratégie je dlhodobé a komplexné stanovenie cieľov týkajúcich sa potreby zamestnancov a ich rozvoja a tiež stanovenie základných spôsobov a metód, ako tieto ciele dosiahnuť

Subjekty personálneho manažmentu : - vrcholový manažment
- zamestnanci personálneho útvaru
- manažéri na všetkých úrovniach riadenia

Medzi hlavné úlohy personálneho manažmentu patria :
1.) Personálne plánovanie
2.) Analýza práce
3.) Opis práce
4.) Požiadavkový profil
5.) Získavanie pracovníkov

1.) Personálne plánovanie - ktoré zabezpečuje komplexný prístup k ľudským zdrojom a jeho základnou úlohou je stanovenie potrebného počtu zamest. z hľadiska času

2.) Analýza práce - je to získavanie , usporiadanie a posúdenie informácií o jednotlivých prácach a rôznych faktoroch , ktoré s ich výkonom súvisia

3.) Opis práce - je to komplexný obraz na danom pracovnom mieste , čiže charakteristika práce , vybavenie pracoviska

4.) Požiadavkový profil - sú to osobnostné nároky a požiadavky kladené na zamestnanca - odborné kritéria , vzdelanie a prax , psychické a fyzické predpoklady a aj osobitné predpoklady

5.) Získavanie pracovníkov - činnosti zamerané na získavanie potrebného počtu zamestnancov v požadovanom čase , primeraných nákladov


Pri výbere pracovníkov sa postupuje v 2 krokoch :

1.) Vyhľadávanie pracovníkov , ktoré zahŕňa vyhľadávanie zdrojov , nadväzovanie prvých kontaktov a motiváciu potencionálnych uchádzačov .
- pri vyhľadávaní pracovníkov sa využívajú interné a externé zdroje

Interné zdroje predstavujú pracovníci podniku , ktorý sa môžu zaraďovať na nové pracoviská v dôsledku reorganizácie , zvyšovania kvalifikácie .....
Vyhľadávanie pracovníkov z vlastných zdrojov má tieto výhody :
A.) pracovníci vlastného podniku majú skúsenosti , poznajú podmienky a je predpoklad ich rýchlej adaptácie na novú funkciu
B.) je lepšia informovanosť o ich vlastnostiach a schopnostiach
C.) na ich vyhľadávanie a ich adaptáciu sú spojené nižšie náklady


Externé zdroje predstavujú trh práce , absolventi škôl a pracovníci iných organizácií . Pri vyhľadávaní pracovníkov v externých zdrojoch sa využívajú tieto predpoklady :
A.) inzercia
B.) informácie z úradov práce
C.) odporúčania iných pracovníkov
D.) spolupráca so školou (náhodný žiadatelia )

- Proces vyhľadávanie pracovníkov umožňuje vytvoriť súbor uchádzačov o zamestnanie z toho súboru sa už vyberá vhodný kandidát .


2.) Výber pracovníkov
- sa realizuje v 2 krokoch :

A.) Predbežná selekcia
B.) Interview
A.) Predbežná selekcia - to znamená roztriedenie pracovníkov na tých ktorý prichádzajú do úvahy pre príslušné pracovné miesto a tých , ktorý nezodpovedajú základným kritériám

B.) Interview - je to pohovor s vybranou skupinou pracovníkov , ktorý spĺňajú kritéria a tento krok je zameraný na zisťovanie dačích potrebných informácií pre výber vhodných pracovníkov .
- využívajú sa tieto metódy hlavne : osobný pohovor , psychologické testy , testy zručnosti , analýza osobných dokladov

- Proces výberu sa končí rozhodnutím o výbere pracovníka zo strany podniku ako aj rozhodnutím uchádzača .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk