Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prítomný čas jednoduchý, priebehový

1. Prítomný čas jednoduchý – Present Simple

Použitie :

1.) Vyjadruje dej, ktorý sa opakuje

Every day, I go to school . - Každý deň chodím do školy .

Príslovky súvisiace s prítomným časom jednoduchým :

often - často
usually - zvyčajne
always - vždy
already - už
never - nikdy
sometimes - niekedy
regularly , regular - pravidelne
rarely - zriedka kedy
every day - každý deň


2.) Vyjadruje začiatky , konce predstavení , príchody - odchody vlakov ..

The film starts at 4 o’clock . - Film začína o 4 hodine .


Tvorenie času :

Osoba - Kladná veta - Zápor - Otázka

I - live - don’t live - Do I live ?
You - live - don’t live - Do you live ?
He , She , It - lives - doesn’t live - Does he live ?
We live - don’t live - Do we live ?
You - live - don’t live - Do you live ?
They - live - don’t live - Do they live ?


3 osoba - k slovesu sa pridáva S play - plays ( ak je pred y samohláska pridáva sa S )
study - studies ( ak je pred y spoluhláska mení sa na IES )
2. Prítomný čas priebehový – Present Continuous

Použitie :

1.) Vyjadruje činnosť , ktorá sa odohráva práve teraz

We are speaking now . - My sa rozprávame teraz.
She can´t answer the phone because she´s washing her hair. – Nemôže ísť k telefónu, pretože si umýva vlasy.
They´re playing football in the garden. – Hrajú futbal v záhrade
Príslovky súvisiace s prítomným časom priebehovým :

Now - teraz
At the moment - v tomto momente


2.) Môže nahrádzať budúci čas a vyjadruje , že je činnosť naplánovaná , dohodnutá

Tomorrow , we are meeting each other. - Zajtra sa stretneme . ( navzájom )
I´m meeting Miss Boyd at ten o´clock tomorrow. – Stretnem sa so slečnou B. zajtra o 10 hod.
What are you doing at the weekend? – Čo budeš robiť cez víkend?


3.) Vyjadruje dej , ktorému sa venujeme určitý čas , nie len teraz

I am reading amazing book . - Ja čítam zaujímavú knihu .
She´s studying Maths at university. – Študuje matematiku na univerzite.


4.) Pri vyjadrení názorov nemôžú byť tieto slovesá v ing tvare -

See - vydieť
Taste - chutiť
Thing - myslieť
Smell - cítiť ( niečo smrad )
Feel - cítiť

Slovesá , ktoré netvoria ingovú formu :

like - mať rád , páčiť
love - milovať
hate - nenávidieť
hope - dúfať
know - vedieť
want - chcieť
need - potrebovať
have - mať ( vlastníctvo )
forget - zabudnúť
remember - pamätať si
understand - rozumieť
hear - počuť
smell - voňať . čuchať
cost - stáť ( o cene )
include - zahrňovať
prefer - preferovať
believe - veriť
belong - patriť

care - starať sa
wish - želať si
admit - pripustiť
own - vlastniť , pripustiť
possess - mať , vlastniť , pochytiť
contain - obsahovať
seem - vyzerať , zdať sa , javiť sa
appear - objaviť sa
depend on - spolahnúť sa
weigh - vážiť , odvážiť sa
come from - pochádzať
resemble - podobať sa
suppose - predpokladať
expect - očakávať , predpokladať
agree - súhlasiť
doubt - pochybovať
mean - mať v úmysle , zamýšľať sa
imagine - predstaviť si
deserve - zaslúžiť si1. veľa slovies končí na -ing
wear – wearing
go – going
cook – cooking
hold – holding

2. ak sa infinitív končí na - e, vynecháva sa – e
write – writing
smile – smiling
take – taking
lie - lying

3. keď jednoslabičné sloveso má jednu samohlásku a končí sa na spoluhlásku, zdvojuje sa spoluhláska
sit – sitting
get – getting
run – running
put - putting


Tvorenie času :

Tvarom slovesa to be (am, is, are) + významové sloveso s koncovkou – ing

Osoba - Kladná veta - Zápor - Otázka

I - I am - am not - Am I ?
You - You are - are not - aren’t - Are you?
He, she , it - He is - isn’t - Is he ?
We - We are - are not - aren’t - Are we ?
You - You are - are not - aren’t - Are you ?
They - They are - are not - aren’t - Are they ?

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk