Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika - Téma č. 4

Téma č. 4


A: Potreby, statky a služby

- potreba – najzákladnejší podnet k ekonom. činnosti. Má svoju subjektívnu stránku ide o pocity, prania a túžby a objektívnu
stránku je daná vonkajšími činiteľmi a klimatickými podmienkami

- členenie potrieb:

a. náležitosti ich uspokojenia – životné nevyhnutné
- luxusné

b. subjektov – individuálne
- kolektívne
- spoločenské

c. z hľadiska charakteru – hmotné (bývanie)

- nehmotné (láska)


- životná úroveň – stupeň uspokojenia hmotných a nehmotných potrieb ľudí a súhrn podmienok, za kt. sa potreby uspokojili
- statky – všetky veci, kt. vznikli výrobou – výrobky, ale aj veci, kt. sú dané dispozícií prírodou, kt. človek neupravuje ale môže použiť (voda)

-
členenie statkov:

a. voľné statky – neobmedzené
b. vzácne – obmedzené
c. kapitálové – vo výrobe sa buď priamo spotrebúvajú (múka na výrobu chleba) al. sa opotrebúvajú (pec na pečenie chleba)
d. spotrebné – priamo uspokojujú potreby ľudí

- služby – cieľavedomá činnosť, kt. výsledkom nie sú materiálne statky, ale je to cudzia činnosť človeka
- členenie služieb:

a. vecné – majú priamy vzťah k veciam (opravy, doprava)
b. osobné – priamo smeruje k človeku, uspokojenie jeho fyzických a duševných potrieb (kultúrne zariadenia)

- výrobné faktory:

1. prírodné zdroje – všetko, čo človek získava z prírody a využíva vo výr. procese
2. práca – cieľavedomá ľudská činnosť, kt. je zameraná na tvorbu statkov a služieb
3. kapitál – hodnota, kt. prináša vlastníkovi určitý výnos v dôsledku toho, že sa v ekonomickej činnosti zhodnocuje. 


- deľba práce –
proces osamostatňovania sa rôznych druhov prác v spoločnosti
- formy deľby práce

vnútropodniková – vytvára sa v rámci 1 podniku, kde každý pracovník vykonáva určitý druh práce
- medzipodniková
- vnútro odvetvová – horizontálna špecializácia, kde jednotlivé podniky podávajú výkony na rovnakom stupni
- medzi odvetvová – vertikálna špecializácia, kde dochádza k nadväznosti jednotlivých odvetví
- medzinárodná  - prerastá hranice jednotlivých krajín
B: Makroekonomické ukazovateleHDP –
predstavuje hodnotu všetkých vyrobených finálnych statkov a služieb za určité obdobie, kt. boli vytvorené výrobnými faktormi nachádzajúcich sa na území príslušnej krajiny bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkom

HNP - predstavuje hodnotu všetkých vyrobených finálnych statkov a služieb za určité obdobie, kt. boli vytvorené výrobnými faktormi nie len na domácom území ale aj v zahraničí

ČDP, ČNP – od HDP al. HNP odpočítame armotizáciu (hodnota spotrebovaného a opotrebovaného kapitálu)

- môžu byť nominálne sú vyjadrené v bežných trh. cenách a reálne vyjadrené v stálych cenách

- metódy výpočtu HDP (HNP) – a. výdavková – vypočítava sa na základe výdavkov jednotlivých skupín subjektov trhu

b. dôchodková – výkonnosť ekonomiky sa meria a vyjadruje pomocou dôchodkov (príjmov)- mzdy ZC
- čisté úroky
- zisk pred zdanením podniku
- renta – príjmy vlastníkov pozemkom 
- dôchodky umelcov

c. produkčná – všetky finálne tov. a služby vyrobené za určité obdobie v štáte 


- tieňová ekonomika – nie všetky vyprodukované statky a služby predchádzajú oficiálnym trhom 

- ukazovatele merania výkonnosti ekonomiky:

a. pravý ekonomický rozvoj – zohľadňuje chyby a deformácie, kt. znižujú ekonomický blahobyt ako drogová závislosť,
terorizmus, rozpad rodiny
b. index rozvoja človeka – pre rozvoj na medzinárodné porovnávanie ekonom. úrovne jednotlivých krajín (reálny ročný HDP/obyv. v dolároch, gramotnosť obyv., priemerná dĺžka života)

- úroveň NH – miera s ktorou je NH schopné plniť svoju základnú funkciu a to uspokojovanie potreby celej spoločnosti
- faktory, kt. ju ovplyvňujú –

a. národné bohatstvo
b. prírodné bohatstvo
c. obyvateľstvo
d. politická úroveň a stabilita

- ekonomické kategórie: vzťah medzi míňaním (spotreba, investície) a sporením (úspory) 

-  spotreba – najväčšou položkou HDP, zahŕňa konečnú spotrebu domácnosti a štátu
- úspory - predstavujú tú časť dôchodku, kt. sa nespotrebovala
- investície – tvorba reálneho kapitálu           

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk