Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika - Téma č. 10

Téma č.10

Štátne podniky a organizácie, družstvá a živnosti

- štátny podnik – zakladatelia sú ústredné (príslušné ministerstvá) al. miestne orgány št. správy (VUC). Majetok, s kt. hospodária je vo vlastníctve štátu
- typy št. podnikov:

a. štátno-manažerského typu – podnikateľské subjekty, kt. cieľom je dosahovanie zisku radiacimi orgánmi (riaditeľ a dozorná rada)
b. verejnoprospešné podniky – predmetom ich činnosti je uspokojenie verejnoprospešných záujmov, nie dosahovanie zisku. Zakladať sa môžu len v tých oblastiach, kt. určí príslušná vláda. Na čele podniku je riaditeľ, kt. sa zodpovedá zakladateľovi pretože sa v ňom vytvára dozorná rada.

- rozpočtové a príspevkové organizácie – štátne organizácie (podniky), kt. sú čiastočne al. úplne napojené na štátny rozpočet
- družstvo – vzniká na základe dobrovoľného združovania majetku súkromných vlastníkov s cieľom jeho spoločného využívania. Členom družstva môže byť FO a PO. Družstvo je PO, preto ako celok zodpovedá za svoje záväzky a ručí za ne celým majetkom. Členovia za záväzky neručia a nezodpovedajú. Môžu voľne vstupovať a vystupovať, ak splnia podmienky, kt. určujú stanoví. Výška ZI je 50 000 a založenie si vyžaduje, aby sa konala ustanovujúca členská schôdza družstva, kt. určuje ZI, schvaľuje stanoví, volí predstavenstvo a kontrolnú komisiu. Vzniká zápisom do obchodného registra. Je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond a to vo výške 10 % ZI a pravidelne ho dopĺňať najmenej o 10 % ročného zisku až kým nedosiahne výšku ZI

-
orgány družstva – členská schôdza – naj radiaci orgán a rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa činnosti družstva

- predstavenstvo – štatutárny organ, kt. riadi činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach.
- kontrolná komisia – kontrolný orgán a je oprávnený kontrolovať všetky činnosti družstva. Za svoju činnosť zodpovedá členskej chôdzi


- zrušenie družstva

vyhlásenie konkurzu
- uplynutie doby, na kt. bol založený
- dosiahnutie cieľa
- rozhodnutím súdu
- ustanovenie členskej chôdzi 

- súkromné podniky – podnikateľskými jednotkami a majetok týchto podnikov je súkromným vlastníctvom, za ich záväzky zodpovedajú ich vlastníci, kt. on nich rozhodujú

- členenie:

a. podniky jednotlivcov
b. obchodné spoločnosti

a. – najednoduchšia právna forma podniku. Vlastníkom podniku je jednotlivec, kt. vkladá do podniku majetok, rozhoduje sám a nesie celé riziko spojené s podnikaním. Vlastník ručí za záväzky svojej firmy neobmedzene celým svojim majetkom

- živnosť – sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne, pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.
- všeobecné podmienky pre živnosť: - dosiahnutie veku 18 
- spôsobilosť na právne úkony 
- bezúhonnosť

-osobitné podmienky pre živnosť: - odborná al. iná spôsobilosť, kt. si vyžaduje vykonávanie niektorých činnosti
- podľa spôsobu získavania živnosti poznáme:

a. ohlasovacie – po splnení podmienok treba ohlásiť živnostenskému úradu v mieste bydliska al. v mieste podnikania. Potom mu živnostenský úrad vydá do 15 dní živnostenský list.

Môžu byť: - remeselné - činnosti, pri kt. sa odborná spôsobilosť získava vyučením a praxou v danom odbore

- viazané – odborná spôsobilosť s a získava vykonaním odbornej špeciálnej skúšky
- voľné – nevyžadujú žiadnu odbornú spôsobilosť

b. koncesované – vyžadujú si plnenie určitých dodatočných podmienok ako spoľahlivosť, kt. sa posudzuje vo vzťahu predmetu podnikania zo zreteľom na ochranu života, zdravia, majetku a verejných záujmov. Uskutočňujú sa len na základe udelenia koncesie živnostenským úradom (60 dní) 


B: Inštitúcie finančného trhu

- burza – inštitúcie kapitálového trhu, kt. organizuje ponuku a dopyt CP na určitom mieste a v určitom čase a vykonáva  s tým súvisiace činnosti.
- základne črty burzy: - musí mať licenciu na výkon svojej činnosti a to ako PO  a zapisuje sa do obchodného registra
- právnou formou môže byť len a. s., akcionárom môže byť len PO
- musí mať minimálne 10 členov a ZI je 100 000 000,-
- môžu na trh vstupovať iba subjekty, kt. majú členstvo na burze
- má presne vymedzené aké druhy obchodov môže vykonávať
- tovar nie je predmetom obchodu, nie je fyzicky prítomný
- trh je pod štátnym dozorom  

- členenie burzy: a. podľa predmetu obchodu  - všeobecné – rôzne druhy tovarov 

- špecializované – peňažné
- burzy služieb

b. podľa významu  

- národné
- medzinárodné 

- účastníci burzy: - dohodcovia – makléri – vystupujú v mene a na účet svojho klienta
- díleri – burzový obchodníci, kt. uzatvárajú obchody na vl. účet vo vl. mene

- úradníci – osoby, kt. majú povolenie v určitom čase uzatvárať burzové obchody v mene a na účet firmy, v kt. pracujú
- investori – bežný zákazníci, kt. cez dohodcov nakupujú al. predávajú CP s cieľom najvhodnejšie umiestniť svoj kapitál a získať peň. prostriedky
- market-makers – profesionálny obchodníci, kt. vlastnia väčšie množstvo CP
- insiders – účastníci s radou firiem a politikou, kt. vďaka svojím konexiám získavajú informácie o možnom vývoji na burze
- hostia – prístup na burzu ale nemôžu obchodovať   


- systém burzy CP – organizuje obchody s CP a to: - kótovaním (na základe žiadosti emitenta), kde sa stanovuje úradný kurz každého CP a na voľnom trhu, kde kurz CP nie je určovaní
- podsystémy burzy CP:
a. obchodovania – spôsob uzatvorenia obchodov a zabezpečuje bezporuchový chod transakcií ako je: registrácia zákazníkov, realizácia obchodov, poskytovanie informácií o príslušných obchodoch.

Najčastejšie obchodnými systémami sú: - kontinentálny – metóda pevného kurzu nekótovaných CP. Ponuka a dopyt sa sústreďuje pred začatím obchodovania. Kurz CP vzniká porovnaním ponuky a dopytu po jednotlivých druhoch CP v určitom okamihu. Úradne sa vyhlási a platí dovtedy, kým sa nevyhlási nový kurz. Kurz CP sa určuje metódou fixingu.

- anglosaský – metóda priebežného určovania kurzu kótovaných CP. V priebehu burzových hodín sa môže každý sprostredkovateľ dohodnúť s zákazníkom na cene.

b. vyrovnávania obchodov – vyrovnanie záväzkov medzi predávajúcim a kupujúcim – platba a dodanie CP

c. informačný – zabezpečuje prepojenosť jednotlivých podsystémov burzy tým, že spracúva informácie, kt. pochádzajú z vonk. I vnútorného prostredia

d. regulačný – jeho funkciou je premietnutie právnych predpisov do predpisov burzy a pravidiel burzy

e. kontrolný – kontrolovanie dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov 


- kolektívne investovanie:- zhromaždenie peň. prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom, takto zhromaždené prostriedky investovať do majetku na princípe rozloženia zisku

- správcovské spoločnosti – PO, kt. predmetom činnosti je zhromaždenie peň. prostriedkov od verejnosti a takto vytvárať a spravovať podiel. fondy vydávaním podiel. listov. Právna forma je len a.s., zapisuje sa do OR s ZI 50 000 00,- a musí vytvoriť a spravovať aspoň 1 podiel. fond  a musí mať depozitára (OB), kt. zverí majetok správcovskej spoločnosti a podiel. fondu

- podiel. fond – subjekt bez právnej subjektivity pôsobiaci pri správcovskej spoločnosti, kt. je aj spravovaný. Majetok v podiel. fonde je rozdelený na podiely, kt. zastupujú CP = podiel. listy (CP, s kt. je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku podiel. fondu a má právo podieľať sa na výnosoch s tohto majetku

- účastníci KI – investor, podielnik, depozitár, správcovská spoločnosť, podielový fond

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk