Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Téma č.6 Romantizmus

Téma č.6 Romantizmus
( koniec 18. storočia – polovica 19. storočia )

- romantizmus bol vymedzený francúzskou buržoáznou revolúciou 1789 a buržoáznymi revolúciami, ktoré prebiehali v celej Európe 1848 – 1849
- vytváranie základov na novú kapitalistickú spoločnosť založenú na peniazoch a dravosti – človek sa cíti neisto a osamotený, vzniká rozpor medzi jednotlivcom a spoločnosťou – rozpor je rozumovo neriešiteľný – do popredia sa dostáva cit

CHARAKTERISTIKA :
- Literatúra so znakom citu, estetický ideál – krása nie je formovaná, ale prežitá
- individualizmus – romantizmus vytvára nového hrdinu – je v rozpore so spoločnosťou, cíti sa nepochopený a osamelý, je to silná osobnosť, ovládaná citmi a vášňami, bojuje za ideál slobody, prejavuje sa uňho titanizmus
- hrdinom je zväčša zvláštny typ človeka – tulák, žobrák, zbojník...a takisto sa v jeho osobe prejavuje tragizmus, keď na konci umiera
- subjektivizmus – autor sa stotožňuje s postavou
- hranice medzi literárnymi druhmi a žánrami sú narušené, kríži sa lyrika s epikou a do literatúry sa dostáva hovorový jazyk


VICTOR MARIA HUGO

Chrám Matky Božej v Paríži
(historický román)

Hlavné postavy:
Quasimodo - zvonár v Chráme Matky Božej
Frollo - kňaz, parížsky biskup a vychovávateľ Quasimoda
Esmeralda - cigánka, ktorá tancovala na námestí
Phoebus - veliteľ kráľovskej stráže, do ktorého sa zaľúbila Esmeralda
Pierre Gringoire - básnik a cigánkin „manžel na štyri roky“.

Dej:
Príbeh sa začína na parížskom námestí pred chrámom Matky Božej. Tam sa má odohrať mystérium, hra o Panne Márii na počesť príchodu bourbonského arcibiskupa. Hru napísal básnik Pierre Gringoire. Keďže obecenstvo je veľmi nedočkavé a arcibiskup nie a nie prísť, hra sa začína. Zvonár zmizol a nik o ňom dlho nepočul. Až raz sa niektorí dozvedeli, že v priestore, kde hádzali mŕtvoly odsúdencov, našli dve kostry, ktoré akoby do seba zapadli. Jedna bola útla a druhá zakvačená do útlej bola veľká a mala zvláštny hrb na chrbtici.

Charakteristika:
Quasimodo: mrzák, nemý, krivý, škaredý. Aj napriek svojej nepeknosti vie jeho srdce úprimne milovať
Esmeralda: pekné, nežné bojazlivé cigánske stvorenie, ktoré miluje Phoeba
Phoebus: vojenský veliteľ, ktorý sa pretvaruje, aby utešil Esmeraldu


FRIDRICH SCHILLER

Zbojníci
(dráma)

– námet mu poskytla rozprávka o dvoch znepriatelených bratoch
- hrdinom drámy je Karol Moor, ktorého mladší brat France očierni pred otcom, aby sám zdedil rodinný majetok a bratovu milú
- Karol sa vzbúri proti otcovi a celej feudálnej spoločnosti, a stáva sa vodcom zbojníkov
-po otcovej a bratovej smrti sa vydá do rúk súdov
- hrdina zomiera pre svoju lásku k slobode a spravodlivosti


PERCY BYSHE SHELLEY (1792 – 1822)

Odpútaný Prometeus
(dráma)

- aristokrat, kvôli názorom vylúčený z oxfordskej univerzity, pomáhal revoltujúcim Írom, zblížil sa aj s Byronom, tragicky zahynul počas búrky na mori
- v tvorbe – citovo založený, revoltujúci, láska môže človeka obrodiť, úvahy o svete, človeku, nezničiteľnosti života, kráse prírody
Odpútaný Prometeus
- lyrická básnická dráma
- inšpirácia z Aischylovej tragédie Pripútaný Prometeus
- hrdina Prometeus (titan, predstavuje ľudskosť, búri sa proti bohom, osudu), je prikovaný ku skale, trpí, ale nepoddáva sa, podporujú ho mytologické bytosti, ktoré nakoniec zosadia Ducha zla (Jupitera) z trónu a Herkules hrdinu oslobodí, Prometeus sa vzoprie bohom a prinesie ľuďom oheň
- víťazstvo dobra nad zlom, nevyhnutný pád tyranov, oslobodenie ľudstva (hrdý vzdor proti osudu a moci)
ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN

(Kapitánova dcéra)
(Povesť)

- Eugen Onegin – filozoficko – spoločenský román, panoranaticky zobrazuje vtedajšiu spoločnosť
dej: Lenský privádza do domu statkára Larina svojho priateľa Onegina. Larina má dve dcéry, Oľgu, Lenského snúbenicu a Tatianu, ktorá v Oneginovi spoznáva svoju vysnenú lásku. Onegin jej vyznanie odmieta a poúča ju k zdržanlivosti. Z rozmaru začne dvoriť Oľge a v súboji zabije Lenského. S pocitom beznádeje cestuje po Rusku a po návrate do Petrohradu stretáva vydanú Tatianu, ktorá odmieta jeho vyznanie.
- Kapitánova dcéra – historická próza dej: Pugačovove povstanie potlačené a Pugačov verejne popravený. Autorove sympatie sú na strane ľudu a jeho boja za slobodu.


KAREL HYNEK MÁCHA

Máj (skladba má 4 spevy a 2 intermezzá).
(lyrickoepická skladba)

Zbojník Vilém zabije zvodcu svojej milej Jarmily, pričom netuší, že zvodcom je jeho vlastný otec. Odsúdenca popravia a Jarmila sa zo zúfalstva utopí. Mácha v osude Viléma nastolil otázku vzťahu jedinca a spoločnosti a rieši ju ako revolučný romantik v prospech jednotlivca. Dielo sa vyznačuje prekrásnymi opismi prírody, ktorú stavia do protikladu s osudmi hlavných hrdinov Viléma a Jarmily.

Romantizmus -Slovo romantizmus sa pôvodne objavilo v literatúre. V Nemecku prídavné meno „romantisch“ bolo protikladom všetkého, čo sa nazývalo klasická literatúra. Romantizmus znamenal úplný rozchod s ideálmi minulosti. Hlásal prednostné postavenie jednotlivca a jeho osobnosti. Proti vláde chladného rozumu staval silu senzibility, vášne a imaginácie. Táto oslava individualizmu sa rozšírila v celej Európe, no hlavnú úlohu hrali Nemecko, Anglicko a Francúzsko.

INDIVIDUALIZMUS - Romantický hrdinovia bývajú výnimočnými ľuďmi. Sú to silní jednotlivci, vyznačujúci sa prehnanou citovosťou, ktorá prechádza do vášní. Často prejavujú znaky výlučného individualizmu. Ak ich individualizmus prerastá do odmietania akejkoľvek svetskej či božskej autority - hovoríme o titanizme.

TITANIZMUS – objavuje sa najskor v Anglicku, hrdina, ktorý po vykonaní skutku pre blaho iných zomiera.


Štylistika

-Štylistika je jazykovedná náuka, ktorá skúma výber a najvhodnejšie usporiadanie jazykových prostriedkov z hľadiska jazykovej komunikácie. Štýl je cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu.

Jazykový štýl – výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu.

Funkčné jazykové štýly rozdeľujeme na:

Štýly súkromného styku Verejného styku

- hovorový - náučný (odborný)
- administratívny
- rečnícky
- publicistický
- umelecký


Náučný štýl
Využíva sa všade tam, kde sa treba presne, odborne vyjadriť. Sprostredkúva odborné informácie a vedecké poznatky, niekedy je blízky len úzkemu okruhu odborníkov. Vyjadrovanie musí byť presné – odborné termíny, ustálené názvy a cudzie slová.

Administratívny štýl
Má predovšetkým písomnú podobu. Hlavné znaky: vecnosť, stručnosť, presnosť, prehľadnosť, ustálená forma. Používame ho pri životopise, žiadosti, posudku.

Publicistický štýl
Používa sa v novinách, časopisoch, televízii a v rádiu (v oznamovacích prostriedkoch). Je to kombinácia štylistických prostriedkov – všetkých štýlov (prvky umeleckého, hovorového, administratívneho štýlu – záleží od druhu článku).

Rečnícky štýl
Je verejný štýl. Musí mať zaujímavý obsah a presnú štylizáciu, aby zaujal pozornosť poslucháčov. Používajú sa prostriedky umelecké, veľmi dôležité sú mimojazykové prostriedky (gestikulácia, mimika) a technika prednesu.

Umelecký štýl
Používa slová expresívne, frazeologizmy, obrazné pomenovania. Cieľ – pôsobiť na city. Použitie – báseň, balada, román.

Hovorový štýl
- je to jediný štýl súkromného styku, realizuje sa zväčša ústne. Je charakteristický spontánnosťou a nepripravenosťou.
Využíva všetky slová slovnej zásoby – slangové, vulgárne, nárečové a podobne. Hovorový štýl sa využíva v rozprávacích slohových postupoch. Niekedy sa hovorový štýl môže dostať aj do literárnej tvorby – najmä v modernej literatúre.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk