Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Téma č. 27 Próza po roku 1945

Téma č. 27 Próza po roku 1945

Spoločensko – historické pomery
-obdobie prudkého rozvoja v oblasti vedy a techniky
-nástup ideológie k moci. Európa sa rozdelila tzv. železnou oponou na východnú a západnú
-ČSR je izolované od ostatných krajín na západ od našich hraníc, je pod absolutným vplyvom Sovietskeho zväzu
-k nástrojom vlády komunistic. totality patria perzekúcia politický nepohodlných osôb, ich väznenie, mučenia a pod.

DOMINIK TATARKA – DÉMON SÚHLASU

-v diele kritizoval politický systém, to že ľudia sa naučili so všetkým súhlasiť bez rozmýšľania o dôsledkoch, kritizoval dosadzovanie figúrok na vysoké posty
-kritizoval pokritectvo verejných činiteľov, kt. sú v súkromí iní ako na verejnosti (verejne zastávajú ideolog. zásady, v súkromí s nimi nesúhlasia)
-kritizoval tiež zavádzanie kultu osobnosti, lebo ľudí dosadzovali „zhora“ bez toho, aby si ich podriadený zvolili
-na postave Mataja kritizoval neomylnú moc funkcionára, ktorý mohol zvážiť užitočnosť diela nejakého autora – mal neobmedzenú moc na to, aby z človeka urobil buď génia alebo zradcu
-rozprávačom diela je spisovateľ Bartolomej Boleráz a druhým hrdinom Valizlosť Mataj (ideologický činiteľ). Obaja letia na zjazdovú predporadu vrtuľníkom, kt. havaruje. Kufrík plný ideolog. materiálov im odrazí hlavy. Sú mŕtvy a zriadenec pri odpratávaní pozostatkov zmieša ich mozgy. Bolerázový dá viac Matajovho a naopak. Na pohrebe sa fiktívne zobudí spisovateľ a začne rozprávať celý príbeh

LADISLAV MŇAČKO – SMRŤ SA VOLÁ ENGENCHEL

-autor v tomto diele nezdôrazňuje ani feroický, ani existenciálny rozmer histor. udalosti (obdobie SNP), postavy nezobrazuje ako hrdinov vojny, ale ako jej obete podliehajúce depresiám
- ústredným motívom je motív viny: hl. hrdinu prenasledujú vidiny horiacej Ploštiny a spálených ľudských tiel
-ranený partizán Voloďa sa po vojne liečil v nemocnici a stále sa nevedel vyrovnať s vinou za vypálenie Ploštiny Nemcami. Našiel zaľúbenie v sestričke Eliške, ktorej rozprával svoju minulosť. Voloďa chcel nájsť vraha Ploštiny, generála Engelchena, lebo to sľúbil Marte, kt. pracovala medzi nemeckými dôstojníkmi ako delikátna dáma na večer, aby získala cenné správy pre celý odboj. Na vlastné oči videla masakru v Ploštine. Vojna jaj zobrala naozaj všetko (rodičov, brata, úctu k sebe samej)


Postmodernizmus je prvý literárny a umelecký smer, ktorý vznikol na americkom kontinente.
Znaky postmodernizmu:
- texty sú zámerne vytvorené tak, aby sa mohli čítať na rozličných úrovniach.
- citátovosť, sériovosť
- bezprostredne súvisí s rozvojom elektroniky
- prelínanie rozličných žánrov a častý výskyt neliterárnych žánrov (denník, list, esej...)
- využitie tzv. „palimpsestovej techniky“ spočívajúcej v nadväzovaní textu na iné texty a voľnom narábaní s citáciami a kvázicitáciami (falošné citácie)
- využitie irónie a paródie
- predstavitelia: J. Jahanides, R. Sloboda, D. Dušek, D. Mitana, P. Vilikovský

Dušan Mitana - Nočné správy
-autor využil motívy nevysvetliteľných záhad, koreniacich v magickom realizme
- jeho diela sú plné iracionality, absurdity rodiacej sa z každodenných automatizmov, sporu medzi vedením a tušením, pádov, kreaturálneho zhnusenia vo všetkých formách a podobách
- vyhrotenie bežných životných situácií až do absurdnej podoby
- kontrast všednosti príbehov s ich tajomným alebo iracionálnym vyústením, v niektorých aj s náznakom možnej tragédie v závere , čitateľovi dávajú priestor na domýšľanie, pretože tajomstvo autor nevysvetľuje
- prelína sa v nich fantazijné s realistickým, normálne s patologickým, všedné s bizarným


Zvukovou stránkou jazyka sa zaoberajú jazykovedné disciplíny fonetika a fonológia.
Fonetika - skúmanie a opis tvorenia zvukov reči artikulačnými orgánmi.
Fonológia - vzájomné vzťahy medzi fonémami a ich zvukovými vlastnosťami
Fonéma - najmenšia zvuková jednotka
Hláska - konkrétna podoba fonémy v reči
Graféma - písmeno
Platí jednej fonéme zodpovedá jedna graféma .
Rozličné konkretizácie tej istej fonémy nazývame varianty fonémy.
Artikulačné ústroje - pery - labia
zuby - dente
Spisovná výslovnosť - Ortoepia

Je náuka o spisovnej výslovnosti. V slovenčine pre spisovnú výslovnosť sú osobitne dôležité
najmä tieto javy : ■ znelostná asimilácia
- výslovnosť spoluhlásky v
- výslovnosť dvojhlások
- výslovnosť spoluhláskových skupín a zdvojených spoluhlások
- rytmické krátenie
- mäkkosť a tvrdosť spoluhlások
Rozdelenie spoluhlások podľa účasti hlasu.
Znelé - b, d, ď , dz, dž, g, h, z, ž, v
Neznelé - p, t, ť, c, č, k, ch, s, š, f
Nepárové znelé - m, n, ň, l, ľ, r, j

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk