referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Finančné riadenie podniku
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 393
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
·Úvery
- charakterizované ako návratné peň. vzťahy, pri kt. veriteľ poskytuje konkrét. hodnoty na dočasné používanie dlžníkovi za cenu – úrok. Z čas. hľadiska úvery delíme na: dlhodobé a strednodobé; krátkodobé.
Dlhod. a strednodobé úvery
Obligácie – CP, kt. vyj. záväzok dlžníka (emitenta) voči investorovi (veriteľ), kt. sa stane majiteľom obligácie. Má znaky: menovitá hodnota a pevne urč. doba splatnosti, urč. úrokový V, sú obchodovateľné na trhu CP, posledný majiteľ obligácie dostane vyplatenú menov. hodnotu v čase splatnosti.
Finanč. úvery – poskytujú a prijímajú sa v peň. forme na základe úverovej zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom. Podnik musí začať splácať dlžnú sumu aj úrok ihneď v nasl. období po čerpaní úveru.
Dodávateľské úvery – poskytuje sa vo forme výrobkov od dodávateľa
Krátkodobé úvery a ostatné krátk. zdroje financovania
Obch. úver – ako dodávateľský úver, iba doba splatnosti je do 1 rokaň
Bankový úver – najzn. sú kontokorentný, eskontný, lombardný, spotrebný úver
Stále a nestále pasíva – spontánne vzn. záväzky počas podnikateľskej činnosti, napr. záväzky voči dodávateľovi, zam., štátu. Tieto záväzky sú bezúročným zdrojom financovania.
Preddavky od odberateľa – uplatň. sa pri výrobkoch, pri kt. si výroba vyžaduje dlhú dobu a má väčší objem, napr. bytová výstavba, stavba lodí, lietadiel a pod.

·Dotácie
Sú nenávratným zdrojom financovania. Prostred. nich štát alebo územný celok podporuje realizáciu spoločensky prospešných cieľov. Neriešia zlú finanč. situáciu – nekryje stratu, ale má podnik motivovať aj realizáciu takých projektov, kt. sú z hľadiska efektívnosti nezaujímavé. Ide o podporu pri realizácii:
-ekologických projektov
-zámerov štátnej štruktúrnej politiky
-projektov so sociálnym zameraním (sociál. bytová výstavba, prac. miesta pre postihnutých...)
-rozvoj ekonomických aktivít v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti
-podpora exportu
-rozvoj malých a stredných podnikov
Dotácie sa môžu poskytovať zo štát. rozpočtu, rozpočtu samosprávnych celkov, účelových fondov, fondov EU – eurofondov.

Eurofondy

sú finančné prostr. z rozpočtu EU členským krajinám.

Štrukturálne fondy
1. Európsky fond regionálneho rozvoja – zameriava sa na zmierňovanie rozdielov medzi regiónmi
v hospod. a sociál. oblasti rozvojom malého a stredného podnikania, budovanie infraštruktúry,
ochrana život. prostredia, podpora rozvoja vedy a výskumu
2. Európsky sociál. fond – prispieva na rôzne formy vzdelávania, na podporu tvorby nových prac.
miest – znižovanie nezamestnanosti
3. Európsky pôdohospodársky usmerňovací a záručný fond – podporuje štrukturálne zmeny
v pôdohospod., zameraný na rozvoj vidieka a obnovu lesov
4. Finančný nástroj na usmernenie rybolovu – podporuje konkurencie schopnosť ekonomiky,
modernizáciu a podporu podnikania v ekonomike.


Finančná analýza podniku

FA hodnotí pomocou špecifických metód a nástrojov finanč. situáciu podniku a určiť príčiny, kt. ju ovplyvňujú. Premieta sa do nej úroveň a kvalita všetkých podnikových aktivít, napr. úroveň a kvalita vyrábanej produkcie, predaj, kvalifikácia pracovníka. Treba ju hodnotiť komplexne, t. j. podchytiť pri analýze všetky jej zložky a ich vzájomné vzťahy.
Fin. zdravie podniku – odbor. názov finanč. situácie podniku. Za finanč. zdravý podnik možno považovať taký, kt. je schopný dosahovať takú mieru zhodnotenia vloženého kapitálu (miera zisku), kt. požadujú vlastníci vzhľadom na výšku rizika v podnikaní.
Výsledkom FA je identifikácia slabých a silných stránok podniku. Z hľadiska časovej orientácie môže ísť o FA ex-post (predmetom sú dosiahnuté dočasné a minulé výsledky) a ex-ante (analýza finanč. situácie v budúcnosti)

Finanč. situácia podniku zaujíma:
Vlatníci, akcionári, investori
Manažéri podniku
Veritelia (banky)
Odberatelia
Dodávatelia
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančné riadenie podniku SOŠ 2.9728 731 slov
Finančné riadenie podniku SOŠ 2.9608 849 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.