referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Finančné riadenie podniku
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 393
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Informačné zdroje pre FA

Zdrojom informácií pre FA sú výkazy tvoriace účt. závierku podniku:
-súvaha (bilancia), výkaz ziskov a strát (výsledovka), prehľad o peň. tokoch (cash-flow)
Ďalej: - výročné správy spoloč., priebežné správy spoloč., prospekt emitenta CP (publikovaný v hospod. tlači), hospod. tlač., poradenské a konzultačné firmy,...

Finančné plánovanie

Proces zahŕňajúci tvorbu finanč. cieľov podniku a súhrn opatrení, činností na ich dosiahnutie. Jeho výsledkom je finančný plán. Ten nám poskytuje prehľad o budúcom finanč. hospodárení podniku. Obsah. rozhodnutia o výške a druhu fin. zdrojov, kt. sú potr. na financov. hospod. prostriedkov a na zabezpeč. likvidity podniku. Prostr. neho podnik overuje finanč. dôsledky prij. rozhodnutí v ostat. čiastkových plánoch a zároveň pôsobí na efektívne využívanie výr. činiteľov. Z hľad. čas. horizontuje finanč. plán súčasťou strateg. (dlhod.) plánu, podnik. plánu a roč. (krátkod.) plánu podniku. Čím je plánov. horizont kratší, tým vyšší je stupeň istoty a presnosti plánu.

Štruktúra a obsah finanč. plánu

Závisia najmä od veľkosti podniku, vyrábanej produkcie a od príslušnosti k odvetviu. V najmenších podnikoch nemusí byť finanč. plán spracovaný písomne.
V stredne veľkom podniku má finanč. plán tieto časti:
- finančné ciele podniku
- zákl. stratégie
- dlhodobý finančný plán (strategický)
- krátkodobý finančný plán a rozpočty (ročný)
- Hodnotenie úrovne finanč. plánu, kotrola a úpravy finanč. plánu


Finančný plán má obsahovať tieto časti:

-plán zisku – zákl. funkciou je plánovanie N a V a ich porovnávaním zistenie plánovaného VH
-plán nerozdeleného zisku – nadväzuje na plán zisku. Je to súhrn dosiahnutých ziskov po zdanení za celú dobu činnosti podniku po odpočítaní sumy, kt. sa za rovnaké obdobie použila. (napr. výplata dividend akcionárom, krytie strát a prevody do ZI)
-plánovaná finanč. bilancia – výkazom statického charakteru k urč. budúcemu okamihu. Poskytuje prehľad o plánovanom stave A a P v určitom presne danom časovom okamihu.
-plán cash-flow - peň. tok,kt. sa veľmi podobá zisku. Zisk je rozdiel medzi V a N za urč. obdobie a cash-flow nazvaný tiež ako peň. prebytok hospodárenia a predst. rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Cash-flow sledujeme:
a)z dynamického hľadiska – priplývanie a odplývanie peňazí podnikateľa za dané obd.
b)zo statického hľadiska – predst. výsledok priplývania a odplývania peňazí, kt. sa javí ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami za urč. odb. Predst. stav hot. relnych a bezhotov. peňazí v pokladni a na bank. účte.
Zisk a cash-flow sa reálne nikdy nerovnajú, lebo výnosy≠príjmom za urč. obdobie a
N≠výdavkom za urč. obdobie.

Metódy tvorby plánu cash-flow

a) priamo
ZS cash-flow
+ plánované príjmy
- plánované výdavky
KS cash-flow

b) nepriamo
ZISK + odpisy plán cash-flow
- vychádza sa zo zisku, kt. sa upravuje o položky, kt. sa odchylujú výnosy od príjmov a náklady od výdavkov. Najväčšiu odchýlku medzi N a výdavkami tvoria odpisy.

Kontrola plnenia plánu, úpravy a zmeny plánu
Vypracovaný finanč. plán nemožno považovať za konečný a nemenný produkt. Musí sa upravovať podľa toho ako sa menia podmienky a ako sa plnia úlohy a ciele plánu.

Úloha kontroly:

a) v procese tvorby finanč. plánu
- hodnotiť úroveň a kvalitu návrhu plánu
b) v štádiu realizácie finanč. plánu
- zistiť odchýlky skutočnosti od plánu
- zistiť a analyzovať príčiny odchýlok a pripraviť rozhodnutia o odstránení odchýlok
Výstupom kontroly je návrh opatrení na operatívne zásahy v štádiu realizácie plánu a návrhy na zmeny vo finanč. pláne.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Podobné referáty
Finančné riadenie podniku SOŠ 2.9728 731 slov
Finančné riadenie podniku SOŠ 2.9608 849 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.