Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Odmeňovanie zamestnancov

MO 6 – Odmeňovanie zamestnancov

Mzda je odmenou pracovníka za vykonanú prácu v prospech zamestnávateľa. Odráža vzťah medzi dopytom po práci a ponukou práce. Mzda je cenou práce a pre podnik sú mzdy súčasťou nákladov.

Mzda podľa Zákonníka práce
Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamest. zam. za prácu.

Za mzdu sa nepovažuje napr: náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestové náhrady, príspevky zo SF,...

Mzdové podmienky zamest. dohodne s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zam. v prac. zmluve. Musia byť rovnaké pre mužov aj ženy, ak vykonávajú prácu rovnakej zložitosti, zodpovednosti, namáhavosti a dosahujú rovnaké výsledky.

Minimálne mzdové nároky zamest., u kt. nie je odmeňovanie dohodnuté v kolektívnej zmluve je povinný poskytnúť zam. mzdu najmenej v sume mini. Mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného prac. miesta (v prílohe Zákonníka práce-6 stupňov náročnosti práce). Zamest. je povinný priradiť každému prac. miestu stupeň náročnosti v súlade s charakteristikami prac. miest podľa Zákonníka práce. Sadzba mini. mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hod. resp. mesačnej mini. mzdy a koeficientu mini. mzdy.


Minimálne mzdové tarify

Úlohou minimálnych mzdových taríf je garantovať minimálnu úroveň zárobku zam. zamestnávateľov, u kt. odmeňovanie zam. nie je riešené v kolektívnej zmluve. Sadzby mini. mzdo. taríf sú odstupňované v závislosti od kritérií zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca do 12 tarifných tried. Ak mzda zam. vykonávajúceho práce určitej zložitosti nedosiahne výšku mini. mzdo. tarify prísluš. triedy, zamest. je povinný rozdiel doplatiť.

Nominálna mzda:
-je to suma peňazí, kt. pracovník dostáva

Reálna mzda:
-je mn. tov. a služieb, kt. si pracovník za svoju nominálnu mzdu môže kúpiť. Výška reálnej mzdy závisí od výšky nominálnej mzdy, od cien tov. a služieb a od daňového zaťaženia.


Funkcie mzdy

1. ekonomická funkcia:
a.) nákladová
-mzda je jedným z druhov N podniku. Využívanie N funkcie mzdy podnik v rozhodovaní smeruje k hľadaniu ciest jej znižovania resp. k racionalizácii práce, jej normovaniu a efektívnemu využívaniu. Platí totiž zásada, že produktivita práce musí rásť rýchlejšie ako mzda.
b.) stimulačná (motivačná) funkcia
-súvisí s využívaním jej pôsobenie na prac. aktivitu, mzdou môžeme stimulovať nielen kvantita. str. účinnosti práce, ale aj kvalitu prac. výkonu
2. sociálna funkcia:
-využívajú štátna mzdo. politika v súvislosti s usmerňovaní mini. životnej úrovne, preto platí zákon o mini. mzde (7 600,–)

Mzda sa skladá:
-zo základnej tarifnej mzdy
-z mzdových príplatkov (za nadčas, za prácu v noci, vo sviatok, za prácu v sťažených podmienkach)
-z náhrady mzdy (za čerpanú riadnu dovolenku a za dni, keď na prac. deň pripadol sviatok)
-z odmien, prémií a osobných príplatkov
Tieto zložky tvoria tzv. hrubú mzdu.

Čistá mzda
-počítame z HM tak, že odpočítame odvody do fondov (13,4%) na zdrav., nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezame. ďalej sa odpočíta 19% daň, kt. sa odvádza na daňový úrad. Táto daň sa znižuje u jedného z rodičov o daňoví bonus (555,-) na jedno vyživované dieťa.
Mzdové formy
-rozdeľujeme ich na základné a doplnkové

Základné:

Časová mzda:
-používa sa v takých povolaniach, kde sa výkon prac. nedá merať iným spôsobom len časom. Pri robot. povol. sa používa hod. mzdová sadzba(tarifa). Jeho zákl. mzda sa vypo. ako súčin počtu odprac. hod. a hod. sadzby. U admini. a technickohospod. povolaní sa používa mesačná mzdo. sadzba. Mesačný zárobok sa vypláca v plnej výške vtedy, ak prac. odpracoval podľa harmonogramu všetky zmeny v mesiaci.

Úkolová mzda:
-závisí od skutočného výkonu prac. Predpokladom uplatnenia je normovanie práce – určenie noriem spotreby práce na jednotlivé prac. operácie.

Mú = Sú x Q

Mú – úkolová mzda
Sú – úkolová sadzba
Q – počet jednotiek výroby

Úkolová sadzba za kus závisí od normy času (prácnosti) a od mzdo. sadzby prac. podľa stupňa náročnosti prac. miesta.

Sú = Nč x Sm

Podielová mzda:
-je vyjadrená ako percentuálny podiel na celkových výkonoch. Uplatňuje sa najmä v službách, kde prac. svojím prac. výkonom
bezprostredne ovplyvňujú výšku tržieb. Táto forma mzdy sa v jej samostatnej podobe využíva zriedka.

Zmiešaná mzda:
-vzniká ako kombinácia niektorých predchádzajúcich foriem napr. časová a podielová, časová a úkolová.

Manažérska (zmluvná) mzda:
-je mzda dohodnutá medzi zamest. a zam. V dohode sa uvádzajú individuálne podmienky poskytovania mzdy a jej výška v jednej alebo viacerých zložkách.

Naturálna mzda:
-môže sa vyplácať len so súhlasom zam. a prestavuje len časť mzdy, lebo výška mini. mzdy musí byť vyplatená v peniazoch. Táto mzda je vyplácaná v podobe výr., prác alebo služieb

Doplnkové mzdy

Odmeny:
-vyplácajú sa zam. za mimoriadne prac. výkony a majú individuálny charakter

Prémie:
-vyplácajú sa za dosiahnutie lepších než obvyklých prac. výkonov. Majú kolektívny charakter.

Podiely na VH:
-môžu sa vyplácať, len ak organizácia dosiahla zisk

Osobné príplatky:
-vyplácajú sa zam. za osobitné zverené úlohy alebo za špeciálne schopnosti a zručnosti, kt. zam. využíva v prospech zamest.


Odvody do fondov

Odvody do fondov tvoria 13,4% z HP a sú to:
-zdravo. poistenie 4%
-nemocen. poistenie1,4%
-dôchod. poistenie: starobné 4%
invalidné 3%
-poistenie v nezamest.1%
Odvody sa zaokrúhľujú smerom nahor na celé čísla.
Nemocenské dávky
Zam. však vzniká nárok na nemocenské až od 11. dňa dočasnej PN. Dovtedy, t.j. do 10. dňa dočasnej PN, má nárok na náhradu príjmu.
Výška náhrady príjmu je v období
– od 1. dňa dočasnej PN do 3. dňa dočasnej PN 25 % denného vymeriavacieho základu zam.,
– od 4. dňa dočasnej PN do 10.dňa dočasnej PN 55 % denného vymeriavacieho základu zam.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk