Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Platobný styk

Platobný styk

a)
- charakterizujte pojem peniaze
- vysvetlite vznik a vývoj peňazí
- popíšte minulé a súčasné formy peňazí
- vysvetlite jednotlivé funkcie peňazí
- charakterizujte pojem inflácia
- vymenujte činitele, ktoré môžu infláciu vyvolať
- popíšte druhy inflácie a jej následky
- charakterizujte pojem deflácia
- popíšte nástroje deflácie

b)
- charakterizujte pojem platobný styk
- vymenujte jednotlivé druhy platobného styku
- objasnite hotovostný platobný styk, jeho výhody a nevýhody
- uveďte možnosti využitia hotovostného platobného styku
- objasnite bezhotovostný platobný styk a jeho výhody
- uveďte doklady využívané pri bezhotovostnom platobnom styku
- objasnite kombinovaný platobný styk
- uveďte možnosti využitia kombinovaného platobného styku
- uveďte doklady používané pri kombinovanom platobnom styku
- popíšte platobnú kartu

c)
- popíšte tlačivá používané pri platobnom styku: príjmový a výdavkový pokladničný doklad, poštové poukážky (H1, H2, U, E), príkaz na úhradu/inkaso, šek
- vyplňte nasledovné doklady podľa zadanej dispozície:

1) príkaz na úhradu: dátum dnešný, úhrada dodávateľskej faktúry č. 136/2007, číslo bankového účtu odberateľa: 107-22772632/0200 Topoľčany, číslo bankového účtu dodávateľa: 105-21834312/0900. Suma: 70 000,- Sk , konštantný symbol -0800-výrobky

2) Výdavkový pokladničný doklad č. 1/2007. Dnešný dátum, príjemca: Vaše meno a priezvisko. Účel platby – nákup materiálu do spotreby, suma: 1 000 ,- Sk +19% DPH. Ostatné náležitosti doplňte a vysvetlite.

Pri vypracovaní využite:

Ekonomické tlačivá, kalkulačku

Peniaze

Všetko, čo slúži ako všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok alebo platidlo sú univerzálnym tovarom, pretože môžeme zaň získať všetky ostatné kovy existencia peňazí je podmienená rozvojom výroby a deľbou práce

Vznik a vývoj peňazí

Pred vznikom peňazí existovala naturálna výmena, v období ktorej sa vymieňal jeden tovar za druhý.

Prvou formou peňazí boli tovarové peniaze. Vyčlenili sa jeden, dva, tri tovary za ktoré sa ostatné tovary či služby vymieňali (kožušiny, dobytok, ...)

Ďalšou formou boli drahé kovy, ktoré sa stali všeobecne výmenným prostriedkom vďaka ich trvanlivosti, ľahkej deliteľnosti a skladovateľnosti, vysokej hodnote v malom množstve.

Papierové peniaze predstavujú ďalší stupeň vo vývoji, vznikli ako náhrada zlata v obehu, ktoré neskôr úplne nahradili bankovky.

Funkcie peňazí

- prostriedok výmeny - uľahčuje výmenu tovarov a služieb
- zúčtovacia jednotka – určujú sa ceny
- nositeľ hodnôt – zhromažďujú úspory pre budúcu spotrebu

Súčasné formy peňazí

- drobné mince – hotovostné platidlo
- papierové peniaze – bankovky, vydáva ich NBS u nás, hotovostné peniaze
- bankové depozitné – bezhotovostné peniaze. Vklady v bankách, ktoré môžeme použiť na platby prevodom z účtu na účet, prostredníctvom šekov alebo ich výberom v hotovosti.

Inflácia

Sa najčastejšie charakterizuje ako znehodnocovanie peňažnej jednotky, čo sa prejavu je rastom cenovej hladiny, resp. trvalým znižovaním kúpnej sily peňazí. Infláciu môžu vyvolať rôzne činitele:
- vydávanie prebytočného množstva peňazí do obehu
- zaostávanie výrob tovarov za rastom kúpyschopného dopytu
- prílev takých tovarov, kt. nemajú odbyt

Ak je v obehu viac peňazí ako je potrebné, rovnováha ekonomiky sa naruší. Infláciu podľa veľkosti delíme:
- mierna – je charakterizovaná ako jednociferné ročné tempo rastu cien (1-9%). Táto forma je priateľná pre normálny chod ekonomiky
- cválajúca – dosahuje 10-100% ročne – tento typ spôsobuje v ekonomike veľké hospodárske a sociálne problémy
- hyperinflácia – tento typ dosahuje viac ako 1000% s výraznou dezorganizáciou ekonomiky a rozpadom peňažného hospodárstva

Pokiaľ ide o majetok a príjmy obyvateľstva, inflácia pôsobí najmä v týchto smeroch:
- klesajú reálne príjmy obyvateľstva a tým aj jeho schopnosť kúpy znehodnocuje hotové peniaze a úspory
- mení štruktúru spotreby (rastú výdavky na základné životné potreby a klesajú výdavky na iné výrobky a tovary)
- znevýhodňuje veriteľov a majiteľov peňazí
- prináša isté výhody vlastníkom tovarov a dlžníkom vážne sociálne následky však zanecháva na najchudobnejších vrstvách obyvateľstva

Deflácia

Odčerpanie prebytočných peňazí z obehu a tým zvýšenie kúpnej sily príslušnej peňažnej jednotky (Sk), je opak inflácie (cenová hladina klesá). Nástroje deflačnej politiky:
- zvyšovanie daní
- obmedzovanie rozpočtových výdavkov
- obmedzovanie úverových možností
- priama kontrola obchodných bánk

Platobný styk

predstavuje platby uskutočnené medzi PO a FO.

Členíme ho:
1. Tuzemský – uskutočňuje sa len medzi domácimi subjektmi
2. Zahraničný – ide o platby nad rámec našej republiky

Môže byť:
- hotovostný
- bezhotovostný
- kombinovaný

Hotovostný platobný styk
- prejavuje sa najmä pri neobchodných (osobných) priamych platbách v hotovosti , t. j. (bankovkami a mincami) – napr.: nákup v maloobchode, veľkoobchode alebo platenie prostredníctvom pošty

Platiteľ ... hotovosť ... Príjemca → Prieme platby
Platiteľ ... Pošta ... Príjemca → Platby prostredníctvom pošty

Nevýhody:
- potreba držania väčšieho množstva peňazí, čo môže viesť ku krádeži
- zdĺhavý spôsob platby
- nákladnosť, treba zabezpečiť aspoň minimálnu ochranu (trezor)

Doklady, ktoré sa používajú pri HPS:
- pásky z kontrolných registračných pokladníc
- príjmový a výdavkový pokladničný doklad
- poštové poukážky typu H (1.trieda) a H (2.trieda) – možnosť zaslať peniaze do ktorejkoľvek obce
- dobierková poštová služba
- cenný list

Bezhotovostný platobný styk

peniaze sa používajú vo forme depozitných – bankových peňazí, ktoré sa pohybujú na bankových účtoch účastníkov.

Platiteľ Príjemca

↓ Príkaz na úhradu ↑ dobropis

Banka platiteľa –––––––––––––––––––––––– Banka Príjemcu

Bezhotovostné zúčtovanie

Výhody:
- rýchlosť a operatívnosť
- hospodárnosť, racionálnosť a úspornosť nákladov
- bezpečnosť a istota

Doklady:
- príkaz na úhradu – doklad, ktorým dá platiteľ príkaz banke na úhradu jeho záväzku
- príkaz na inkaso – na základe tohto dokladu si veriteľ sám inkasuje z účtu platiteľa, ktorý mu musí dať pre túto formu úhrady súhlas.

Hromadný príkaz na úhradu – používa sa, ak treba vyplatiť viac záväzkov naraz

Trvalý príkaz – používa sa pre pravidelne sa opakujúce úhrady

Šek – platobný doklad, ktorým vystaviteľ dáva pokyn banke, aby osobe uvedenej na šeku vyplatila peniaze

Kombinovaný platobný styk

ide o spojenie HPS a BPS v jednej hospodárskej operácií.

Má dve podoby:
Keď platiteľ uhrádza v hotovosti v peňažnom ústave alebo na pošte a príjemcovi sa platba pripíše na jeho účet v peňažnom ústave

Platiteľ ––––––––––> Banka ––––––––––> Príjemca

Hotovosť (pošta) prevod

Keď príjemca dostane hotovosť od platiteľa, ktorý to uhradil zo svojho účtu v peňažnom ústave.

Platiteľ ––––––––––> Banka ––––––––––> Príjemca

(pošta) hotovosť

Používajú sa:
- poštová poukážka typu U (na konkrétny účet takto možno naraz pripísať až 100 miliónov korún),
- poštová poukážka typu E (na elektrickom médiu)
- šek
- vklad na účet, respektíve pokladničná zloženka
- platobná karta

Platobná karta:
najmodernejšia forma platenia. Výhodou je výber peňazí v hotovosti po celý týždeň a možnosť platenia vo vybraných organizáciách.

Od roku 2002 sa zjednotila Európska menová politika a boli vydané nové platidlá – EURO.

Priložené doklady:
Faktúra, príkaz na úhradu

Príkaz na úhradu
- dátum splatnosti: uvádza deň, kedy je splatená alebo deň prevodu z účtu. Mesiac sa vždy vypisuje arabskou číslicou.
- pobočka: sídlo pobočky peňažného ústavu
- číslo účtu platiteľa: uvádza sa číslo účtu, z ktorého sa bude suma odpisovať
- číslo účtu príjemcu: číslo účtu, na ktorý sa suma pripíše 0200 – VÚB, a. s.; 0900 – Slsp.; 0720 – NBS
- variabilný symbol: uvádza sa číslo dokladu (faktúra), ktorý uhrádzame
- konštantný symbol: skladá sa z 1 až 3-miestnej základnej časti , vyjadrujúcej charakter platby napr.: výrobky, služby a z 1-miestnej premennej časti, ktorá vyjadruje spôsob platenia alebo zúčtovania 0008-úhrada za výrobky
- špecifický symbol: používa sa v bankách, ak ide o splátku úveru
- doplňujúci symbol: uvádza sa napr. v súvislosti s vkladnými bankami.

Každý príkaz musí byť podpísaný podľa vzorového v banke a ak ide o podnikateľa musí tam byť pečiatka firmy.

Výdavkový pokladničný doklad:
1, označenia ÚD
2, obsah účt. prípadu (a) a označenia jeho účastníkov (b)
3, peňažná suma a lebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
4, dátum vyhotovenia ÚD
5, dátum uskutočnenia účt. prípadu ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia
6, podpisový záznam osoby zodpovednej za účt. prípad v účt. jednotke (a) a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (b)
7, označenie účtu na ktorom sa účt. prípad účtuje v účt. jednotke v účt. sústave v podvojnom účtovníctve

ÚD sú zároveň aj daňovými dokladmi.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk