Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Grafická úprava knihy

Grafická úprava knihy

1. Hlavné časti knihy

Predsádka, signet, vakat, patitul = polotitul, protititul = frontispis, hlavný titul, obsah, register, tiráž.

2. Zásady úpravy vonkajších častí a doplnkov knihy

Obal – pevná súčasť knihy, predná časť musí obsahovať názov knihy – hlavný titul, meno autora, edíciu, logo vydavateľstva. Na zadnej strane majú byť všetky informácie o knihe, edícia, ISBN, čiarový kód.

Prebal – oddeliteľná časť knihy, slúži ako ochrana pred poškodením obalu. Je to optický pútač propagujúci knihu, autora, edíciu.

3. Zásady grafickej úpravy hlavnej časti knihy a úprava knižnej stránky

Predsádka – z oboch strán prázdny hneď prvý list, spája knižný blok s obalom.
Vakat – z jednej strany prázdny list na párnej ľavej strane.
Signet – vydavateľská značka.
Patitul = polotitul - náhradný skrátený titul, zaradený na zvláštnom liste.
Protititul = frontispis - na ľavej párnej strane oproti hlavnému titulu - grafika, kresba, fotografia, či logo.

Hlavný titul - je to vstupná strana do knihy, sú na ňu kladené veľké grafické nároky. Úprava by mala ladiť s obsahom knihy. Môže to byť zjednodušená (čierno-biela) verzia obálky knihy. Obsahuje meno autora, názov diela, rok vydanie, niekedy aj vydavateľstvo.

4. Knižná stránka

– mala by mať horný okraj s priestorom na záhlavie, kde môže byť napísaný titul knihy a názov kapitoly, vonkajší okraj je užší než horný, vnútorný okraj závisí od druhu väzby a dolný okraj je najširší, obsahuje pagináciu, prípadne aj nejaké popisky, či poznámky.

5. Pätkové a bezpätkové písmo v grafickej úprave knihy

Pätkové písma – používajú sa na text obsahu knihy - napr. Times New Roman, Bookman Old Style, Century, Courier New

Bezpätkové písma – používajú sa na nadpisy, tituly, kapitoly - napr. Arial, Century Gothic, Verdana, Tahoma

6. Grafickú úpravu úvodných a záverečných častí knihy

Úvod – po predsádke nasleduje prvá strana s hlavným titulom, menom autora a signetom. Na ďalšej strane je copirate, vydavateľstvo, miesto a rok vydania a ISBN. Ďalej je strana s polotitulom, ktorá je tam pre prípad, že sa strana s hlavným titulom vytrhne. Môže tiež obsahovať nejaké motto, či venovanie. Nasleduje vakat, po ňom obsah alebo rovno prvá kapitola.

Záver – ak posledná strana textu skončila na párnej strane, nasleduje vakat a za ním spomínaný obsah, kde je zoznam kapitol a k nim priradené príslušné strany. Ďalej je register so zoznamom všetkých kľúčových slov zoradených podľa abecedy a k nim priradené príslušné strany. Posledná strana obsahuje opäť názov knihy, autorov, mená všetkých, čo sa na knihe podieľali, vydavateľstvá, miesto a rok vydania, ISBN a skladové číslo.

7. Programy na zalamovanie

Najznámejšie zalamovacie programy: Scribus, Adobe in Design, Quark Xpress, Page Maker, TeX, LaTeX, knižnica v OpenOffice...

8. Princíp práce s DTP (zalamovacími) programami

- je založený na vytvorení si vzorových stránok v dokumente, v tých si tvorca naťahá pomocné čiary, textové okná, spoločnú grafiku pre všetky stránky, a spoločné časti záhlavia a zápätia. Do jednotlivých stránok sa už len povkladá text a paginácia.

9. Náčrt postupu pri tvorbe knižnej publikácie v zalamovacom programe

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk