Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Písmo - jeden zo základných prvkov grafického prejavu

Písmo - jeden zo základných prvkov grafického prejavu

A – historický vývoj písma

Písmo vzniklo z prirodzenej potreby zaznamenávania ľudskej reči a ďalšieho sprostredkovania myšlienok a udalostí v ich živote. Vývoj písma prebiehal pomaly. Prvým spôsobom zapisovania bolo obrázkové písmo, malé obrázky znázorňujúce predmety, ktoré mal človek na mysli. Neskôr pojmové písmo, ktoré sa v Číne sa dodnes používa. Ďalším krokom vo vývoji písma bolo používanie jedného spoločného znaku pre rovnako znejúce slová. Najdôležitejším sa stalo fenické písmo, ktorého základy používame aj my.

V roku 863 dvaja bratia Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu, aby hlásali kresťanstvo v reči zrozumiteľnej miestnemu obyvateľstvu. Konštantín sa rozhodol vytvoriť abecedu, ktorou by mohol zapisovať zvuky slovanských jazykov.

B – klasifikácie písma

Obrazom každého písmena, číslice, symbolov, aj drobných grafických prvkov sú znaky a tie tvoria písmo. Je to hlavne abeceda, ale v slovenčine aj diakritické znamienka

1)
výšky – veľké písmená voláme verzálky a malé mínusky
2)
šírky – ak má každé písmeno rovnakú šírku veľkosti jednej kužeľky, je to písmo neproporcionálne-Courier, a ak rozdielnu je proporcionálne-Arial
3)
druhu – najčastejšie serifové s pätkami a bezserifové bez pätiek
4)
typu – napr. Arial alebo Times, teda majú charakteristickú kresbu s vlastným názvom
5)
rodiny písma – teda rôzne rezy jedného typu písma a patria tu základné, tučné písmo, kurzíva,
6)
šírky ťahu – zúžené alebo rozšírené
7)
dynamické/statické – ich os tieňovania je naklonená

Ale ako základné delenie sa používa
serifové, bezserifové, kaligrafické (písané) , lomené (gotické, napr. Frankenstein alebo OldEngland), ozdobné (kreslené, obrázkové, napr. na nejakú tému)

C – písmová osnova s použitím odbornej terminológie

Písmová osnova je myslená sústava vodorovných línií, tzv. doťažníc, dôležitá pri návrhu písma.
U malých písmen namiesto akcentovej linky na písanie diakritiky slúži horná linka.
Vzdialenosť od strednej po základnú linku sa volá stredná výška písma.

D – vhodné a nevhodné spôsoby kombinovania písiem

Výber typu písma musí byť vždy ovplyvnený obsahom a celkovým želaným vzhľadom a štýlom dokumentu, veľký vplyv má aj pozadie a ilustrácie. Je dobré mať najprv text rozčlenený na časti ako titulok, hladká sadzba či popisky. Nie každé písmo je totiž rovnako dobre čitateľné, iné sú tak zložité a prepracované, že majú vyslovene titulkový charakter. Pri písme, ako aj pri všetkých ostatných prvkoch akýchkoľvek dokumentov treba dávať pozor na farbu, teda jas, odtieň a kontrast, aby bol text čitateľný, ale aby priveľmi a stále nepútal pozornosť čitateľa.

Nevhodné kombinácie

- vzájomné kombinovanie písiem z rôznych historických období, ako aj vzájomné kombinovanie
- vyslovene historických písiem z jedného obdobia
- nikdy nekombinovať serifové a písané písmo
- nepodobné serifové písma, teda rozdielne fonty
- serifové a bezserifové písma ()
Vhodné kombinácie

- najistejšia kombinácia je použitie písiem z jednej rodiny, základné písmo a jeho tučné alebo kurzíva
- je dobré pracovať s písmom podľa základného delenia, teda len s jedným typom písiem
- kontrastné spojenie serifových a bezserifových ale veľmi podobných
- základný a zúžený typ písma v jednej, ale aj viacerých rodinách, hlavne v kombinácii titulok a text

E – postup pri definovaní písma v HTML

Možnosti spracovania textu sú v samotnom HTML dosť malé, preto mnoho serverov, ktorých hlavným účelom nie je interaktivita (využitie Javy a PHP), využíva kaskádové štýly, známe ako CSS.
Napr. rodinu písma font-family, typ font-style, farbu font-color, zmeny vďaka ftext-decoratrion, text- transform, veľkosť pomocou tagov font- variant, font-weight, font-size, ale aj dynamické efekty pri odkazoch, ako zmena farby či veľkosti.

Tučné písmo

Kurzíva
Normálne písmo, tučné písmo, tučné kurzíva, normálne kurzíva.
Také tučné písmo (zvýraznenie)
- prvá položka
- druhá položka

1. prvá položka, čísluje se to automaticky
2. druhá položka

body {font-family: Arial, sans-serif;}/* pro celý dokument /*

p {font-family: "Times New Roman", serif} /* pro všechny odstavce

*/

.trida {font-family: Verdana, sans-serif} /* pro všechny tagy s class="trida" *
body {color: maroon; background-color: white;}/* hnědé písmo pro celý dokument, barva pozadí bílá /*
p {color: green;} /* zelené písmo pro všechny odstavce

*/

.zlute {color:yellow;} /* pro všechny tagy s class="zlute" */
a:link {color: blue;} /* nenavštívený odkaz modrý*/
a:visited {color: navy;}/* navštívený odkaz tmavě modrý */
a:hover {color: red} /* odkaz, přes který se jede myší červený */

F – vektorové, rastrové a postscriptové typy písma

Bitmapové fonty

Kresba znaku je presne definovaná pomocou bodov. Tak musí byť každý znak nanovo vytvorený vo všetkých veľkostiach a font má len jeden typ písma jednej veľkosti. Tieto informácie sú dôležité najmä pre tlačiareň a obrazovku, lebo pre každé takéto písmo je potom nainštalovaný screen font na zobrazenie.

Vektorové fonty

Tvar písma je daný matematickým popisom obrysu a pre každý typ stačí jedna sada. Veľkosť, ako aj ďalšie efekty, napr. výplne, rotácia, naklonenie sa opäť matematicky vypočítajú. Teda s ním možno vytvárať všetky veľkosti a zmeny písma, aké daný program dokáže. Platí to u obrazovky aj tlačiarne. Aj vektorové písmo musí byť nakoniec prevedené na bitmapový obrázok, pretože monitor aj tlačiareň počítača kreslia obrázky bod po bode.

Postcriptové fonty

Fonty vo formáte T1 sa tiež nazývajú PostScriptové, pretože sa používajú predovšetkým na vytváranie PostScriptových dokumentov (dokumenty s koncovkou pdf), ktoré pochádzajú od firmy Adobe. Rozšírili sa vďaka tomu, že text uložený v tomto formáte dosahoval kvalitnejšie zobrazenie znakov pri malých veľkostiach písmen.

Základné prostriedky členenia textu

(Break) Ukončí riadok. Tag nie je párový (nemá ukončovací tag).

(Paragraph) Ukončí odsek a pred novým odsekom vynechá 1 riadok.

(Heading) Slúži na vytvorenie nadpisu. Nadpisy majú 6 úrovní; 1 - najvyššia, 6 - najnižšia. Úrovne 5 a 6 sú nepraktické, lebo veľkosť písma nadpisu je rovnaká alebo menšia ako v bežnom texte.

(Horizontal Rule) Vodorovná čiara na optické oddelenie častí webovej stránky. Nie je to párový tag, no má viac parametrov

Parameter č. 1: ALIGN Definuje zarovnanie čiary
Parameter č. 2: WIDTH Definuje dĺžku čiary
Parameter č. 3: SIZE Definuje hrúbku čiary v pixeloch

Formátovanie textu

Text môžeme formátovať dvoma spôsobmi. Existujú tzv. logické a fyzické štýly. Logické používame podľa toho, čo text, na ktorý ich uplatníme, reprezentuje (napr. citát, programový kód, zdôraznenie časti textu). Fyzické štýly sú nám známe z Wordu, ide o kurzívu, tučné písmo, horný/dolný index a i. Všetky nasledujúce tagy sú párové.

Zoznamy

Zoznamy rozlišujeme na nečíslované, číslované a definičné.

Nečíslovaný zoznam

(Unordered List) Tento tag ohraničuje zoznam. Tag uvádza jednotlivé položky zoznamu. LI dá pred každú položku odrážku a sám zalomí.

Číslovaný zoznam

(OL = Ordered List) Tento tag ohraničuje zoznam. Jednotlivé položky zoznamu aj tu uvádza tag

Definičný zoznam

(DL = Definition List) ohraničuje definičný zoznam - zoznam obsahujúci definované pojmy a ich definície.

CSS – Práca s písmom:
FONT dokáže meniť typ písma, veľkosť aj farbu písma.

Parameter č. 1: SIZE Definuje veľkosť písma.
Parameter č. 2: FACE Definuje font (typ písma).
Parameter č. 3: COLOR Definuje farbu písma.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk