Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Multimédiá

Multimédiá

Multimediálne informácie

Sú to informácie, ktoré sú prezentované viac ako v jednom formáte ako text, audio, video, grafika, obrázky a obrazové sekvencie (animácie).

Aplikácie pracujúce v digitálnom prostredí bohatom na média:
- statické - text, obraz
- dynamické - reč, hudba, animácia, video

Ich účelom ktorých je interaktívne sprostredkovanie informácii a poskytnúť tak novú možnosť, ako veci vysvetliť a pochopiť

Uplatnenie a využitie multimediálnych informácií

S multimediálnymi informáciami sa stretneme takmer všade. V bežnom živote je zdrojom multimediálnych informácií televízia, počítač, Internet, svetelné reklamné pútače, billboardy a mnoho ďalších. Všetky spomenuté zdroje nám poskytujú informácie vo viacerých formách naraz, či už je to kombinácia textu a grafiky alebo všetkého súčasne ako je to pri televízii a internete. Podávanie informácií multimediálnou formou je účinnejšie a rýchlejšie upúta pozornosť. Daný užívateľ si tak môže z prezentovanej informácie vybrať ten formát (text, obraz, zvuk... ) v prezentácii, ktorý je preňho najvýhodnejší. Výhodou podávania informácií vo viacerých formátoch súčasne je výhodou taktiež pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých ľudí, ktorý sa môžu jednoduchšie zorientovať pri hľadaní informácii.

Informačný systém

Informačný systém je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií. Príkladom informačného systému môže byť informačný systém aerolínií, ŽSR, SAD, obcí a miest ich mapy, informácie o poskytovaní služieb, odchody a príchody spojov, zoznamy tratí a pod. Pritom využíva najmä vizuálnu podobu podávania informácií. No systém nemusí byť nutne automatizovaný pomocou počítačov a prepracovanej grafiky a môže byť aj v papierovej forme.

Aerolínie, ŽSR, SAD: Príchody a odchody, mapy, trasy, akcie, informačné stredisko...
Mestá a obce: mapy, ubytovanie, kultúrne vyžitie, poskytovanie služieb, informačné stredisko...

Import a export zvuku a videa

Pri importe a exporte videa a zvuku si musíme vždy položiť otázku: „Na čo bude daný zvuk alebo video použité?“. Je to veľmi dôležitá otázka, lebo sa podľa nej môžeme rozhodnúť pre správny formát, nastavenie vhodných parametrov či kompresiu. Je veľký rozdiel či si daný formát pozeráme na vlastnom počítači alebo niekde na internete. To, čo sa nám na počítači môže zdať ako malý formát, pri pomalšom internetovom pripojení sa nám to môže však načítavať aj niekoľko minút a na to si treba dať veľký pozor. Pri zvuku a videu je v neposlednom rade dôležitá aj ich kvalita. Tu však predovšetkým platí, že čím vyššia kvalita, tým je aj daný súbor väčší. Preto je potrebné zvoliť si vždy správny formát, ktorý bude vyhovovať konečnému účelu a umiestneniu daného videa alebo zvuku.
Pri pracovaní so zvukom a videom je dôležitá taktiež voľba správneho softwaru na jeho spracovanie. Správna voľba programu nám môže veľmi uľahčiť prácu.

Zvuk:
Video:

Konverzia zvukových a obrazových formátoch

Konverzia alebo kompresia označuje algoritmy, ktoré zabezpečujúce kompresiu (zníženie objemu dát) multimédia (zvuk, obraz, obrazové sekvencie a video) za cenu jeho kvality. Na kompresiu bez zníženia kvality multimédia sa používajú bezstratové kompresné algoritmy. Naopak stratová kompresia je metóda, ktorou po zkomprimovaní dát a ich rozkomprimovaní získame výsledok odlišný od originálu.
Obrazová kompresia:

Najznámejšií formát na kompresiu obrazu je formát JPEG

JPEG - umožní už po prenose pomerne malej časti dát získať hrubý obrázok, ktorý sa postupne vďaka prichádzajúcim údajom zjemňuje. Tento efekt môžeme pozorovať iba v prípade, že prenos je pomalší, než dekomprimácia a zobrazovanie prehliadačom. Výhody: ukladá plnú farebnú informáciu (24 bit na pixel), je vhodný na ukladanie fotografií so spojitým prechodom farieb, veľký kompresný pomer (väčší ako pri GIF,PNG), nastaviteľná kvalita a teda aj kompresný pomer, JPEG predstavuje medzinárodne uznávaný štandard

BMP - tento bodový formát vďačí za svoj vznik WINDOWS, je univerzálny, ale prakticky sa používa menej;

GIF - GIF je vhodný pre uloženie tzv. perokresby (nápisy, plány, logá). GIF umožňuje tiež jednoduché animácie.

PCX - je veľmi obľúbený formát

TIF - základný formát pre bitmapovú grafiku;

WMF - formát, ktorý vzniká v prostredí Windows ako vnútorný komunikačný prostriedok; je pomerne jednoduchý a rýchly;

Rastrová grafika

Rastrová grafika označuje spôsob ukladania obrazových informácií popisom jednotlivých bodov usporiadaných v pomyselnej mriežke. Každý bod (pixel) má určenú svoju presnú polohu, farbu a prípadne priehľadnosť (alfa kanál). Farba pixelu môže byť popísaná napríklad pomocou farebného modelu RGB, ktorý popisuje jednotlivé pixely miešaním troch základných farieb (červená, zelená, modrá). Množstvo použitých bitov potrebných na popis závisí od zvolenej farebnej hĺbky. Napríklad ak použijeme len čiernu a bielu farbu, stačí nám jediný bit pre každý pixel. Veľkosť obrázka tiež závisí od rozlíšenia, ktoré sa udáva v DPI (počet bodov na palec). Pre zobrazenie na monitory nám stačí rozlíšenie 72 DPI, pre tlač na tlačiarni minimálne 300 DPI.

Vektorová grafika

Vektorová grafika označuje spôsob definovania obrazových informácií pomocou základných geometrických primitív, akými sú bod, úsečka (vektor), priamka, krivka, mnohouholník, ktoré sa dajú vyjadriť matematickými rovnicami.
Na rozdiel od vektorovej grafiky definuje rastrová grafika grafickú informáciu množinou usporiadaných farebných bodov (pixlov).

Zvuková kompresia:

Zvuk je spojitý analógový signál (informácia).
Počítače však vedia spracovávať len digitálne informácie. Takže musíme zvuk digitalizovať. Ten sa pri prehrávaní musí previesť z digitálneho tvaru naspäť do analógovej formy, ktorú vedia (dá sa povedať mechanicky) spracovať reproduktory.
Tieto prevody obstarávajú na zvukovej karte A/D - analógovo - digitálny a D/A - digitálno - analógový prevodníky (ADC a DAC).
Poznáme telefónnu, rozhlasovú CD a DVD kvalitu zvuku. Pri nahrávaní si môžeme zvoliť, či chceme nahrávať mono, alebo stereo.

Obvykle sa zhotovuje záznam vo frekvenciách:
• 11,025 kHz - telefónna kvalita
• 22,05 kHz - rozhlasová FM kvalita
• 44,1 kHz - CD kvalita
• 48 kHz - naj- kvalita (veľa ľudí rozdiel v porovnaní s CD nepočuje)
• 192 kHz DVD kvalita (lenže zvuk treba prispôsobiť videu, a tak sa može stať že sa stretnete s špecialnými algoritmami upravenou DVD - kvalitou pri 96 ba dokonca 48 kHz)

MP3 (Mpeg1 – Layer3) - Formát MP3 je špecializovaný na spracovanie zvukových souborov. Je založený na kompresnom algoritmu odvodenom z algoritmu MPEG pre kompresiu videa. MP3 vzniklo zkrátením MPEG1-Layer 3, čo je označenie kompresného algoritmu.
WAV - prišiel spoločne s Microsoft Windows.

MPEG - bol pôvodne určený pre ukládánie pohyblivého obrazu.

MIDI - komunikácia prebieha pomocou digitálnych správ na 1 až 16 kanáloch. Kedže vlastnosti midi stôp sú zapísané v textovej podobe, majú midi súbory malinkú velkosť (rádovo desiatky kB) a sú preto vhodné pre web, prezentáciu a p.

OGG dokáže dosiahnúť kvalitu 128 kbps MP3.

WMA - Nie je ľahké nájsť jednoznačný dôvod, prečo preferovať Windows Media formát, tento formát ponúka dvojnásobné množstvo hudby než vyše desat rokov starý MP3 bez zníženia kvality.

AUP - (Audacity Project format ) je optimalizovaný za účelom urýchlenia spracovania audioprojektov.

VQF - znamená Vector Quantization File. Tuto technológiu vyvinuli v Japonsku v inštitúte NNT Human Interface Laboratories. VQF dosahuje lepších kompresných pomerov ako MP3.

Najnovšie: MPEG-4, MP4

Druhy digitálnych pamäťových médií

Disketa - Disketa alebo pružný disk je druh magnetického záznamového média. Poznáme 8 palcové, 5,25 palcové a 3,5 palcové diskety. V dnešnej dobe sa už strácajú z trhu pre ich neefektívne využitie malú rýchlosť a pamäť.

CD - je skratka označujúca kompaktný disk. Ide o štandardný disk v tvare kotúča s priemerom 12 cm, niekedy aj 8 cm. Médium môže mať ľubovoľný tvar, musí mať však štandardizovaný stredový otvor a musí mať ťažisko v strede tohto otvoru z dôvodu stabilnej rotácie. Najčastejším nediskovým tvarom je obdĺžnik, ktorý má zbrúsené rohy, aby sa dal ľahko použiť v mechanikách ako 8 cm disk. V tomto tvare sa používa hlavne ako reklamný materiál, napríklad ako vizitka.
Kapacita disku je 74 minút audia vo formáte CD-DA alebo 650 MB dát. V súčasnosti je vďaka tolerancii častejšie možné sa stretnúť s diskami s kapacitou 700 MB alebo 80 minút, čo je maximum, čo norma umožňuje. Väčšie médiá už nemusia byť čitateľné vo všetkých prehrávačoch. Dáta sú uložené v špirálovitej stope začínajúcej v strede disku. Disk je vyrobený z polykarbonátového pružného výlisku, na ktorý je nanesená svetlocitlivá vrstva s obsahom zlata alebo striebra a ochranný lak.

- CD-ROM (read only, len na čítanie, vyrába sa lisovaním)
- CD+R/RW (R = Recordable, len na jeden zápis, RW = ReWritable, na prepisovanie)
- CD+R DL (R = Recordable, len na jeden zápis, DL = DualLayer, dve vrstvy)
- CD-R/RW (R = Recordable, len na jeden zápis, RW = ReWritable, na prepisovanie)
- CD-RAM (ľubovoľne prepisovateľné médium - napr. ako pevný disk)

DVD - je formát digitálneho optického dátového nosiča, ktorý môže obsahovať filmy vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite alebo rozličné iné údaje. Disk DVD sa na pohľad podobá kompaktnému disku.

- DVD-ROM (read only, len na čítanie, vyrába sa lisovaním)
- DVD+R/RW (R = Recordable, len na jeden zápis, RW = ReWritable, na prepisovanie)
- DVD+R DL (R = Recordable, len na jeden zápis, DL = DualLayer, dve vrstvy)
- DVD-R/RW (R = Recordable, len na jeden zápis, RW = ReWritable, na prepisovanie)
- DVD-RAM (ľubovoľne prepisovateľné médium - napr. ako pevný disk)
Médium umožňuje zápis na jednu alebo obidve strany, v jednej alebo dvoch vrstvách na každú stranu. Od počtu strán a vrstiev závisí kapacita média.

- DVD-5: jedna strana, jedna vrstva, kapacita 4,7 Gigabajtov (GB), alebo 4,38 Gibibajtov (GiB)
- DVD-9: jedna strana, dve vrstvy, 8,5 GB (7,92 GiB)
- DVD-10: dve strany, jedna vrstva na každej strane, 9,4 GB (8,75 GiB)
- DVD-14: dve strany, dve vrstvy na jednej strane, jedna vrstva na druhej, 13,2 GB (12,3 GiB)
- DVD-18: dve strany, dve vrstvy na každej strane, 17,1 GB (15,9 GiB)

USB Flash disk - USB kľúč alebo USB flash disk je pamäťové médium, ktoré v sebe integruje flash pamäť a rozhranie USB. Zvyčajne sú fyzicky malé (niekedy len o niečo väčšie ako samotný USB konektor), ľahké, prepisovateľné a prenosné. Sú dostupné v kapacitách od 32 MB do 64 GB. Kapacita je limitovaná len technologickými obmedzeniami, takže v budúcnosti sa dá predpokladať jej nárast.

Výhody: sú menšie, rýchlejšie, s vyššími kapacitami a tiež výrazne spoľahlivejšie ako diskety a iné prenosové médiá

Hard disk (pevný disk) - Pevný disk je zariadenie, ktoré sa používa na uchovávanie dát v počítačoch, ale v súčasnosti už aj v mnohých iných prístrojoch. Dáta sa na pevný disk zapisujú pomocou magnetického záznamu, čo má veľkú výhodu najmä v tom, že sú uložené natrvalo, teda až pokiaľ nie sú zmazané používateľom alebo prístrojom. Vďaka tejto vlastnosti býva pevný disk často označovaný aj ako energeticky nezávislé pamäťové médium. Uložené údaje totiž uchováva aj po ukončení dodávky elektrickej energie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk