Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Formáty obrázkov

1. Formáty obrázkov

Bitmapové ( Rastrové ) formáty
Komprimované formáty -  JPEG, JPG (joint photograph expert group) - GIF (grafic interchange format) - PNG (portable network graphic)
Nekomprimované formáty - TIFF (tagget image file format) - RAW, -BMP (bit maped picture)

Vektorové formáty
- SVG (Scalable Vector Graphics)

2. Spôsob uchovávania obrázkov v dátových súboroch

Niektoré formáty súborov sú navrhnuté tak, aby uchovávali veľmi konkrétne typy dát: formát JPEG, napríklad, je navrhnutý iba na uchovávanie statických obrázkov. Na druhej strane, iné formáty súborov sú navrhnuté na uchovávanie viacero rozličných typov dát: formát GIF podporuje uchovávanie aj nehybných obrázkov, aj jednoduchých animácií.

WEB

Pri publikovaní obrázkov na internete sa používajú tri štandardné formáty: GIF, JPEG (JPG) a PNG. Každý z nich sa vyznačuje predovšetkým malou veľkosťou, čo je nesporne jedno z najdôležitejších kritérií. Čím menšiu veľkosť obrázok má, tým rýchlejšie sa načíta. Pritom však nesmieme zabúdať ani na jeho "čitateľnosť". Malá veľkosť nám nič nepomôže, ak sa návštevníkovi našich stránok zjaví na monitore čosi čo pripomína mozaiku.

3. Vymenujte základné formáty pre ukladanie obrázkov a ich rozdelenie

4. Popíšte základné vlastnosti a použitie grafických formátov

GIF (Graphics Interchange Format) - Formát GIF obsahuje 256 farieb a používa bezstratovú kompresiu LZW. Je preto vhodný na ukladanie skíc, perokresieb a pod. V tomto formáte - ako sme si ukázali v predošlej časti - je možné robiť aj jednoduché animácie. Kedysi sa do GIFu ukladali rôzne grafické doplnky dizajnu webových stránok (ikony, tlačidlá, dekorácie...) a síce preto, lebo na rozdiel od formátu JPG umožňuje uložiť obrázok na priehľadné pozadie. V dnešnej dobe je však z rôznych príčin, je pre tieto účely vhodnejšie použiť formát PNG.

JPEG, JPG (Joint Photographic Experts Group) - Tento formát na našej rodnej hrudi ľudovo nazývaný "jépégé" je ideálnym pre publikovanie fotografií na internete. Vytvára stratovú kompresiu, takže nie je vhodný pre obrázky, kde je potrebné ponechať ostré (čisté) rysy. Sú to už spomínané skice alebo perokresby, pre ktoré sa hodí skôr formát GIF.

PNG (Portable Network Graphics) - "Ping" je relatívne nový bezstratový formát určený pre publikovanie na internete. Nepredpokladám síce existenciu takých ľudí, ale vlastníci starších typov prehliadačov (napr. Netscape 4) s ním asi budú mať problém. Vznikol ako voľne šíriteľná náhrada formátu GIF. Jeho použitie vidím hlavne pri tvorbe grafiky pre web stránku. Ikonky, tlačidlá, dekorácie... to všetko sa dá vo formáte PNG urobiť oveľa príťažlivejšie. Na rozdiel od 8-biového GIFu, je totiž na tom s farbami PNG podstatne lepšie - podporuje až 24-bitov. Podobne ako GIF, aj formát PNG umožňuje ukladať obrázky na prehľadné pozadie. V prípade formátu PNG to však oceníte viac kvôli podpore 8-bitového alfa kanálu. Čo v praxi znamená použitie tieňov, či prechodov na priehľadnom pozadí. (Internet Explorer žiaľ nepodporuje priehľadnosť PNG, ukáže sa vám ako belasá farba. Ach, Mrkvosoft..)
5. Popíšte pojem kompresné grafické formáty

Sú to formáty, ktoré na zníženie veľkosti súboru ( obrázku )využívajú kompresiu, či už bezstratovú alebo stratovú.

6. Popíšte pojem stratová kompresia a kompresný pomer

Kompresný pomer - Základnou mierou pre vyjadrenie účinnosti algoritmu kompresie je faktor kompresie Cr (niekedy tiež popisovaný ako kompresný pomer) definovaný ako podiel:

veľkosť pôvodných dát
Cr = ----------------------------
veľkosť komprimovaných dát

Medzi dosiahnutým faktorom kompresie a kvalitou výsledného obrázku je vzťah nepriamej úmernosti. Vyššia hodnota faktoru kompresie vedie k zhoršeniu kvality obrázku. Pri bezstratovej kompresii je kompresný pomer približne 2:1 a pri stratovej kompresii môže tento pomer dosiahnuť hodnotu až 200:1.

7. Vysvetlite význam pojmov stratová a bezstratová kompresia

Stratová kompresia

Stratové kompresné algoritmy sú algoritmy zabezpečujúce kompresiu (zníženie objemu dát) multimédia (zvuk, obraz, video) za cenu jeho kvality. Na kompresiu bez zníženia kvality multimédia sa používajú bezstratové kompresné algoritmy. Stratová kompresia je metóda, ktorou po zkomprimovaní dát a ich rozkomprimovaní získame
výsledok odlišný od originálu. Tento výsledok bude však tak blízko originálu, že sa dajú ešte na nejaký účel použiť

Bezstratová kompresia

Bezstratová kompresia je trieda kompresných algoritmov, umožnujúca spätnú rekonštrukciu komprimovaných dát do pôvodnej podoby bez straty informácie, narozdiel od stratovej kompresie, kde toto nie je možné. Bezstratová kompresia je použitá v kompresných nástrojoch ako napríkad veľmi populárny formát zip. Bezstratová kompresia sa používa všade tam, kde je potrebné, aby dekomprimované údaje boli identické s pôvodnými údajmi. Typické príklady sú spustiteľné programy alebo zdrojové kódy. Niektoré obrázkové formáty, napríklad PNG alebo GIF, používajú iba bezstratovú kompresiu, zatiaľ čo niektore ďalšie formáty môžu používať stratovú aj bezstratovú kompresiu.

8. Porovnajte výhody a nevýhody použitia jednotlivých grafických formátov pre použitie v oblasti digitálnej fotografie

Väčšina prístrojov umožňuje snímanie v niekoľkých formátoch s určitou možnosťou nastavenia kompresie a veľkosti snímku. Na tomto závisí kvalita prevažne farebného rozsahu a množstva prekreslených detailov snímku. Prístroj pre vážneho záujemcu o fotografiu by mal obsahovať nielen bežný snímací formát JPEG, ale aj TIFF a najlepšie RAW. Tento snímací formát umožňuje záznam tzv. holých dát. Teda softwarom fotoaparátu takmer neupravovaných dát idúcich priamo zo záznamového média. Výhoda tohto formátu je v tom, že skôr ako dáta následne po spracovaní v PC prevedieme do iného štandartného formátu, tak ich môžeme predtým farebne upraviť podľa svojich potrieb. Inak povedané, robíme prácu, ktorú pri snímaní do iného formátu za nás robí software prístroja. Rozdiel je v tom, že prístroj ju za nás robí bez nášho vedomia podľa prednastavených hodnôt výrobcu, ktoré v podstate nemôžeme ovplyvniť. Výsledok je však markantný, pretože po preuložení takto snímaných a upravených obrázkov už nedochádza k ďalšej ich degradácii pri spracovaní v grafických editoroch.

RAW
Využíva sa hlavne na ukladanie holých, neupravovaných dát . Používa sa jako nekomprimovaný formát vo fotoaparátoch, ale je ho tiež možné vytvárať v niektorých grafických programoch.

TIFF
Využíva sa hlavne na ukladanie holých, neupravovaných dát vo fotoaparátoch, ale tiež je ho možné použiť jako kompresný formát. Pracuje v dvoch úrovňiach farebnej hĺbky: Bežne je ukladaný vo farebnej hĺbke 16-bit pre kždú farbu co v konečnom dôsledku znamená farebnú hĺbku 48-bit alebo 8-bit pre kždú farbu čo sa rovná farebnej hĺbke 24-bit. Pri použití kompresie tiež rozlišujeme tiež dva typy: strátovú a bezstrátovú kompresiu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk