Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Internetové služby

1. Definujte pojmy Internet, PAN, LAN, MAN, WAN

Internet

Sieť internet sa nazýva „sieťou sietí“. Je to preto, že internet nie je len jedna sieť, ale vznikla spojením mnohých rôznych sietí. Internet je súbor noriem alebo protokolov (IP/TCP), ktoré umožňujú komunikovať medzi sieťami. Je to komplexná globálna sieť z 1000cov ďalších nezávislých sietí, je prevádzkovaná vládnymi agentúrami, výchovno-vzdelávacimi a vedeckými inštitúciami, ale v poslednej dobe aj súkromnými obchodnými spoločnosťami.

ITE je nový nástroj komunikácie, odstraňuje geografické bariéry, slúži na poučenie, zábavu a oddych, najskôr slúžil ale na vedecké účely. Základom siete Internet bola sieť ARPANET, ktorá vznikla v obbodí studenej vojny v USA na vojenské účely. Bolo to spojenie 4 amerických univerzít. V 1980 sa spojili mnohé siete a zrodil sa internet.

PAN (Personal Area Network - osobná sieť, sieť malých rozmerov, rádovo v centimetroch). Zahŕňajú elektroniku, konkrétne doky plošných spojov. Úlohou PAN siete je vytvoriť elektricky vodivé spojenie medzi jednotlivými elektronickými súčiastkami, ako sú tranzistory, integrované obvody, odpory, kondenzátory, rôzne typy snímačov jednotlivých fyzikálnych veličín a pod., za účelom vytvorenia jednotného celku schopného plniť určitú úlohu.

LAN (Local Area Network - lokálna sieť, rádovo v desiatkách až stovkách metrov). Sieť pokrývajúca oblasť poschodia, budovy, alebo školy, ktorá spája určitý počet počítačov a spravuje medzi-kancelársku komunikáciu. Sieť typu LAN poskytuje multi prístup k médiu s vysokou šírkou pásma = prenosovou kapacitou - bandwidth, sieť je pod správou miestneho administrátora. Jej hlavnou úlohou je spojiť fyzicky vzdialené zariadenia, za účelom výmeny (hlavne firemných) údajov, flexibilného prístupu k nim a šetrenia času.

MAN (Metropolitan Area Network – mestská, metropolitná sieť, rádovo v jednotkách až desiatkách kilometrov). Sieť, ktorá zahŕňa väčšie územie ako LAN. Jej úlohou je prepojenie viacerých sietí LAN (najčastejšie vnútropodnikových sietí) do väčšieho komunikačného celku.

WAN (Wide Area Network - veľkoplošné siete, rádovo v stovkách až tisíckach kilometrov). Pokrývajú väčšiu geografickú oblasť ako MAN. Ich úlohou je vzájomné prepojenie LAN a MAN sietí do veľkého celku, kde môže komunikovať každé pripojené zariadenie s ľubovoľným ďalším zariadením pripojeným do tejto siete. WAN siete poskytujú spojenie jednotlivých podsietí cez pomalšie sériové rozhranie fungujúce na nižších rýchlostiach, schopné komunikácie na väčšie vzdialenosti ako LAN technológie.
K pripojeniu k WAN sieti sa používajú rôzne zariadenia a služby. Príkladom WAN siete je Internet.

2. Vymenujte najznámejšie internetové služby a stručne ich popíšte

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Ide o protokol, ktorý sa využíva na prenos dát na internete v architektúre klient – server. Prenášajú sa ním najmä stránky o ktoré cez prehliadač požiada klient.

FTP (File Transfer Protocol)

Ide o internetový protokol využívaný na prenos súborov medzi počítačmi. Môže sa použiť napríklad na sťahovanie voľne šíriteľných programov z nejakého servera, alebo o diaľkové nahrávanie stránky na server. Využíva telnet.
Email

Elektronická pošta. Je druhou najpouživanejšou službou. Email nám slúži na komunikáciu ako klasická pošta, s tým rozdielom, že nemusíme platiť poštovné, musíme mať nejakú emailovú schránku na nejakom servery a je to aj ekologickejšie, pretože nemíňame papier a teda šetríme lesy.
Je to jeden z najrýchlejších spôsobov posielania pošty, hoci niekedy môže byť aj nebezpečný.

TCP/IP

Siete LAN sú homogénne, čiže väčšinou ide o sieť počítačov v jednej budove, či na jednom poschodí, čo spôsobuje, že metóda store-and-forward (ulož a odovzdaj) protokolu UUCP nie je dostatočne pružná.
V týchto sieťach sa používa protokol TCP/IP, ktorý používa metódu packet-switched (prenos paketov), čo znamená, že informácie, ktoré sa posielajú po sieti, aj po internete sa najprv rozkúskujú, potom sa posielajú priamo cieľovému hostiteľovi a ten ich opäť poskladá. Protokol TCP/IP sa používa na komunikáciu medzi počítačmi v sieťach LAN, ale aj na internete.

Videokonferencia

Je vzdialená interaktívna komunikácia medzi dvomi a viacerými účastníkmi, pričom dochádza medzi nimi k prenosu zvukovej a obrazovej informácie (účastníci sa vidia aj počujú).- multimediálny počítač – počítač, ktorý vie pracovať s viacerými typmi dát (nielen textovými a grafickými, ale i zvukovými)- videokonferenčná aplikácia (NetMeeting) – okrem hardwaru a rýchleho sieťového pripojenia je potrebné mať na počítači nainštalovaný software, ktorý umožní realizovať videokonferenciu.

Služby fungujúce v reálnom čase

chat – rozhovor
IRC – internet relay chat – zasa klient-server; posiela celé vety; je nepríjemná, že musí mať aj program

WWW (World Wide Web - WWW alebo W3) je sieťová informačná služba vychádzajúca z Internetu a ponúkajúca systém zbierania informácií vo forme hypertextových multimédií. Web ponúka metódu zobrazenia informácií rôznych formátov spôsobom rýchlym, výkonným, konzistentným a ľahko pochopiteľným.

3. Objasnite princíp služby WWW

Ako prostriedok prístupu na Internet je WWW jedným z najjednoduchších dostupných systémov. Web je sieťový systém klient/server. Počítač, ktorý informácie dodáva sa nazýva server. Počítač, ktorý informácie zobrazuje sa nazýva klient. Pre webovský klient aj server potrebujeme zvláštny softvér.
Ako príklady prehliadačov možno uviesť Netscape Navigator, Mosaic, Internet Explorer.

4. Vymenujte a popíšte činitele, ktoré musí zohľadniť tvorca web stránok pri ich zostavovaní vo vzťahu na prenosové trasy a technické vybavenie klienta

Tvorca by mal predovšetkým každu web-stránku otestovať približne takýmto testom: Týmto testom budú testované stránky z pohľadu prístupnosti, použiteľnosti, optimalizácie pre vyhľadávače a technických parametrov.

Test prístupnosti
Týmto testom zistíme, či sa stránka správne zobrazuje v rôznych prehliadačoch, ovládanie klávesnicou, či je optimalizovaná pre tlač, či každý netextový prvok má textovú alternatívu.
Test použiteľnosti
Týmto testom bude zistené, ako ľahko sa dá na stránkach orientovať, či má jasnú navigáciu, či je obsah zrozumiteľne delený do nadpisov a zoznamov.

Test optimalizácie pre vyhľadávače
Tento test slúži na zistenie, ako stránka spolupracuje s vyhľadávačmi. Či sú správne napísané meta tagy, či sú správne vybrané kľúčové slová, či na stránku vedie dostatočný počet spätných odkazov.

Test technických parametrov
Týmto testom bude zistená validita kódu a kaskádového štýlu, funkčnosť všetkých odkazov, dĺžka načítavania stránky a pomer obsahu ku celkovej veľkosti stránky.

Dodržiavaním štandardov pre tvorbu web stránok, by tvorca webu nemal prísť do sporu s klientom, čo sa týka hlavne prenosových tras a technického vybavenia.
Stránky by preto nemali obsahovať priveľké množstvo nadbytočných vecí, ktoré potom zbytočne zaťažujú a zväčšujú veľkosť web-stránky. Čím väčšia je stránka, tým je aj čas na jej zobrazenie dlhší a to može byť práve jeden z dôvodov na jej odradenie, pretože loading - načítavanie stránky trvá hodnú chvíľu. Takéto stránky su zaťažované predovšetkým na grafiku a dizajn. Tak isto by sa mala zohľadňovať aj výkonnosť, ktorá určuje množstvo času a námahy, ktorú musí užívateľ vynaložiť pri prezeraní stránky.

5. Popíšte rôzne vyhľadávacie nástroje na vyhľadávanie informácii na Internete

- katalógy: www.yahoo.com, www.zoznam.sk, www.atlas.sk, www.superzoznam.sk, www.best.sk, www.surf.sk
Vyvinuli sa zo špecializovaných zoznamov adries, kt. doplnili autory odkazmi na kategórie. Výhoda jednoduchej orientácie. Málokedy sa len náhodne aktualizujú, obsahujú staré infos (nevýhoda). S pribúdaním nových WEB stránok sa katalógy rozšírili, stali sa neprehľadnými a vznikli hľadania podľa kľúčových slov.

- hybridné vyhľadávacie stroje
www.excite.com, www.lycos.com, www.webcrawler.com, www.kompac.seznam.cz

- metavyhľadávacie nástroje
Príjmu žiadosť a pošlú ju ďaľším vyhľadávačom

WWW.YAHOO.COM
Jeden z prvých metainformačných systémoch ITE. Používa ho 400.000 ľudí denne. Je to predmetový adresár. Vyhľadáva sa cez systém:

a) browse (podľa hierarchickej štruktúry)
b) search (podľa kľúčových slov. Umoňžuje kombináciu hľadaných termínov pomocou OR, AND * - len na pravo

WWW.WEBCRAWLER.COM

1. Browse
2. Search

Je to prvý nástroj, kt. umožňuje vyhľadávať v úplných textoch domumentov. Denne je schopný odpovedať na 3 mil dotazov. Stačí napísať len slová, kt. vystihujú predmet rešeršnej požiadavky.

WWW.ALTAVISTA.COM

Je to stroj od 1995. Denne vybaví 12. mil dotazov. Umožňuje vyhľadávať vo www stránkach a el. konferenciách. Vyhľadávanie typu BROWSE a SEARCH. Umožňuje jednoduché vyhľadávanie +, -, *, zdokonalené vyhľadávanie v BOOLOVEJ algebre AND, OR, NOT, NEAR

WWW.METACRAWLER.COM

Umožňuje paralelne vyhľadávanie pomocou strojov. Nemá vlastnú internú bázu dát, ale využíva BD iných systémov. Je hradený sponzormi a využíva vyhľadávanie v 9 systémoch. yahoo, opentext, lycos, webcrawler, altavista, galaxy, infoseek, inktomi.
6. Uveďte príklad na zadanie požiadavky na vyhľadanie informácie s použitím kľúčových slov link, domain

Pri vyhľadávaní je možné využiť: Spojenie kľúčových slov pomocou booleovských operátorov (AND, OR, NOT) s využitím vyhľadávacích polí.

Hviezdičku * - pravostrané rozšírenie slova – súbežné vyhľadanie rôznych tvarov slov (napr. manage* – systém vyhľadá manager, management, managers apod.)
Hviezdička * - umiestnená uprostred slova, namiesto akéhokoľvek počtu písmen (napr. h*emoglobin – systém vyhľadá hemoglobin, haemoglobin apod.)
Otáznik ? – umiestňujeme na ktoromkoľvek mieste v slove, alebo na konci slova namiesto jedného písmena (napr.analy?e – systém vyhľadá analyse alebo analyze).
Úvodzovky “” – môžeme použiť pre vyhľadanie presného slovného spojenia (napr.”specific heat”).
Úvodzovky “” - môžeme použiť i pre vyhľadanie špecifických cudzích písmen v slove a interpunkčných znamienok .
Proximitné operátory – sú tvorené slovami PRE/n a W/n. (Za n dosadzujeme ľubovoľné číslo od 1do 255).
Proximitný operátor pre /n – obmedzuje vzdialenosť hľadaných termínov v poradí v akom boli zapísané (napr. pain pre/6 morphine - systém vyhľadá slová v rozpätí 6 slov).
Proximitný operátor w/n – umožní vyhľadať dve slová, nachádzajúce sa v jednej vete, v jednej fráze alebo odseku (napr. pain w/5 morphine – systém vyhľadá obidve slová vzdialené od seba v rozmedzí 5 slov).

Pre vyhľadanie termínov v jednej fráze treba použiť operátor w/3, w/4, w/5., pre vyhľadanie termínov v jednej vete treba použiť operátor w/15 a pre vyhľadanie termínov v jednom odseku treba použiť operátor w/50).

a) Basic Search (Základné vyhľadávanie)
b) Author Search (Vyhľadávanie podľa autora)
c) Advanced Search (Pokročilé vyhľadávanie)

Dobré umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania je základom, aby ľudia našli vašu lokalitu. Mnoho ľudí nepoužije z výsledkov vyhľadávania viac než prvú stránku. Byť na začiatku zoznamu je navyše lepšie, ako byť na jeho konci.

7. Popíšte využitie e-bankingu v praxi

Elektronické bankovníctvo je na slovensku pomerne nový, ale bezpochyby efektívny spôsob komunikácie klienta so svojou bankou. Pod pojmom elektronické bankovníctvo sa skrýva široká paleta služieb, ktorá pomocou moderných technológií umožňuje uskutočniť najbežnejšie operácie ako sú napríklad: zistenie stavu účtu, jednotlivých pohybov na účte, zadanie platobných príkazov a taktiež objednávanie si niektorých služieb u Vašej banky. Všetky tieto služby môžete vykonaváť bez nutnosti návštevy pobočky Vašej banky, stačí ak o ich poskytovanie požiadate u Vašej banky. Bankami v SR sú v súčasnosti poskytované nasledujúce produkty elektronického bankovníctva: Internet banking, Mobil banking, ePay, Mailbanking

Internet banking

Prostredníctvom internetu máte možnosť komunikovať s Vašou bankou bez ohľadu na obmedzený prevádzkový čas Vašej banky. Je to pohodlná forma prístupu k informáciám o účtoch, o pohyboch na účtoch a k ďaľším bankovým informáciám 24 hodín denne po celý rok. Rovnako môžete uskutočnovať platobné príkazy 24 hodín denne po celý rok. O zriadenie tejto služby je potrebné požiadať na pobočke Vašej banky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk