Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Softvérové vybavenie pracoviska grafika

1. Popíšte jednotlivé kategórie softvérového vybavenia, ktorými musí alebo môže disponovať pracovisko profesionálneho grafika

- malo by disponovať: Bitmapovým editorom (Adobe Photoshop), Vektorovým editorom (Corel Draw, Zoner Callisto), Editorom na tvorbu animácií (Flash)
- mohlo by disponovať: Nástrojmi na zalamovanie a profesionálnu tvorbu tlačovín (Adobe InDesign, Quark), 3-D editorom (Cinema 4D, 3Ds Max)

2. Definujte pojem softvérová licencia

Softvérová licencia je zmluva, ktorá vás oprávňuje na používanie softvéru. Nekupujete samotný softvérový program a nestávate sa jeho vlastníkom.

3. Objasnite rôzne spôsoby poskytovania licencií

- Predinštalovaný softvér na nových počítačoch (softvér OEM)
To je softvér nainštalovaný na novom počítači, ktorý si kúpi zákazník (napríklad operačný systém Windows XP Professional).

- Open License je určená už pre organizácie s piatimi licenciami. Jestvujú tri typy licencií Open License, ktoré môžete zákazníkovi ponúknuť: Open Volume, Open Business.

- Multi-Year Open License (MYO) a Open Subscription License (OSL) Zmluva Microsoft® Open License Value je novou formou plánu nákupu softvérových licencií. Ponúka zákazníkom peňažné zľavy, lepšie predvídanie rozpočtu a konkurencieschopnosť.

- Enterprise Subscription Agreement je program pre zákazníkov s 250 alebo viacerými počítačmi, ktorí uprednostňujú získanie licencie na produkty od spoločnosti Microsoft na základe predplatenia (subscription) špecifických potrieb vzdelávacích inštitúcií.

4. Vysvetlite pojem „Open source“

Open source je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti, za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. V tomto prípade nie je dôležité hovoriť o poplatku za obdržanie, open source znamená slobodu prístupu.
Open-source softvér musí mať dostupný zdrojový kód; koncoví používatelia musia mať právo modifikovať a šíriť softvér, ako aj právo baliť a predávať produkt. Softvér so zdrojovým kódom uvoľneným ako public domain aj pod GNU General Public License (GPL) spĺňa tieto podmienky.

5. Definujte pojem autorstvo

Autorstvo je skutočnosť, že niekto je pôvodcom (autorom) určitého diela. Autorské právo je:
- v objektívnom zmysle súhrn právnych noriem upravujúcich vzťahy vznikajúce
- v súvislosti s vytvorením literárneho, vedeckého a/alebo umeleckého diela
- v subjektívnom zmysle súhrn oprávnení, ktoré autorovi (ako pôvodnému

Základným prameňom autorského práva je tzv. Autorský zákon a viacero medzinárodných zmlúv (napr. Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel). Predmetom ochrany autorského práva je dielo.
Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie oprávnenia na ich používanie iným osobám, a tým získanie finančného ohodnotenia.

Autorské právo a jeho finančné výhody zvyčajne trvajú najmenej 50 rokov po autorovej smrti a v niektorých krajinách sa tieto práva predĺžili až na 90 rokov od autorovej smrti. Najväčšou obavou vlastníkov autorských práv je porušenie ich práv formou pirátstva a falšovania.
6. Vysvetlite vzťah medzi autorskými právami a licenciou

Vzťah medzi autorskými právami a licenciou je jednoduchý. Autorské právo si uplatňuje autor vďaka skutočnosti, že dielo vytvoril. A vzťah je taký, že ak autor chce predávať svoj výtvor, určí si pod akým spôsobom sa bude jeho výtvor distribuovať a používať.

7. Uveďte príklady firiem, ktoré sa venujú vývoju aplikácií pre profesionálnu tvorbu grafiky a ich hlavné produkty

Medzi najznámejšie firmy v oblasti vývoja a distribúcie aplikácií na profesionálnu tvorbu grafiky patrí firma Adobe®. Medzi jej produktami môžme nájsť softvéry od tvorby webstránok (Dreamweaver) cez grafické programy (Photoshop) a programy na tvorbu animácií (Flash) až po softvér na strih videa (Premiere) a úpravu zvuku (Audition). Ďalšou firmou je firma Maxon® ktorá je vývojárom softvéru pre tvorbu 3-D grafík a animácií. Medzi jej produkty patrí CINEMA 4D a BodyPaint 3D.

8. Vysvetlite použitie webových prehliadačov

Webový prehliadač je tlmočníkom našich webových serverov. Je veľmi dôležité rozumieť podpore webového prehliadača a jeho schopnostiam. Medzi najpoužívanejší je Microsoft® Internet Explorer, ktorý je súčasťou balíka Windows®. Ďalším z používaných prehliadačov je Mozilla Firefox, ktorý je vytvorený na báze Open Source. Tretím je Opera.

9. Zaraďte kúpu nového grafického softvéru do majetku podniku

Nový softvér by som zaradil do dlhodobého nehmotného majetku podniku, pretože doba použiteľnosti softvéru je viac ako 1 rok jeho forma sa nemení.

10. Zvoľte spôsob odpisovania nového softvéru

Pri odpisovaní nového softvéru podniku by som zvolil rovnomerný odpis z 1. odpisovej skupiny, čo znamená že doba odpisovania bude 4 roky.

Príklad:
Firma Polygon s.r.o. kúpila v roku 2006 10 kusov operačného systému Windows® XP. Vstupná cena predstavovala 70 000 sk. Operačný systém je zaradený do dlhodobého majetku firmy s dobou odpisu 4 roky v prvej odpisovej skupine.
Vstupná cena dlhodobého majetku 70,000,-
Odpisová skupina 1. skupina
Doba odpisu 4. roky
Pomerná časť odpisu 1
Plán ročného odpisu 70,000,- : 4 = 17,500,-
Tabuľka odpisov
Rok odpisu
Vstupná cena (VC)
Odpis
Zostatková cena (ZC)

1
70,000,-
17,500,-
70000 – 17500 = 52,500,-
2
52,500,-
17,500,-
52500 – 17500 = 35,000,-
3
35,000,-
17,500,-
35000 – 17500 = 17,500,-
4
17,500, - 17,500, - 17500 – 17500 = 0,-

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk