Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia Redoxné reakcie

Téma: Redoxné reakcie
Úloha č.1: Overte svoje predpovede o tom, či pri vzájomnom pôsobení predpísaných látok budú prebiehať oxidačno-redukčné reakcie.
Pomôcky: 4 skúmavky, stojan na skúmavky, pipeta, laboratórna lyžička; meď, zinok, roztoky- manganistanu draselného (c=1mol/dm3), peroxidu vodíka (w=0,03), kyseliny sírovej (c=1mol/dm3), síranu sodného (c=0,1mol/dm3), kyseliny chlórovodíkovej (w=0,18)
Postup: Napíšeme, či sa uskutočnia tieto redoxné reakcie:
KMnO4 + H2O2 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + H2O + O2
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 = MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
HCl + Cu = *
CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu
Svoje predpoklady overíme prakticky. Do skúmavky dáme vždy 3cm3 roztoku prvej látky, potom pridáme zopár kvapiek kys. Sírovej (ak je v zadaní) a nakoniec 3cm3 roztoku alebo malé množstvo tuhej látky, ktorá je v zadaní na druhom mieste. Pozorujeme reakcie.
Výsledok: V troch sústavách reakcie prebehli. Ale kys. chlórovodíková s meďou nereagovala.
Úloha č.2: ako v úlohe č.1
Pomôcky: 4 skúmavky, stojan na skúmavky, pipeta, laboratórna lyžička; meď, horčík, roztoky- manganistanu draselného (c=0,05mol/dm3), kyseliny sírovej (c=1mol/dm3), jodidu draselného (c=0,1mol/dm3), peroxidu vodíka (w=0,03), siričitanu sodného (c=0,1mol/dm3), kyseliny chlorovodíkovej (w=0,18)
Postup: Napíšeme, či sa uskutočnia tieto redoxné reakcie:
2HCl + Mg = MgCl2 +H2
Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 = H2O + K2SO4 + Na2SO4 + MnSO4
2KI + H2O2 + H2SO4 = I2 + K2SO4 + 2H2O
Na2SO4 + Cu = *
Ďalej postupujeme ako pri úlohe č.1.
Výsledok: Reakcie prebiehli vo všetkých sústavách okrem reakcie siričitanu sodného s meďou.
Výpočty:
c (mol/dm3) n (=c*V) M m (=M*n) V(=m/ro)
KMnO4 0,05 0,025 158 3,95
H2SO4 1 0,5 98 49 26,78
Na2SO4 0,1 0,05 142 7,1
CuSO4 0,1 0,05 160 8
KI 0,1 0,05 166 8,3
Na2SO3 0,1 0,05 126 6,3

Záver: Reakcie prebiehli podľa toho, kde sú umiestnené reaktanty týchto reakcií v elektrochemickom rade prvkov. Reaktívnosť závisí od ich vzájomnej polohy. Prvok viac naľavo vytlačí zo zlúčeniny prvok od neho na pravo. Prvok viac napravo nevytlačí prvok od neho naľavo. Preto sa neuskutočnili dve reakcie s meďou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk