Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Laboratórna úloha: Základy odmernej analýzy – indikátory

Téma: Základy odmernej analýzy – indikátory, Stanovenie hodnoty konzumného octu

Úloha: Stanovte, koľko percent kyseliny octovej (CH3COOH) obsahuje vzorka roztoku tejto kyseliny.
Pomôcky: Byreta, titračná banka, pipeta
Chemikálie: Ocot, fenolftaleín, 1M roztok hydroxidu sodného

Teoretický úvod:
Odmerná analýza je súčasťou kvalitatívnej chemickej analýzy. Pri odmerných stanoveniach pridávame k látke potrebné množstvo činidla tak, aby chemický dej, ktorý je predpokladom stanovenia prebehol kvantitatívne. V okamihu, keď sa tak stane, dosiahneme tzv. bod ekvivalencie.

Postup:
 Pripravíme všetky pomôcky na vykonanie pokusu.
 Do titračnej banky odpipetujeme 10 ml octu.
 Do octu pridáme asi 2 kvapky fenolftaleínu.
 Do byrety so ml stupnicou nalejeme 1M roztok NaOH.
 NaOH postupne prikvapkávame do octu s fenalftaleínom.
 Kvapkáme dovtedy, kým sa roztok nezfarbí na ružovo = bod ekvivalencie
(minieme všetok ocot v roztoku)
 Zapíšeme zmeny a koľko sme minuli NaOH.
 Pokus zopakujeme 3krát.

1. pokus:
Minutý NaOH ........... 13,1 ml
Priemer pokusov = 14 ml
2. pokus:
Minutý NaOH ............ 14,9 ml

Výpočet:
WCH3COOH = (VNaOH . cNaOH . S . MNaOH . Z / mCH3COOH) . 100% =
= (14 ml . 1 mol . l-1 . 60 g . mol-1 . 1 / 10 200 mg) . 100 % =
= 8,235 % CH3COOH

Záver:
Zistili sme, že konzumný ocot, ktorý používame v potravinárstve obsahuje 8,235 % kyseliny octovej. Touto laboratornou úlohou sme zistili, že kyseliny a aj iné chemikálie sú súčasťou každodenného života a sú nevyhnutné.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk