Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Skladanie síl

Úloha: Experimentálne overte vlastnosti výslednice pri skladaní 2 síl pôsobiacich na tuhé teleso a urobte rozbor všetkých možných prípadov

Pomôcky: hobrová doska, milimetrový papier, model pevného telesa, špendlíky, 3 silomery so stupnicou v newtonoch, pružina, silon alebo tenký drôtik

Postup:

a)

1.Na hobrovú dosku položte milimetrový papier a špendlíkom pripevnite pružinu. Pružina je spojená s pevným telesom. N pevné teleso pôsobia v jednom bode 2 sily rovnakého smeru. Pôsobením síl sa pružina predĺži.
2.Na milimetrovom papieri označte výslednú dĺžku pružiny a do tabuliek zapíšte veľkosti pôsobiacich síl.
3.Nahraďte 2 silomery jedným a dosiahnite rovnaké predĺženie pružiny.
4.Veľkosť pôsobiacej sily zapíšte do tabuľky.
5.Meranie opakujte pre rôzne veľké pôsobiace sily.
6.Vypočítajte rozdiel ∆F medzi nemeranou a vypočítanou veľkosťou výslednice F.

b) - Pokus urobte v bode a), ale sily F1 a F2 budú mať opačný směr

c) - Pokus urobte v bode a), ale vektorové priamky síl F1 a F2 zvierajú uhol α. Pokus urobte pre rôzne uhly α. Veľkosť výslednice pre jednotlivé uhly α určte graficky.

d) - Pokus urobte v bode a), tak, aby sily F1 a F2 pôsobili v rôznych bodoch pevného telesa. Aby vektorové priamky pôsobiacich síl boli rovnobežné, musia mať osi silomerov rovnaký smer ako na milimetrovom papieri.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk