Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Laboratórna práca - Neutralizačná titrácia

Laboratórna práca
Téma: Neutralizačná titrácia
Úloha:
Stanoviť zásaditosti pripraveného roztoku

Teória:                                                                                                                                                                                                                                         Neutralizačná titrácia:
- metóda kvantitatívnej analýzy pomocou ktorej zisťujeme koncentráciu roztoku
- do roztoku látky, ktorej koncentráciu mám zistiť, pridávam odmerný roztok (roztok so známou koncentráciou až do kvantitatívneho priebehu reakcie)
- odmerný roztok – roztok s presnou koncentráciou

Chemikálie: odmerný roztok HCl (1 mol. dm3), liehový roztok fenoftaleín, roztok NaOH
Pomôcky: stojan, držiak, titračné banky, lievik, kadičky, byreta, odmerný valec

Postup práce:
1.) zostavím aparatúru pre titráciu
2.) odmerným valcom odmeriam do titračnej banky 10 ml NaOH a dve kvapky fenoftaleínu
3.) odmerný roztok HCl nalejem do byrety nad rysku 0 a odpustím do kadičky presne po rysku nula
4.) skúmaný roztok NaOH titrujem odmerným roztokom po kvapkách za stáleho pretrepávania kým sa roztok úplne neodfarbí
5.) objem spotrebovaného odmerného roztoku zapíšem
6.) prvú titráciu pokladám za orientačnú, skúmaný roztok NaOH potom titrujem ešte dva razy
7.) vypočítam koncentráciu NaOH

Výpočet:
NaOH +HCl ------ NaCl +H2O
1 : 1 : 1 : 1
cHCl= 1 mol/dm3
VHCl= (V1+V2+V3) :3 =9,733 ml
VNaOH= 10 ml
cNaOH= ? (mol/dm3)

c= n/V------ n= c.V
nNaOH= nHCl
cNaOH . VNaOH= cHCl . VHCl
cNaOH= (cHCl . VHCl) : VNaOH
cNaOH= (1.9,733) : 10
cNaOH= 0,9733 mol/ dm3

Záver: Stanovila som, že koncentrácia NaOH vo vzorke bola 0,9733 mol/dm3.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk