Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Laboratórna práca - Stanovenie mólovej hmotnosti

Laboratórna práca
Téma: Periodická sústava prvkov
Úloha: Stanovenie mólovej hmotnosti
Teória:                                                                                                                                                                                                                                       Mólová hmotnosť (Mm) - je hmotnosť takého homogénneho súboru častíc, ktorého látkové množstvo je jednotkové
- môžeme vypočítať ako súčin hmotnosti jednej častice a Avogardovej konštanty
- Mm= m . Na
Látkové množstvo (n) – fyzikálna jednotka, ktorá vyjadruje množstvo častíc v látke
- jednotkou látkového množstva je mol
- látkové množstvo 1 mol obsahuje práve toľko častíc ( atómov, molekúl, iónov, elektrónov), koľko atómov uhlíka je v 12 g nuklidu 12C
Relatívna atómová hmotnosť (Ar) – pomer priemernej hmotnosti atómov istého prvku m a atómovej hmotnostnej konštanty mu
- Ar je bezrozmerné číslo
- udáva koľkokrát je hmotnosť daného atómu väčšia ako mu
- Ar= m / mu
Pomôcky: banka (100 cm3), oddeľovací lievik, sklená vaňa alebo miska, odmerný valec (200 cm3), chemický stojan, filtračný kruh
Chemikálie: uhličitan vápenatý, kyselina chlorovodíková ( wHCl = 20%)

Postup práce: Zostavte aparatúru na zachytávanie plynu podľa schémy. Z práškového uhličitanu vápenatého presne odvážte 0,5 g vzorky. Odvážený uhličitan vápenatý nasypte do banky. Sklenenú vaňu alebo inú nádobu a odmerný valec naplňte vodou. Valec zasuňte do vane hore dnom a upevnite na stojane. Oddeľovací lievik naplňte asi do polovice kyselinou chlorovodíkovou. Banku uzavrite zátkou a sklenenú rúrku zasuňte pod ústie valca. Potom do banky pridávajte kyselinu dovtedy, kým sa vyvíja plyn. Objem uvoľneného plynu zodpovedá objemu vody vytlačenej z valca.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk