referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
technická správa bytového domu
Dátum pridania: 21.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivett
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 241
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.84 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ EMILA BELLUŠA V TRENČÍNE


Technická správa
(bytový dom)šk. rok: 2004/2005 Iveta XXX
4.D
1. Základné údaje
Základné a plošné ukazovatele stavby sú:

Zastavaná plocha : 410,00 m2
Úžitková plocha : 1043,90 m2
- z toho
o 1.podlažie : 271,14 m2
o 2. podlažie : 314,17 m2
o 3. podlažie : 314,17 m2
o 4. podlažie : 144,42 m2
Obytná plocha : 497,50 m2
- z toho
o 1.podlažie : 38,87 m2
o 2. podlažie : 181,49 m2
o 3. podlažie : 181,49 m2
o 4. podlažie : 95,65 m2
Obstavaný priestor : 5500,00 m2

2. Funkčno-prevádzkové a architektonické riešenie

Bytový dom je riešený ako trojpodlažný a štvorpodlažný, nepodpivničený s obytným podkrovím. Sú tu navrhnuté tri garáže. Je určený pre bývanie menej početných rodín. Bývanie je navrhnuté v jednoizbových a dvojizbových bytoch.
Hospodársky úsek (pivničné priestory, sklad bicyklov, kočíkov atď.) je umiestnený v prízemí, v ktorom sa nachádzajú aj garážové priestory. Prízemie plní viacero funkcií naraz. Nachádza sa tu hlavný aj vedľajší vstup do objektu, komunikačné miestnosti (zádverie, chodba), hospodárska časť(kotolňa) a taktiež sa tu nachádza bytová jednotka vybavená izbou, obývacou izbou, ktorá plní spoločenskú funkciu(prebieha v nej rodinný život, slúži ako miestnosť na prijatie návštev atď.),ďalej sa tu nachádzajú sanitárne miestnosti (kúpeľňa, WC) taktiež je tu umiestnená aj kuchyňa. Nadzemné podlažia slúžia ako bytové jednotky. Na druhom nadzemnom podlaží je navrhnutých šesť bytových jednotiek. Tri byty sú jednoizbové a tri byty sú dvojizbové. Prístup do bytu je zo spoločenských priestorov (schodisko, chodba). V každom byte je navrhnutá hospodárska časť (kuchyňa), sanitárna časť ( WC, kúpeľňa), a nechýba súkromná časť (izba). V dvojizbových bytoch sa nachádza aj spoločenská miestnosť (obývacia izba). Niektoré byty majú navrhnutý balkón. Tretie nadzemné podlažie je autentické druhému nadzemnému podlažiu. V poslednom, štvrtom nadzemnom podlaží sú taktiež navrhnuté bytové jednotky (jednoizbové, dvojizbové). Zariadenie a vybavenie majú byty podobné ako pri druhom a treťom nadzemnom podlaží.
Tradičná je voľba povrchových úprav resp. materiálov (viď výkres pohľadov resp. popis konštrukcií a povrchových úprav v ďalšej časti technickej správy)
3. Technické riešenie konštrukcií
Pred začatím stavebných prác je vhodné vybudovať provizórne objekty zariadenia staveniska, slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie materiálu (cement, vápno, náradie).
Ďalej je potrebné podľa pokynov Rozvodných závodov zriadiť provizórnu prípojku elektrickej energie (220 V, 380 V) alebo vybudovať dopredu elektrickú prípojku podľa projektu elektroinštalácie.
Na ochranu materiálov a zariadení sa doporučuje stavenisko oplotiť a po ukončení uzavrieť.

Zemné práce.
Realizácia stavby nevyžaduje žiadny výrub stromov. Pri výkopových prácach nepríde k poškodeniu drevín. Po výkopových prácach v zelených pásoch sa spätne zasypaná ryha splaníruje a rozkopaná časť sa vyseje trávnym semenom.
Podľa podmienok určených v stavebnom rozhodnutí sa pred zahájením zemných prác objekt rodinného domu vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.
Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 30 cm, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samostatné výkopové práce sa doporučujú prevádzať strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru.
Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,20 MPa.
Základovú škáru a základovú pôdu je nutné chrániť pred premočením, nadmerným vysušením alebo mechanickým poškodením, v zime pred premrznutím.
Výkopy sa vymerajú a prevedú podľa stavebného výkresu Výkopy /č. 5/

Základy.
Objekt sa zakladá na pásoch rôznych šírok a hĺbok podľa stavebného výkresu Základy /č. 4/ z prostého betónu tr. B20. Základy pod všetky zvislé konštrukcie treba zamerať a previesť podľa stavebného výkresu Základy /č. 4/.
Podkladové betóny sú navrhnuté z betónu tr. B15 hr. 150 mm. Podkladový betón sa navrhuje vystužiť oceľovou sieťou Kari 4*4/100*150 mm.
Pozor! Nesmie sa zabudnúť na vynechanie prestupov pre ležaté rozvody kanalizácie podľa projektu „Zdravotechniky“

Zvislé konštrukcie.
Obvodové múry, vnútorné nosné priečky i vnútorné deliace priečky sú v projekte riešené z ponuky firmy POROTHERM. Malta sa ukladá iba vo vodorovných škárach. Po uložení tehál vedľa seba je potrebné zaliať otvory maltou.
Obvodové murivo – hr. 450 mm – POROTHERM44 P+D, rozmerov /440x250x238 mm/, z vonkajšej strany zateplené 80 hr. tepelná izolácia systém BAUMIT OPEN.
Vnútorné nosné priečky – hr. 300 mm – POROTHERM30 P+D, rozmerov /300*250*238 mm/
Deliace priečky – hr.150mm – POROTHERM11,5 P+D, rozmerov /115*250*238 mm/

Vodorovné konštrukcie.
Strop nad suterénom a prízemím je navrhnutý ako oceľobetónová doska hrúbky 150 mm. Medzipodesta schodiska je navrhnutá zo 150 mm hrubej oceľobetónovej dosky, ktorá je na troch stranách 200 mm zapustená do nosných stien.
Strop nad podkrovím – nosná časť je tvorená krokvami a klieštinami krovnej konštrukcie. Zateplenie sa rieši izolačnými rohožami ROCKWOOL medzi trámami, v celkovej hrúbke 2 x 80 mm, podhľad tvoria drevotrieskové tepelnoizolačné dosky.
Preklady – keramické predpäté preklady POROTHERM
Vence – v úrovni stropu bude objekt vystužený oceľobetónovými vencami (betón tr. B20), výstuž venca budú tvoriť minimálne 4 J10 mm.
Vencovka – okolo stužujúceho venca bude použitá vencová tehla POROTHERM s rozmermi 130 x 500 x 200 mm s tepelnou izoláciou R= 1,40 m2K/W.

Schodisko.
Je navrhnuté ako monolitická oceľobetónová doska s monolitickými oceľobetónovými stupňami, rozmerov /162x306/. Oceľobetónová doska je votknutá do nosných múrov. Schodisko je dostatočne osvetlené denným svetlom a dodatočne sú použité aj umelé svietidlá. Murivo okolo schodiska je ohňovzdorné. Povrch schodiska je upravený liatym terazzom. Pre bezpečnosť je tu aj zábradlie vo výške 1100 mm.

Zastrešenie.
Objekt je zastrešený dvoma sedlovými strechami členenými štyrmi vikiermi. Každá strecha sa nachádza v inej výškovej úrovni. Krov sa navrhuje drevený s priehradovými väzníkmi. Nosnú časť tvoria krokvy rozmerov 120x160 mm, ktoré sú podopreté pomúrnicou 150x150 mm, trámy s rozmermi 120x180 mm. Pomúrnica je ukotvená oceľovými kotevnými hákmi každých 1500 mm oceľovými hákmi do oceľobetónového venca. Pod pomúrnicu treba uložiť nasucho lepenku
A 400H.
Ako materiál krovu sa navrhuje smrek opatrený ochrannými nátermi proti hnilobe a drevokaznému hmyzu. Drevené konštrukcie v exteriéry musia byť impregnované 2x napúšťacou fermežou a konečným povrchovým náterom. Odtieň a druh náteru určí investor. Drevené konštrukcie prechádzajúce obvodovou stenou sa musia chrániť impregnáciou gumoasfaktom a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu vlhkosti muriva. Podhľad previsnutého konca strechy je opatrený podbitím z tatranského profilu hr. 15 mm /pero a drážka/.
Krytina sa navrhuje betónová – Bramac (farba podľa požiadavky investora)

Podlahy.
Sú navrhované diferencovane podľa účelu miestnosti – s keramickým alebo dreveným povrchom, spoločné priestory majú navrhnuté liate terazzo /vid. stavebný výkres č. 1, č. 2, č. 3/. Skladba podláh rešpektuje požiadavky podlahového vykurovania.

Klampiarske výrobky.
Sú navrhované z pozinkované plechu, prevedenie bez zbytočných príkras /podľa výberu investora/.

Zámočnícke výrobky.
Ako zámočnícky výrobok sa navrhuje zábradlie schodiska, balkónov, doporučuje sa tiež prevedenie oceľového škrabáka na nohy osadeného pred vstupnými schodmi.

Výplne otvorov.
Vonkajšie – dubové drevo, zasklenie – izolačné dvojsklo float 4 + 12 + 4
vchodové dvere – dubové drevo
Vnútorné - dubové drevo s kovaním podľa výberu, dverné zárubne, oceľové alt. drevené /podľa výberu investora/
Rozpis vyplní – viď. príloha
Poznámka: rozmery otvorov výplní je potrebné pred zadaním do výroby premerať na stavbe.

Povrchové úpravy.
• vonkajšie povrchové úpravy:
o omietky – ušľachtilá tenkovrstvá omietka Baumit, Terranova na zateplovací systém.
o drevené prvky – prvky krovu, obklady ríms, vikiera – transparentný náterový systém.
o oplechovanie – pozinkovaný plech
o krytina – betónová škridla – Bramac

• vnútorné povrchové úpravy
o omietky stien a stropov, vápenná omietka, na rozhranie rôznych materiálov dať pod omietku sklotextilnú sieťovinu.
o obklady – keramické – v priestoroch hygienického príslušenstva.
o obklady – tepelnoizolačné drevotrieskové– v podkroví
• vonkajšie dlažby
o chodníky – betónová zámková dlažba
o okapové chodníky – betónové dlaždice

Izolácie
Izolácie proti zemnej vlhkosti – navrhuje sa prevedenie 1x penetračný náter Penetral + 2x asfaltový pás Hydrobit V 60 S 35. Doporučuje sa aj odizolovanie nadzemnej časti základov /soklového muriva/ od podzemnej časti. Izoláciu je nutné vytiahnuť minimálne 30 cm nad terén.
Izolácie tepelné – zateplenie strešnej konštrukcie – ľahkými tepelnoizolačnými pásmi hr. 1*120+1*60 mm /Rockwool/, tepelná izolácia podláh – tvrdé tepelnoizolačné dosky hr. 80 mm /Rockwool/, zateplovací systém obvodovej steny hr. 80 mm systém BAMUMIT OPEN.
Parozábrany – pri strešnej konštrukcií je použitá porozábrana ISOTEX –N, ukladá sa pod tepelnú izoláciu Rockwool.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.