Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sexualita v starovekom Grécku

Odbor 17. Pedagogika,psychológia a sociológia

Obsah:

1. Úvod...3

2.Metodika práce...4

3.Vlastná práca...5-19

3.1 Homosexualita...5-9

3.1.1 Muž a chlapec...6-8

3.1.2 Sebaukájanie, ženská homosexualita...8

3.1.3 Ženská homosexualita...9

3.2 Prostitúcia...9-12

3.2.1 Hetéry...10

3.2.2 Dikteriady...11

3.2.3 Auletridy...11

3.2.4 Konkubíny...11

3.2.5 Pouličné prostitútky...11

3.2.6 Prostitúti a homosexuálna prostitúcia...12

3.3 Anketa...13-17

3.4 Vysvetlenie pojmov...18-19

4.Záver...20

5.Resumé...21

6.Zoznam použitej literatúry...22

7.Prílohy...23-29

1. Úvod

Keď som rozmýšľala nad výberom témy na túto prácu, položila som si otázky: Čo je aktuálne a čo zaujme hádam každého? Čo je stálou súčasťou nášho života? Odpovedí by bolo viacej, a toto je jedna z nich. Určite ide o tému zaujímavú. Sexualita a jej rôzne podoby. Ako je to teraz, všetci vieme (aspoň sa to domnievame). Vychádza množstvo kníh, časopisov, kde rozprávajú homosexuáli svoje prvé zážitky z ich intímneho života, prevrátime ďalšiu stránku a tam je rozhovor s policajným hovorcom o zneužívaní 6-ročného Martina M. svojím otcom. Ako to však bolo kedysi? Nie sú tieto prejavy len dôsledkom modernej spoločnosti? Kedy vzniklo slovo „homosexuál“? Kedy sa prvýkrát objavilo zneužívanie detí? A bolo to už vtedy považované za zneužívanie? Zopár prvých informácií som si prečítala v článkoch novín, bolo to však nekompletné a vždy z iného obdobia. Mojím pôvodným zámerom bolo napísať prácu všeobecne o sexualite v histórii. Lenže vzhľadom k faktu, že by som musela písať o Egypťanoch, Sumeroch, Indii, Číne, Grécku a.i., a pokračovať do súčasnosti, by to bolo príliš rozsiahle. Zvolila som Grécko, ležiace na európskom kontinente; kolíska filozofie; patrí medzi prvé krajiny, kde sa „to“ všetko začalo.

2. Metodika práce

V prvom rade som si vyhľadala informácie na internete, aby som sa bližšie oboznámila s témou a zistila, čo presne chcem hľadať. Na webovej stránke trenčianskej knižnice som si zistila, aké knihy majú k dispozícii. Predpokladala som, že neskôr tam len prídem a knihy si na určitú dobu môžem bez ťažkostí požičať. Problém nastal, keď som sa pokúšala si niečo vypožičať. Polovica kníh bola k dispozícii len v študovni, zvyšok už bol vypožičaný.J ediná voľná kniha bola v angličtine, zato jej názov hovoril presne o tom, o čom som chcela písať – Sex in history (Sex v histórii). V istom ohľade bola teda pre moju prácu dokonalá, na druhej strane však plná anglických výrazov, o ktorých som doteraz nepočula. Dosť mi pri vyhľadávaní informácií pomohla kamarátka a náhoda, že som objavila v kníhkupectve knihu „Láska a sex v starom Grécku“. Zostávalo „len“ skĺbiť knihy a iné dostupné materiály do jednej práce. Stále sa mi však zdalo, že to ešte nestačí. Z týchto dôvodov som sa rozhodla, že sa pokúsim prepojiť minulosť so súčasnosťou. A tým spojivom sa stala anketa, ktorú som urobila so súčasnou generáciou vo veku od 16 do 24 rokov. Poskytnuté údaje som percentuálne vyhodnotila a tiež som uviedla niekoľko zaujímavých názorov opýtaných.

3. Vlastná práca

Manželská láska v Grécku bola veľmi neobvyklým javom. Láska k chlapcom bola pre mnoho Aténčanov oveľa dôležitejšia ako láska k ženám. Aténčania sa ženili najmä kvôli tomu, aby mali deti a ich rod bol zachovaný. Grécka žena sa vydávala vo veku 14-16 rokov s nedostatočným vzdelaním (spartská žena sa vydávala až po dovŕšení 18. roku a mala celkovo lepšie postavenie ako ostatné grécke ženy). Samotní muži im bránili, aby sa vzdelávali, pretože ich považovali za neschopné triezvo rozmýšľať. Žena sa, v podstate, niekedy nedokázala postarať ani o domácnosť, lebo doma ju viedli len k tomu, aby striedmo pila, jedla, čo najmenej počúvala a na nič sa nevypytovala. O všetkom sa musela radiť s manželom. Nezriedka sa stávalo, že sa svojho muža bála čo len osloviť. Antická láska sa teda celkom vyhýbala rodinnému kozubu a prvé prejavy individuálnej lásky sa mohli vyskytnúť len pri vyšších druhoch prostitúcie, v styku mužov s chlapcami a mladíkmi a žien k iným ženám, z čoho sa neskôr vyvinula homosexuálna prostitúcia.

3.1 Homosexualita

Treba si uvedomiť, že pojem nie je odvodený z latinského slova „homo“, čiže „človek“, ale z gréckeho slova „homos“, čo znamená „ten istý“. Použitie pojmu homosexualita sa uskutočnilo po prvýkrát až v devätnástom storočí, v roku 1869. Vyšlo z popudu istého maďarského lekára žiadajúceho jeho právne schválenie. Homosexualita je istý, od normy odklonený variant sexuálnej orientácie. Nejde o abstraktný pojem, vznášajúci sa kdesi nad hlavami poslucháčov, ale sa bezprostredne dotýka citlivého, často veľmi bolestivého miesta v hlbokom, priam v tom najintímnejšom centre srdca konkrétnych živých ľudských bytostí. Je tiež stavom existencie, spôsobom bytia, ktorý je osudom danej osoby. To však samozrejme neznamená, že ide o stav zodpovedajúci norme. Homosexualitou tiež možno označiť istý biologický, psychologický a spoločenský fenomén, ktorý je prejavom poruchy v zložitej oblasti sexuality. Pod pojmom homosexualita sa mieni pohlavný pocit orientovaný na rovnaké pohlavie, teda lásku k rovnakému pohlaviu. Pokým je náklonnosť k partnerovi rovnakého pohlavia tvorená u homosexuálneho človeka silno sexuálne, je pre neho nemožné, aby naviazal emocionálne podobný a silný vzťah k partnerovi druhého pohlavia. V literatúre sa možno stretnúť aj s názormi označujúcimi homosexualitu za vážnu neurózu. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí o homosexualite ako o vzťahoch medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, pociťujúcich výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. Je však potrebné rozlišovať medzi homosexuálnymi sklonmi či cítením a vlastným aktívnym homosexuálnym životom, prejavujúcim sa fyzickým pohlavným kontaktom s osobami rovnakého pohlavia.

3.1.1 Muž a chlapec

V súčasnosti je slovo pederastia všeobecne používané na opis dospelého človeka, ktorého sexuálne priťahujú neplnoleté deti, ale pre Grékov to označovalo lásku muža voči chlapcovi, ktorý prekročil prah puberty, ale ešte nedospel. „Sviežosť dvanásťročného chlapca je vzrušujúca, ale v trinástich rokoch je omnoho rozkošnejšia. Sladší je kvet lásky, ktorý kvitne v štrnástich rokoch a jeho šarm narastá v pätnástke. A šestnástka je božský vek.“1 Homosexualita v modernom zmysle medzi dvoma dospelými rovnakého veku je zriedkakedy spomínaná v antických Aténach, navyše milostný pomer s chlapcom v predpubertálnom veku bol rovnako nelegálny ako vo väčšine ostatných civilizácií. Nedá sa teda hovoriť ani o pedofílii. Pederastia prekvitala od zač. 6.st. pred Kristom do zač. 4.st. pred Kristom. Čo sa vlastne dialo? V antickom Grécku bola pederastia spoločnosťou prijatá medzi dospelým mužom a chlapcom vo veku 12-18 rokov. Dospelý muž – erast si na niekoľko rokov bral pod svoje krídla chlapca – eroména. Po skončení tejto etapy musel erast skončiť s pederastickým aktivitami a oženiť sa. Zvyčajne to bolo po tridsiatke. Chlapcov si erasti vyberali pre ich krásu, resp. pre ich krásne telo, ktoré si prípadní erasti mohli prezerať na cvičiskách, kde mladí chlapci cvičili nahí. Keď si dospelý muž vybral svojho zverenca, začal ho „zasypávať“ rôznymi darčekmi. V počiatkoch pederastie išlo len o drobnosti, ktoré mali chlapca potešiť. Neskoršie (poučené) generácie mladíkov sa snažili z náklonnosti staršieho muža vyťažiť čo najviac a žiadali hodnotnejšie, prípadne finančné dary. V týchto prípadoch už možno hovoriť o forme homosexuálnej prostitúcie. Niekedy bolo možné veľmi ťažko rozlíšiť, či ide ešte stále o pederastiu alebo už o prostitúciu (viď. 3.2.6). Ak rodina chlapca súhlasila, chlapec sa stal teda eroménom. Erast mal chlapca pripraviť na život dospelého občana, čiže pederastia mala aj pedagogický charakter. V prípade, že si pekného chlapca z dobrej rodiny nikto nevybral, znamenalo to potupu, pretože takéto odmietnutie bolo zrejme spôsobené zlou povahou chlapca. Medzi hraničným vekom eroména (18 rokov) a vekom, kedy sa mládenec stáva erastom, bolo prechodné obdobie, kedy boli zakázané akékoľvek pederastické prejavy. Bolo to z dôvodu, aby sa predišlo tomu, že by mládenec chcel naďalej zostať pasívnym objektom (čiže tým, do ktorého sa vniká). Po prekročení dvadsiateho piateho roku sa predpokladalo, že mládenec je už dospelý, obdobie sexuálnej dvojznačnosti je prekonané, a že už inklinuje viacej k aktívnej úlohe v sexe.Pederastické aktivity sa nevyhýbali ani najvýznamnejším osobnostiam doby. Solón, aténsky zákonodarca, zobrazil vo svojej poézii svoje očarenie chlapcami.Podľa filozofa Aristoténa nepriateľstvo medzi Themistoklom, aténskym stratégom, ktorý porazil Peržanov v námornej bitke pri Salamise, a štátnikom Aristidom, ktorý bojoval pri Maratóne a ľuďmi bol nazývaný „spravodlivý“, začalo v ich mladosti, keď sa obaja zamilovali do toho istého chlapca. Neskôr boli tiež politickí nepriatelia. Sofokles, predstaviteľ poézie klasického obdobia Atén, bol vždy pripravený podľahnúť šarmu chlapcov. Niekoľko z jeho ľúbostných dobrodružstiev bolo spojených s Aténeusom. Euripides, najmladší z troch významných aténskych tragikov; raz, keď sa o Euripidovi rozprávalo, že je mizogýn, Sofokles odpovedal: „Iba v jeho hrách, v posteli má rád prítomnosť žien.“ Je tu však dôležitá výnimka. Jedna z Euripidových stratených hier, tragédia nazvaná „Chrisipos“, ktorá jednala o láske kráľa Laiosa, Oidipovho otca, k spomenutému chlapcovi. Je veľmi pravdepodobné, že dôvodom k napísaniu hry bola Euripidova vlastná skúsenosť z lásky k chlapcovi menom Agaton, ktorý bol vtedy vychvaľovaný pre svoju krásu, ako aj pre svoju kultivovanosť, a ktorý sa neskôr sám stal rešpektovaným spisovateľom. V Platónovom Sympóziu sa objavuje ako hostiteľ na oslave, kde sa oslavuje cena, ktorú vyhral za svoju drámu. Podľa všetkého vzťah medzi dvoma poetmi zostal ľúbostný a sexuálny dlho potom, čo ten mladší „prešvihol“ vek, kedy to bolo ešte považované za vhodné, a preto Aristofanes z nich urobil terč nevkusných vtipov. Sokrates, najvplyvnejší aténsky mysliteľ. Diogenes Laertius hovorí, že ako chlapec bol Sokrates milovaný svojím učiteľom Archelaom, čo je potvrdené Pofyriom, ktorý hovorí, že Sokrates vo veku 17 rokov nepohrdol láskou Archelaa, pretože bol vtedy veľmi zmyselný. Neskôr to dokázal prekonať svojím mysliteľstvom. Sokrates sám nič nenapísal. Jeho poznámky o pederastii, ako sú interpretované ostatnými, nie sú jednoznačné. V závere sa môžeme domnievať, že ako Grék si všimol krásu chlapcov a mladých mužov. Tiež bolo preňho absolútne nevyhnutné stýkať sa s mladými, ale obyčajne sa zriekol fyzických prejavov tejto lásky. Nepotreboval fyzickú zmyselnosť, pretože si ju kompenzoval jeho neporovnateľnou schopnosťou ovplyvňovať duše mladých a smerovať ich, ako je len možné, k dokonalosti. Prezentoval túto schopnosť zdržanlivosti ako vzor aj ostatným; dosiaľ nie je nikde doložené, že vyžadoval od každého, aby nasledoval jeho príklad, čo by okrem iného bolo v rozpore s označením „najmúdrejší zo všetkých Grékov“. Sokratov najznámejší žiak Platón založil Aténsku akadémiu r. 386 p.n.l. „Platonická“, t.j. zdržanlivá, pederastia je častou a dôležitou témou jeho tvorby. Medzi chlapcov, ktorých miloval, patrili Agathon, Dion, Alexis, Aster. Súčasní odborníci sa však nevedia dohodnúť, či grécka pederastia zahŕňala len lásku duševnú alebo aj lásku telesnú. Tí, ktorí majú názor na homosexualitu prevzatý z Biblie, uprednostňujú názor, že išlo len o duševnú lásku a niektoré jadrnejšie vyjadrenia majú byť brané len metaforicky. O opaku svedčia maľby na vázach, kde sú zobrazené rôzne scény z pederastických praktík: erasti aj eroméni sú nahí, erasti majú bradu, eroméni sú bez brady, sú znázorňované rôzne polohy, dotyky v oblasti pohlavia.

3.1.2 Sebaukájanie, ženská homosexualita

Muži sa teda svojim ženám venovali len minimálne a manželskú povinnosť si plnili najmä kvôli svojmu potomstvu. Opomenuté ženy sa nie vždy trápili. Niektoré z nich, navzdory ťažkostiam, uspeli v hľadaní útechy niekde inde s pomocou niektorej z prostitútok, ktoré „zamorili“ mesto, prípadne si vystačili s otrokmi. Viaceré z nich sa uchyľovali k menej nebezpečnému prostriedku – k masturbácii alebo homosexualite. (V prípade, že by manžel pristihol svoju ženu pri nevere, mohol ju zavrhnúť a vrátiť jej otcovi alebo poručníkovi, od ktorého ju dostal; ďalej hrozilo nechcené tehotenstvo.) Masturbácia (najjemnejšie pomenovanie, ktoré sa objavovalo v lekárskych príručkách bolo „kheromanía“ – „vášeň s rukou“) u Grékov nebola necnosť, ale bezpečný ventil. Sú o tom početné zmienky v literárnych dielach. Hra z 3.st. p.n.l. rozpráva príbeh o osamelej žene Metro, ktorá so svojou priateľkou Coritto diskutuje o „olisbose“. Metro také predmety nepozná a Coritto ju informuje, že jeden mala, lenže ho požičala ďalšej priateľke Eubule, ktorá ho zas dala tretej a tá ho ukázala Metro. Metro je nenásytná, náruživo miluje masturbáciu, a preto si ho chce požičať a spoznať remeselníka, ktorý ho vyrobil. Výrobca sa volá Cerdon, ale Metro pozná viac mužov s týmto menom, a nie všetci sú dôveryhodní. Vtedy jej Coritto povie, ktorý z nich to je, a vychvaľuje tie úžasné náhrady, ktoré vyrába. Metro sa nechá presvedčiť a ide si jeden kúpiť. 2 Autori však pred 3.st. p.n.l. napísali málo a vedeli ešte menej o súkromnom živote žien, väčšinu informácií zaobstarávali muži. Avšak, ak by ženy nepraktizovali sebaukájanie, obchodníci z Milétu by skrachovali. Milét bolo bohaté komerčné mesto na pobreží malej Ázie, kde sa vyrábali umelé mužské pohlavné údy – olisbos (neskoršími generáciami nazvané vibrátor). Boli vyrábané buď z kameňa, z dreva alebo z vypchatej kože, rozmanitých veľkostí a pred použitím sa pomazávali olivovým olejom.Najviac využívané boli, samozrejme, ženami z Milét. Niektorí grécki muži, keď odchádzali na dlhší čas z domu, dokonca sami dávali svojim ženám olisbos.

3.1.3 Ženská homosexualita

Olisbos nebol používaný len na sebaukájanie, ale využívali ho aj homosexuálne ženy, ktoré Gréci nazývali tribadky. V staroveku sa ženská homosexualita vyskytovala síce zriedkavejšie ako mužská, napriek tomu bola známa a bežná. Aténčania považovali tribadizmus za oveľa bežnejší v Sparte ako v Aténach. Lásku medzi rovnakým pohlavím v Sparte schvaľovali natoľko, že aj počestné ženy mali pohlavné styky s dievčatami. Za najstaršie sídlo ženskej homosexuálnej lásky, okrem Sparty, sa pokladal ostrov Lesbos. Len veľmi málo je známe o Sapfo, ktorá tu žila, tvorila a milovala. Platón bol tak očarený jej poéziou, že ju nazval „desiatou múzou“. Vytvorila špeciálnu sapfickú strofu, ktorú s obľubou používala. Jej tvorba je písaná v lesbickom dialekte.Sapfo pochádzala z majetnejšej rodiny. Zrejme preto jej bolo poskytnuté dostatočné vzdelanie, aby bola schopná tvoriť poéziu. Bola riaditeľkou dievčenskej školy. Pravdepodobne to boli žiačky tejto školy, ktoré boli predmetom jej poézie. Niektorí moderní odborníci však tvrdia, že láska a poézia Sapfo bola čisto len duchovná, ale tí, ktorí dokázali prečítať jej kompletné práce, nemali pochýb o ich erotickom charaktere. Apuleius, ktorý vedel, o čom hovorí, ich nazval erotické a zhýralé, a Ovídius ich opísal ako kompletné inštrukcie k lesbickej láske. Z jej tvorby sa, bohužiaľ, zachovali len fragmenty, pretože byzantskí kresťanskí autori tvorbu Sapfo považovali za neprístojnú a jej rukopisy v 11. storočí spálili.

3.2 Prostitúcia

„Hetéry máme pre svoje potešenie, konkubíny na dennú službu a manželky preto, aby sme plodili legitímne deti a mali doma spoľahlivého strážcu.“3 Prostitútky začínali s remeslom veľmi mladé, niektoré sotva dvanásťročné. Viaceré dedili remeslo po matke. Obraz antickej prostitúcie je veľmi zložitý a pestrý. Existovali rovnako mužskí prostitúti ako aj ženské prostitútky. Navyše nebola nezvyčajnou ani homosexuálna prostitúcia. Prostitúcia v klasickom staroveku mala široké rozvrstvenie. Nešlo tu len o rozdiel medzi prostitútkou, ktorá žila spoločne s ďalšími vo vykričanom dome a neviestkou, ktorá žila voľne, ale existovali aj rôzne kategórie medzi najposlednejšou pobehlicou z ulice a hetérou. V starom Grécku ovládala Afroditina/Venušina služba (prostitúcia) vo svojich najrôznejších podobách všetky oblasti života. Ale hlavne ju používali v boji proti homosexualite. Už filozof a zákonodarca Solón predpísal mužom nevestince ako liek proti homosexualite. Preto nechal zriadiť prvý nevestinec. V tejto inštitúcii videl blaho a pokoj ľudu. Zohnal vhodný dom, do ktorého nechal kúpiť mladé otrokyne a ustanovil nízke vstupné. Týmto chcel zabezpečiť kľud a bezpečnosť slušným ženám. Ako každá mestská aktivita, prostitúcia si vyžadovala určité poplatky. Mestský úradník (Porus telónes) dohliadal na to, aby každý pasák alebo majiteľ nevestinca platil každý rok určitú sumu za prostitútky (pornikóntélos). Desiati mestskí úradníci (astynómoi) strážili pobehlice a prenasledovali čiernu prostitúciu, ktorá neplatila poplatky, dávali pozor, aby prostitútky, najmä slobodné, nepýtali prehnane vysoké sumy. Sformovali sa tri veľké skupiny Venušiných služobníc: hetéry, obyvateľky nevestincov – dikteriady a tretia skupina boli tanečnice a hráčky na flautu – auletridy a ďalej dve menej významné skupiny prostitútok, a to konkubíny a pouličné prostitútky.

3.2.1 Hetéry

Hetéry sa považovali za elitu gréckej prostitúcie. Neplatili pre ne takmer žiadne pravidlá. Stať sa hetérou bolo snom každej mladej prostitútky, ale okrem fyzickej krásy a dokonalého umenia zvádzať museli byť inteligentné a vynaliezavé, aby sa dostali vysoko. Najslávnejšie hetéry sa zvykli vypracovať úplne zdola. Mnohí ich pôvodní zákazníci, ktorí ich mali za pár drobných, sa sťažovali, že keď sa vypracovali, si ich už nemohli dovoliť. Hetéra nehľadala len muža do postele, ale aj spoločníka na rozhovory. Usilovala sa vzdelávať, aby mohla komunikovať na vysokej úrovni. Známa bola Periklova hetéra Aspasia, o ktorej sa predpokladá, že ho ovplyvnila v mnohých jeho politických rozhodnutiach. Rozdiel medzi obyčajnou prostitútkou a hetérou bol niekedy veľmi jemný, pretože nie každá hetéra mala predpoklady stať sa úspešnou. Dá sa však predpokladať, že hetéra je menej promiskuitná ako obyčajná prostitútka. Hetéra mala obyčajne dlhšie trvajúci vzťah, pričom jej zárobok nezávisí od počtu pohlavných stykov na rozdiel od prostitútky. Hetéra vychádzala oveľa drahšie, pretože mala lepšie vystupovanie, bola krajšia a ak zákazník chcel zabrániť tomu, aby odišla za iným, musel dostatočne financovať jej rozmary. Hetéra mala oveľa lepšie postavenie ako manželka, bola vlastne paňou svojho osudu. Manželia im venovali takú pozornosť, akú by svojim manželkám nikdy neprejavili. Manželky si vyberali kvôli venu, resp. lebo museli, hetéry, lebo chceli. Hetéry, na rozdiel od manželiek, mohli chodiť na verejné miesta, zúčastňovať sa sympózií. Boli znakom bohatstva. Slávnymi hetérami boli tie, ktorým sa rezervovali miesta v divadlách. Túžili po nich umelci, intelektuáli, obchodníci. Politici ich využívali pri volebnej kampani – ukazovali sa s nimi v spoločnosti. Vzťah medzi hetérou a zákazníkom niekedy vyústil do tesnejšieho zväzku, avšak hetéra sa nemohla uchádzať o počestné manželstvo.

3.2.2 Dikteriady

Dikteriady podliehali nižším úradníkom, takže ich príjmy boli oveľa nižšie ako príjmy hetér, a navyše boli prísne kontrolované a zdaňované. Atény ochotne trpeli prostitúciu, lebo im z nej plynuli nemalé dane, z ktorých financovali stavbu lodí a nákladnú výzbroj. Neviestky boli pre štát také dôležité, že museli žiadať zvláštne povolenie, ak chceli prekročiť aténske hranice, a poskytnúť záruky, že sa vrátia. V Grécku a neskôr v ostatných starovekých mestách museli dikteriady nosiť zvláštne oblečenie určitej farby alebo jasné znamenie, aby sa odlíšili od počestných žien. Tiež nevestince museli byť označené, napr. nezameniteľným obrazom či reliéfom pred vchodom.

3.2.3 Auletridy

Pre hráčky na flautu a tanečnice neplatili také prísne pravidlá, pretože neboli nútené zarábať si vlastným telom. Hoci nezriedka sa stávalo, že po predstaveniach si prostitúciou zlepšovali svoju mzdu. Boli využívané hlavne pri slávnostiach a hrách.

3.2.4 Konkubíny

V spoločenskom meradle pod hetérami stáli konkubíny, čo boli vydržované milenky. Zvyk vydržovať si konkubínu upadal. V boji s pôvabnými chlapcami, múdrymi hetérami a lacnými a ochotnými prostitútkami, konkubíny strácali svoje postavenie. Navyše ich položenie aj tak nebolo jednoduché, nemali slobodu hetér ani teoretickú ochranu zákonom, ktorú požívali manželky. Ak už svojho pána omrzeli, nič mu nebránilo v tom, aby ich predal do nevestinca.

3.2.5 Pouličné prostitútky

Ďalšou skupinou boli pouličné prostitútky s novou neošúchanou technikou, ktoré fungovali dosť úspešne na nevydláždených chodníkoch. Odtlačok sandálu pouličnej prostitútky prežil storočia. Prostitúcia prekvitala najmä vo väčších mestách s prístavmi a rozvinutým obchodom. Pouličné prostitútky napríklad „obsluhovali“ námorníkov, ktorí boli práve v prístave. Veľa prostitútok sa opovážilo odchytiť si zákazníka dokonca na verejnom priestranstve, v agore, kde chodievali vždy slušne oblečené. Niektoré lákali klientov veľmi dômyselne: vyzuli si sandále a ich šľapaj nechávala v blate alebo prachu odtlačok so slovom „akélouthy“ – „nasleduj ma“.

3.2.6 Prostitúti a homosexuálna prostitúcia

Existovali 2 typy prostitútov: porneia a hetaíresis. Prvý typ bol zapísaný do úradného registra prostitútov. Títo potom pravidelne platili za svoju činnosť pornikón télos. Zákon toleroval, ak muži predávali svoje telo, ale obmedzoval im občianske práva, pretože podľa Solónovho zákona „ten, kto predáva svoje telo za peniaze, rovnako môže predať záujmy spoločnosti“. Ako som už spomenula v časti 3.1.1, niekedy bolo ťažké určiť hranicu deliacu pederastiu od prostitúcie. Pre neskoršie generácie eroménov platilo, že sa snažili vyťažiť, čo najviac z pederastického vzťahu s erastom. Bolo náročné dokázať, že chlapec sa oddal len pre ekonomický prospech, a nie pre pederastické sklony. Zákonodarca Solón uvedomujúc si v niektorých prípadoch nezreteľnú hranicu, zriadil v každom okrese jedného úradníka, ktorý dozeral na morálku mládeže. Ak sa dokázalo, že mládenec prostituoval pre zisk, nebol potrestaný on, ale jeho otec, resp. poručník, ktorý bol zaňho zodpovedný, a jeho zvodca. Navyše v dospelosti sa mládenec nemusel starať o otca, ktorý ho tak pokazil. Ak sa však dokázalo, že mládenec prostituoval, proti vôli svojho otca, ten ho mohol zavrhnúť a vydediť. Mužská prostitúcia veľmi rýchlo napodobňovala ženskú. V Aténach, Korinte a v iných prístavných mestách boli zriadené mužské „bordely“, ktoré navštevovali cudzinci a domorodci.

3.3 Anketa

Ankety sa zúčastnili respondenti vo veku 16-24 rokov, a to študenti gymnázií, učilíšť, priemyselných škôl, hotelovej školy, obchodnej akadémie a vysokých škôl. Celkovo odpovedalo 107 osôb. Položila som im otázky na témy, ktorými sa zaoberám vo svojej práci. Cieľom bolo zistiť ich názory a porovnať ich s názormi spoločnosti v starovekom Grécku. Pri každej otázke boli ponúknuté tri odpovede: a)súhlasím s tým, b)je mi to jedno, c)nesúhlasím s tým; a tiež som chcela, aby svoju odpoveď respondent odôvodnil. Odpovede som rozdelila do kategórií ženy a muži. Anketové otázky:

 1. Čo si myslíš o homosexualite?
 2. Čo si myslíš o masturbácii (sebauspokojovaní)?
 3. Čo si myslíš o prostitúcii?
 4. Vieš, že všetky tieto praktiky boli bežné v staroveku?

1.Čo si myslíš o homosexualite?

ŽENY-MUŽI

Odpoveď:

 • Súhlasím ............ 47,43%, Súhlasím ............. 0,00%
 • Nesúhlasím .......... 7,69%, Nesúhlasím ......... 27,59%
 • Je mi to jedno .... 44,87%, Je mi to jedno ..... 72,41%

V starovekom Grécku sa v spojitosti s homosexualitou hovorilo najmä o mužoch, ktorí viac-menej vychutnávali vzťahy s chlapcami. Podľa tejto ankety, v súčasnosti muži homosexualitu neschvaľujú. Avšak, niektorí z nich pripúšťajú, že „lezby berú“. Uvediem pár názorov, ktoré ma zaujali:

 • Muž, 24: „Z hľadiska spolužitia dvoch takto orientovaných ľudí v pohode, z pohľadu výchovy dieťaťa u takéhoto páru váham.“

Ohľadom výchovy dieťaťa mali Gréci absolútne jasno, vzhľadom k tomu, že správny občan sa musel oženiť a mať legitímne deti. V prípade, že to bol syn, do veku 6-7 rokov sa zdržoval pri matke, teda v ženských komnatách. Potom však už starostlivosť o výchovu prešla do rúk otca, resp. neskôr erasta.

 • Žena, 16: „Sme ľudia a v láske ide o to, že má rád človek človeka. Potom už nezáleží na tom, či sú to dve ženy, dvaja muži alebo muž a žena. Ľudia, ktorí to odsudzujú, nie sú normálni, lebo si myslia o homosexuáloch, že nie sú normálni. Veď sme ľudia. Aj oni cítia, predsa nie sú polepení z cesta. Častokrát sú ešte lepší než tí „klasicky orientovaní.“
 • Žena, 17: „Niekto za to nemôže, niekto to má ako svoj image.“
 • Muž, 22: „Nech berú vitamíny.“
 • Muž, 21: „Duševné a genetické poruchy treba liečiť.“

Mne, osobne, homosexuáli nevadia. Majú právo na svoje city rovnako ako každý heterosexuál. Keď som sa pokúšala baviť na túto tému s mojimi kamarátmi, väčšinou to neokomentovali veľmi priaznivo alebo sa odmietali k téme vyjadriť. Možno je to spôsobené tým, že bývajú na dedine, kde je výchova podstatne konzervatívnejšia ako v mestách. Ako keby sa báli k tomu vyjadrovať kvôli tomu, že oni sami by potom mohli byť označení za homosexuálov.

2.Čo si myslíš o masturbácii (sebauspokojovaní)?

ŽENY-MUŽI

Odpoveď:

 • Súhlasím ........... 39,74%, Súhlasím............ 72,41%
 • Nesúhlasím .........11,53%, Nesúhlasím ......... 3,45%
 • Je mi to jedno .....48,71%, Je mi to jedno .... 24,14%

 

 • Žena, 17: „Myslím, že to nie je nič čudné ani choré, v puberte asi normálne. Ale je jasné, že to je absolútne diskrétna záležitosť.“
 • Žena, 16: „Je to praobyčajný telesný pud, v nedávnej minulosti to bolo pre nás tabu, no dnes je to inak. Nie je to nič zlé ani nové, len sa o tom viac hovorí.“
 • Žena, 18: „Zdá sa mi to neprirodzené a divné. Pripadá mi to, že to je nejaký fanatik, ktorý je závislý na sexe.“
 • Žena, 17: „Lepšie masturbovať, ako nechcene otehotnieť.“
 • Muž, 20: „Ktorý chlap nesúhlasí? Kto tvrdí, že v živote nemasturboval, masturbuje dodnes. Ja som to v živote nerobil...“
 • Muž, 20: „... Veď ľudia si začali umývať vlasy oveľa neskôr ako masturbovať a nič sa nestalo. Teraz ten, kto si neumýva vlasy, sa musí hanbiť, čiže podľa mňa, ten, čo nemasturbuje, sa môže tiež hanbiť, lebo potlačuje ľudské pudy, ktoré sú prirodzené.“
 • Žena, 16: „Robí mi to dobre.“

V starom Grécku to bolo úplne normálne, u nás bola táto téma do istej doby naozaj tabu. Či ide o pokus o provokáciu alebo to naozaj tak cítia, neviem, ale musím súhlasiť s tým, že je to pre človeka prirodzené a naozaj ho to sprevádza už dlho. Čítala som článok, kde sa písalo, že najstarší „olisbos“ bol vyrobený pred vyše 30 000 rokmi. To hovorí samo za seba. Chcem upozorniť, že muži majú oveľa liberálnejšie názory na telesnú rozkoš, čo sa prejavilo aj v odpovediach na tretiu otázku.

3.Čo si myslíš o prostitúcii?

ŽENY-MUŽI

Odpoveď:

 • Súhlasím ............. 5,19%, Súhlasím ........... 34,48%
 • Nesúhlasím ........ 54,55%, Nesúhlasím ........ 13,79%
 • Je mi to jedno .... 40,26%, Je mi to jedno .... 51,72%

 

 • Žena, 16: „Každý ma právo na všetko, čo má rád (aj tie ženy, aj muži). Ženy sú často nútené k prostitúcii, kvôli svojim deťom, aby ich uživili. Keby ich dali do domovo, nebolo by to lepšie riešenie ani pre ženy, deti, ani pre štát.“
 • Žena, 16: „Nie je mi to jedno, nie som za ani proti. Niekto si povie, je to práca ako každá iná. Áno, aj tie holky (či chlapi) si musia dajako zarábať. Je kopa iných, čo spia s každým druhým (s každou druhou) pre zábavu a tvária sa ako najväčšie dámy... Prostitútky to robia pre peniaze, aby sa mohli trebárs najesť. Určite je ale treba byť zodpovední, čo mnohým chýba. Vtedy je môj pohľad na ne negatívnejší...“
 • Muž, 20: „Nie som proti rozkoši, ale som proti rozkoši za peniaze.“
 • Žena, 17: „Sú to ženy, čo si to vybrali slobodne alebo boli prinútené. Vždy je pre a proti a vždy to tu bude! Prostitúcia nezmizne...“
 • Žena, 19: „Myslím, že peniaze sa dajú získať aj iným spôsobom.“
 • Muž, 24: „Ak by za tým neboli drogy, mafia, choroby, tak mi to nevadí.“
 • Žena, 17: „Sú to ľahko zarobené peniaze... Ale za akú cenu?“
 • Žena, 18: „Pokiaľ sa to deje z vlastnej vôle, prečo nie?“
 • Žena, 19: „Ak to dakoho baví, nech sa páči. Ale mali by platiť dane!!!“
 • Žena, 18: „Neodsudzujem tých, ktorí prostitúciu praktizujú, ale skôr tých, ktorí im za to platia.“
 • Žena, 20: „Pokiaľ by muži nevyhľadávali tento druh sexu, prostitúcia by sa neuživila!“
Prekvapil ma počet mužov, ktorý odpovedali na túto otázku kladne. Jednoznačne neschvaľujem prostitúciu. Je smutné, že niektoré ženy toto najstaršie remeslo robia dobrovoľne. Keď sa na to pozriem z iného uhla, je to povolanie. A teda by mala aj táto oblasť odvádzať štátu daň z príjmu. Proti čiernej prostitúcii treba rázne zakročiť. Ak by štát reguloval túto činnosť, predišlo by sa mnohým problémom (drogy, choroby ai.) Treba však dodať, že v niektorých krajinách (napr. Thajsko) ženy nemajú inú možnosť, ako si zarobiť na živobytie. V tomto prípade treba viniť najmä politiku štátu.

4.Vieš, že všetky tieto praktiky boli bežné v staroveku?

ŽENY-MUŽI

Odpoveď:

 • Áno .... 79,49%, Áno .... 68,97%
 • Nie ..... 20,51%, Nie ..... 31,03%

 

 • Muž, 24: „Už vtedy vedeli, čo treba!“

Cieľom tejto otázky nebolo nič viac, než len zistiť, akú predstavu majú ľudia o sexualite v histórii. A hoci mnohí vedeli, že homosexualita či masturbácia boli bežné, stavali sa k tomu s odporom, čo ma prekvapilo.

3.4 Vysvetlenie pojmov

Pedofília – slovo je gréckeho pôvodu, ním označujeme zvrátenú sexuálnu fixáciu na deti a mladistvých. Laici tento výraz občas mylne vykladajú ako homosexualitu, lebo v gréčtine slovo paidos neznamená len dieťa, ale aj chlapca. Výraz pederastia znamená lásku k chlapcovi aj k dieťaťu a obvykle ho používame vo význame pohlavného styku dospelého muža s chlapcom. Slovo pedofília však označuje pohlavný styk s dieťaťom akéhokoľvek pohlavia a zahŕňa teda nielen všetky formy heterosexuálneho vzťahu medzi dospelými a deťmi a homosexuálne medzi dospelými mužmi a nedospelými chlapcami, ale aj homosexuálne vzťahy medzi dospelými ženami a nedospelými dievčatami.

Pederastia – (gr.)zvrátený pohlavný pud, homosexualitaHomosexualita – (lat.+gr.) lek. Pohlavná náklonnosť k osobám toho istého pohlavia

Erast – dospelý aktívny pederast

Eromén – neskúsený chlapec, ktorý sa oddá svojmu dospelému ochrancovi

Masturbácia – (lat.) lek. Ukájanie pohlavného pudu na vlastnej osobe; onániaTribadizmus – (gr.) lek neprirodzené pohlavné ukájanie žien

Olisbos – umelý úd, „robertko“

Falus – anat. mužský pohlavný úd

Hetéra/ hetaira – ženská spoločnosť

Sympózium - (gr.) 1.) kniž. Hostina s duchaplným rozhovorm 2.) vedecká konferencia užšieho špeciálneho odboruPornikón télos – daň, ktorú platili nevestince, pasáci, prostitútky, či prostitúti štátu

Múza – v gréckej mytológii sú múzy, je ich deväť, grécke bohyne umenia a vied. Podľa Hesiodovej Theogonie sú dcéry Zeusa (najvyšší boh) a Mnemosyne (bohyňa pamäti). Múzy inšpirujú umelcov, hudobníkov či básnikov.

Gréci mali veľmi rozsiahly slovník sexuálnej terminológie, najmä ak doň zahrnieme aj metafory. Uvediem aspoň pár príkladov:kysthos – lonohephysis – prirodzenie, gynaikeion aídoion- ženské ohanbie, ekhinos- ježko, sélinon- petržlen, trema/trypema – dierka, otvorkeros – záhradka, khelidón – holubičk, arhódon – ruža, sésamon – sezampeos/pósthe – penisaidoion, phállos – falusandreía/mórion – mužnosť, dóry – oštep, kérkos/ourá – chvostárotron – pluhhíppos – kôňhistión – stožiar, tyčk, oryne- drúk, kyjak

4. Záver

V tejto práci som sa venovala otázkam sexuality v starovekom Grécku a jej rôznym formám. V jej závere som uviedla výsledky ankety medzi osobami vo veku 16-24 rokov, kde vyjadrovali svoj názor k niektorým témam, ktoré som rozoberala vo svojej práci. Je možné konštatovať, že sexuálne praktiky nie sú výdobytkom modernej doby, ale siahajú do ďalekej histórie. Chcela som touto prácou poukázať na fakt, že zneužívanie detí, resp. chlapcov tu už bolo, a navyše to bolo aj zlegalizované. Rovnako aj prostitúcia či homosexualita nie je pre ľudstvo nič nové. Netreba pred tým zatvárať oči

Netvrdím, že schvaľujem praktiky starých Grékov, ale oni si to vedeli zariadiť. Prostitúciu si spravili legálnou a začali ju zdaňovať. Vtedajšie prostitútky, tie vyššie postavené, mali príjemné vystupovanie, vzdelanie, dôvtip, krásu i postavenie v spoločnosti. Tie súčasné sú odpadom spoločnosti. Na stránkach novín sa však už začína písať o novej nastupujúcej vrstve príjemných spoločníčok, ktoré vedia komunikovať na úrovni, ovládajú cudzie jazyky a niektoré z nich dokonca za príplatok strávia so zákazníkom noc. Že by nová generácia hetér? Homosexualita bola považovaná za normálnu súčasť života. Neskôr pod vplyvom spoločenských udalostí a vývojových etáp, bola homosexualita navonok potláčaná. Tým chcem povedať, že akákoľvek zmienka na túto tému bola pohoršujúca, avšak bezpečne za dverami príbytku, existovala aj naďalej.

5. Resumé

In this work I engaged in questions of sexuality and its various forms. In the end of my work I wrote results of the questionnaire among people at the age of 16-24. It is possible to observe, that sexual pracices are not comforts of the modern age, but they refer to distant history. With this work I wanted to point on the fact, that child abuse, in fact boy abuse, is nothing new and moreover it was lawfully in ancient Greece. Prostitution and homosexuality are with us for ages. I don´t say I agree with activities of ancient Greece but they knew how to manage it. They made prostitution lawfully and started to tax it. Homosexuality was supposed as a normal part of a common life. Later under the influence of the social events and developmental periods the homosexuality was fought down externally. That means, that every mention of it was creating offence. However, behind the house door it existed still savely.

6. Zoznam použitej literatúry

7. Prílohy

Zoznam príloh:

 1. obr. č.1 – Hetéra pripevňujúca si sandále
 2. obr. č.2 – Hetéra s klientom
 3. obr. č.3 – Hetéra s klientom
 4. obr. č.4 – Hetéra s klientom
 5. obr. č.5 – Vyobrazenie erasta s eroménom na vázových kresbách
 6. obr. č.6 – Vyobrazenie erasta s eroménom na vázových kresbách
 7. obr. č.7 – Achiles ošetruje Patrokula
 8. obr. č.8 – Erast s eroménom
 9. obr. č.9 – Erast s eroménom
 10. obr. č.10 – Zákonodarca Solón
 11. obr. č.11 – Temistokles
 12. obr. č.12 – Sofokles
 13. obr. č.13 – Euripides
 14. obr. č.14 – Sokrates
 15. obr. č.15 – Platón
 16. obr. č.16 – Sapfó, jediná známa poetka svojej doby
 17. obr. č.17 – Sapfó

Zdroje:
Tannahill, R.: Sex in History. USA, Vydavateľstvo Stein and day/Publishers 1980, upravená a aktualizovaná verzia, 1992. 490s. -
Neumann, S.K.: Dejiny ženy. 1.vyd. Bratislava, nakladateľstvo Epocha, 1970. 304s. -
Galán, E.J.: Láska a sex v starom Grécku. Bratislava, vydavateľstvo Ikar a.s., Bratislava 2004. 232s. -
Šaling S., Šalingová M., Peter O.: Slovník cudzích slov. 3.vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1966, 1140s. -
- referaty.atlas.sk/slovencina_a_cestina/uvahy/14521/?sort=&order=&page=0
- www.portal.cz/scripts/detail.asp?id=2076
- www.romanceopedia.com/I-SexToys.html
- www.goaskalice.columbia.edu/2997.html
- www.bigeye.com/sexeducation/ancientgreece.html
- www.wosis.host.sk/work/prostituce.html
- www.pbs.org/empires/thegreeks/background/44_p1.html
- ancienthistory.about.com/library/weekly/aa072099.htm
- www.websign.sk/sa/Sappho.html
- www.inzine.sk/article.asp?art=4268
- www.androphile.org/preview/Library/History/greek_gay/greeks.html

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk