Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Elektromagnetické vlnenie

Elektromag.vlnenie:jeho zdrojom môže byť EO ale aj elektr.zariadenie,atómy látok,elktr.iskra. V praxi sa využíva na prenos signálov(hovorené,hudba...)
-je to vlastne dej, pri ktorom sa elektrická energia zdroja prenáša k spotrebiču
Dipól:používa sa v oznamovacej technike,predstavuje otvorený systém. V praxi je to kovová tyč ktorej l=1/2λ.Každá jeho polovica sa periodicky nabíja kladne alebo záporne. Napätie a prúd pozdĺž dipólu vytvárajú stojatú vlnu, ktorá má na koncoch kmitne U a uzol I. kmitanie dipólu spôsobuje vznik elektrického a magnetického poľa v jeho okolí a ním sa prenáša elektromag.energia do priestoru.nevyžaruje energiu rovnomerne, ale najväčšia E sa vyžaruje v smere kolmom na os dipólu a prektucky žiadna na osi dipólu. Je základnou časťou všetkých príjmačov a vysielačov na bezdrôtový prenos správ.
Anténa:obsahuje dipól+ďalšie prvky(kovové tyče...) ktoré zlepšujú účinok a ym zachytávaného vlnenia(nazývajú sa reflektor a direktor)
Vlastnosti elektromagn.vlnenia: je tvorené dvoma neoddeliteľnými zložkami(elektrickou a magnetickou-sú vždy na seba kolmé a zároveň kolmé na smer šírenia vlnenia) Pri jeho šírení v priestore môže nastať:odraz, lom, absorpcia, interferencia, ohyb a tieň. Rovnomerné priamočiare vlnenie el.mag. v priestore sa využíva v rádio-elektronických zariadeniach(dlhé,krátke a veľmokrátka vlny)
Rádiolokátor:predovšetkým vo vojenskej technike. Je to zariadenie na vysielanie a príjem VKV(10-1-10-2λ) základnou súčasťou je veľká parabolická anténa vysielajúca krátke impulzy elektromagnetického vlnenia. Zdrojom týchto impulzov je oscilátor pripojený k premennémudirektoru časových impulzov, vytvorené vlnenie sa šíri v úzkom zväzku do priestoru a po odraze od vodivej prekážky sa vracia späť do rádiolok.Prijatý signál sa zobrazí na tienidle obrazovky
Na základe porovnania výchyliek prijatého a odoslaného signálu a známeho času medzi nimi možno určiť vzdialenosť objektu.
Vlastnosti elektromag.vlnenia sa prejavujú najmä pri šírení v priestore súvisia v vlnovou dĺžkou λ (resp. f) pre rádioelektrické zariadenia je λ=103-10-1m. Pre príjem dlhých a stredných vĺn sa využíva ohyb vlnenia pozdĺž zemského povrchu.

V pásme VKV sú už prekážky v teréne miestami kde vzniká tieň.→nedá sa zachytiť signál(vyžaduje voľný terén, vyžšie položené vysielače)-využíva sa rovnomerné priamočiare šírenie+odraz od vodivých prekážok(ionosféra)
Teória elektromag.poľa:vypracoval ju Maxwell na základe predpokladu, ktorý súvisel s doteraz známymi javmi(periodické zmeny magnetického poľa vytvárajú pole, ktoré nieje viazané na existenciu nabitých častíc) Vyslovil opačný predpoklad, že aj meniace sa elektrické pole vytvára magnetická pole. Z tejto teórie vyplýva, že ani magnetické ani elektrické pole niesu nutne viazané na existenciu nabitého telesa, šíria sa vo vákuu prípadne v izolantoch,lebo vznikajú vplyvom indukcie. Indukčné čiary magnetického poľa i indukované čiary elektrického poľa sú uzavreté krivky. Maxwellovú teóriu dokázal Hertz pri pokusoch s elektromagnetickými vlnami vyvolanými iskrovým výbojom. Dnes rozlišujeme štyri základné vzájomné pôsobenia v prírode(Gravitačné, Elektromagnetické, slabé a silné interferencie)
Oznamovacia sústava:používa sa na prenos správ resp. informácií.
Zdroj správ:akustický signál, jeho energia sa premieňa na elektromagnetickú vlnu, lebo prenos v oznamovacích sústavách sa najčastejšie realizuje elektromagnetický poľom. Na premenu energie sa používajú elektromagnetické menič(mikrofón, reproduktor)majú rôzne fyzikálne princípy, podľa ktorých sú pomenované( elektrodynamické, elektrostatické, odporové, piezoelektrické)
V ďalšej časti sústavy sa signál úpravy do tvaru vhodného na prenos (premenu pôvodného signálu podľa dohodnutého pravidla. V reproduktore sa stane signál opäť akustickým. V dnešnej dobe sa využíva bezdrôtové spojenie kde:hlavnou časťou vysielača je oscilátor elektromag.kmitov s vysokou f ktorá je normovou frek.vysielača. Tieto nosné frekvencie sú dohodou rozdelené do rádiokomunikač. Pásiem. Časťou vysielača je modulátor, kde sa uskutočňuje modulácia nosnej vlny prenášaným nízkofrekvenčným signálom(napojenie na nosnú vlnu).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk