Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektronika Elektrónky

Princíp elektrónok: Elektrónky sú súčiastky, ktorých činnosť sa zakladá na prenose elektrónov v priestore medzi katódou a anódou. Elektróny vystupujú z katódy a
dopadajú na anódu. Elektróny zachytené anódou vytvárajú anódový prúd elektrónky. Aby mohol prebiehať tento proces, musí: -mať anóda vzhľadom na katódu
kladné napätie; - katóda emitovať elektróny; Podľa toho, v akej forme dodávame energie potrebnú na emisiu, rozdeľujeme tieto emisie: 1.tepelná; 2.svetelná;
3.sekundárna; 4.vlastná; 1. Pri tepelnej emisii sa katóda zahrieva prechodom prúdu žeraviacim vláknom. – priamo žeravá katóda (žeraviace vlákno tvorí katódu, ktorá
emituje elektróny); - nepriamo žeravá katóda (izolované žeraviace vlákno je zasunuté v rúrke, na ktorej je nanesená emisná vrstva); 2. Svetelná emisia – fotokatóda
emituje elektróny, ak na jej povrch dopadá žiarenie. Hodnota prúdu emitovaných elektrónov pri konštantnom zložení svetla je úmerná svetelnému toku f, ktorý
dopadá na fotokatódu; 3. Sekundárna emisia vzniká, keď na materiál dopadajú častice vhodnou rýchlosťou. Ich nárazom sa z povrchových atómov vyrážajú elektróny. To umožní ich emisiu; 4. Vlastná emisia vzniká pôsobením silných el. polí, ktoré vytrhávajú z povrchu materiálu elektróny; Najjednoduchšia elektrónka sa skladá z
katódy a anódy zatavených vo vyčerpanej banke. Ak je na anóde záporné napätie, elektrónka nevedie prúd. Trióda – vznikne vložením ďalšej elektródy riadiacej do
mriežky do priestoru medzi anódou a katódou. Mriežka má tvar sieťky z tenkého drôtu alebo plechu. Umiestňuje sa blízko ku katóde. Ak je potenciál mriežky rovnaký
ako potenciál katódy VACH triódy, je podobná VACH diódy. Ak na mriežku pripojíme záporné napätie proti katóde, potom sa pri určitej hodnote napätia zmenší
anódový prúd. Tetróda – vznikne vložením ďalšej tieniacej mriežky medzi riadiacu mriežku a anódu. Pentóda – je elektróda s troma mriežkami. Celkom sa v nej
odstráni záporný diferenciálny odpor.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk