Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychológia Psychologie osobnosti

3A – Psychologie osobnosti

- individuální vzorce prožívání a chování člověka
- osobnost = souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů, atd. tvořící celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka
-důležitou roli hrají vlivy – získané X vrozené

obecná ps. osobnosti
– zkoumá společné struktury chování a prožívání člověka
- typy temperamentu, rozumové schopnosti…
- co z toho obecného obecného dělá jedinečné

diferenciální ps. osobnosti
-určité strukturní rozdíly mezi konkrétními lidmi

identita = soulad se sebou samým, jednota vědomí = celek

Struktura osobnosti
Schopnosti = ps. vlastnosti, kt. člku umožňují naučit se různým činnostem a vykonávat je - vlohy = vrozené předpoklady pro utváření určité schopnosti
- nadání, talent, genialita =>rozumové schopnosti
- inteligence = souhrn rozumových schopností – IQ (* fr. psycholog Alfred Binet)=>standardní reakce člka v určitém věku
- IQ = mentální věk / skutečný věk x 100%
- David Wachsler (Gausova křivka)
- >130 - vyjímečná inteligence – 2%
- 115 – 130 – vysoká inteligence – 14%
- 85 – 115 – průměrná inteligence - 68%
- 70 – 85 – snížené rozumové nadání – 14%
- < 70 – slabomyslnost (oligofrenní)
- mentální retardace – nízká = debilita
- střední = imbecilita
- těžká = idiocie
- senzomotorické schopnosti = pohybové, smyslové, koordinace pohybů a vjemů
Rysy = povahové vlastnosti, kt.určují způsob jednání, chování a prožívání člověka
- temperament – biologická determinace
- určují dynamiku celého chování a prožívání osobnosti
-vznik a průběh emočních vztahů
- charakter – popis k sobě samému
-sociální determinace
-popis člka ve vztahu ke společnosti

Modely osobnosti

1) Zikmund Freud – lidské vědomí je špička ledovce, to podstatné je skryto
-chybné výkony psychiky nám ukáží to podstatné o člku (sen, hypnóza)
- ID (ono) = je středem nevědomí – instinktů, pudů a sexuality
- EGO (já) = je středem vědomí, harmonizuje konflikty mezi pudy a morálkou
- SUPEREGO (nadjá) = je svědomí, výsledek výchovy a morálního nátlaku
- zkoumá nevědomí člověka
- sen = král. cesta do podvědomí, via regia = cesta do skutečnosti + hypnóza =>2 cesty, kt.se lze dostat do podvědomí
2) Behaviorální teorie – chování je z větší části naučené
- na základě impulsů a reakcí na ně =>typ člka a terapie
- J. Watson
3) Humanistická ps.

– z myšlenky sebeuskutečnění člka
- vidět člka v celku jako člka
- pozornost negativním i pozitivním stavům

Typologie osobnosti
– zkoumá jedinečnosti – snaha vyznat se v lidské různorodosti
1-antika – Hippokrates, Galenos (400 BC)
- sangvinik (sanguis = krev): čilý, veselý, společenský, nestálý
- cholerik (cholé = žluč): rychlý, samostatný, vzteklý, rychle se naštve i uklidní
- flegmatik (flegma = hlen): klidný, lhostejný, netečný, pomalý
- melancholik (melaina cholé = černá žluč): svědomitý, zodpovědný, bojácný, skleslý
2-typologie CG Jung - žák Freuda
-extrovert: společnost, větší důraz na chování než na prožívání
-introvert: naopak
3-typologie Ernsta Kretschmera – švýc. psycholog (30. leta 20. stol.)
-,,Žádná normalita neexistuje“, z pacientů na zdravé lidi
-ps. nemoc – problém podobný postavě
-piknik: zavalitý, sklon k tloustnutí, pleška, kulaté tvary, depresivní, melancholik
: maniodepresivní psychóza (cyklofrenie)= > perioda, nevyvážené emoční zázemí, manická X depresivní období, tendence k propadání depresím
-leptosom/astenik:vyzáblý, vytáhlý, nemůže ztloustnout, introverze
:sklon ke schizofrenii (rozpad osobnosti, ztráta vlastního já, mysl je jinde než tělo, halucinace), paranoidní představa, schizofrenní temperament
-atletik: ideální postava, nejvíc stabilní, netrpí závažnými chorobami, zřídkakdy v blázincích, těžko přizpůsobitelný, duševní těžkopádnost,.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk