Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychológia Ontogenetická psychologie

4A – Ontogenetická psychologie

-zabývá se vývojem člověka od prenatálního vývoje po smrt
-dědičné a získané vady

Freudova vývojová teorie
(pregenitální vývoj)
1) orální fáze
-1. rok života
-„sexualita“ – dráždění ústního otvoru (kojenec – erotogenní fáze)
2) anální
-2-4 roky
-anální oblast – regulace pudových impulsů (nočník, hygiena)= >charakterové vlastnosti, smysl pro pořádku milovnost, šetření, vlastnictví,…
3) falická
-4-5 let
-1. erotogenní zóna – genitálie, rozdílnost pohlaví
-oidipovský komplex – problém, přání – neuskutečnitelné, dcera miluje otce, nesnáší matku a naopak u syna
4) perioda latence
-5-6 let
-konec oidipovského komplexu
-potlačené infantilní sexuality
-superego převládá nad vlastním já
5) genitální fáze
-14-15 let
-puberta, nejen rozkoš, ale také funkčnost

Vývoj člověka
Prenatální období
-člověka ovlivňuje chování matky, ovlivňován faktory dědičnými i vrozenými
-zplození – porod
-?od 3. měsíce člověk?, potrat do 3. měs. není vraždou
Novorozenec
-do 1.měs, dotváření smyslů, dotváření vztahu k matce, srůst leb. kostí
1.+2. – premorální stadium – neuvědomuje si své chování
Kojenec
-do 8.měs., uvědomování sebe sama, objevování tělového já (ručičky, nožičky)
-separační úzkost – pociťuje odloučení od matky
Batole
-do 3. roku, období senzomotorické inteligence=>poznávání zákonitosti světa (koperníkovská revoluce), života na Zemi, uvědomování svého já, poznávání lásky matky, prarodičů
Předškolní věk
-3-6 let, začleňování do společnosti, postavení v rodině, budování svědomí
-důležitá hra: učí člka žít mezi lidmi
funkční –1. rok života, poznávání, jak funguje tělo
pohybová – vnímání pohybu = batolecí hra, určitá pravidla (schovávaná)
konstrukční – jde o dílo, něco vytvořit, hra na práci
hraní rolí – předškolní věk
skupinová – 10-14 let, dodržování pravidel hry, založeno na spolupráci, budování pozic ženy a muže
Mladší školní věk
-6-11 let, rozvoj konkrétního učení, myšlení
Pubescence = starší školní věk
-*autonom. sebevědomí, * tvoření autority osoby, psych. i fyz. změny, abstraktní věci
-vzdor, hledání vlastní identity, hledání 1. lásky, cesty do dospělosti
-pubes = lat.

ochlupení
Adolescence
-15-20 let, hledání kompromisů, vztahů, zkušeností, odklad dospělosti (adolescentní moratorium), sklony k paranoidním představám (až něco zkazím)
-kognitivní egocentrismus – já jsem nejchytřejší, existenční závislost na rodičích
-žádné nové myšlenkové procesy se už nenaučíme, pouze je rozvíjíme
-fyz. i psych. vyspělí, na vrcholu fyz. možností
-sběr zkušeností na budoucí samostatný život
Mladší dospělost
-20-30 let
Střední dospělost
-30-45 let, starost o rodinu
Pozdní dospělost
-45-60, krize středního věku
Stáří
-60/70-+, období moudrosti
přátelství pubescentů a adolescentů – kompromisní sexualita

Piagetova vývoj. teorie
Jean Piaget – fr. psych., přestavitel psych. strukturalismu, důraz na přizpůsobení se jedince vnějším podmínkám
-členění z hlediska poznávacích procesů a způsobu myšlení
1. etapa senzomotorické inteligence (* - 1,5/2 roky)
-hlavní úlohu v poznávání světa hraje vnímání a pohyb
-rozvoj záměrného jednání (chrastítko – vztah mezi vlastním pohybem a výsledným efektem)
-zákonitosti prostoru, orientace
2. etapa symbolického a předpojmového myšlení (do 4 let)
-užívání symbolů (dítě krmí panenku a ví, že jen jako)
-slova označují předpojmy (určitý pes, ne druh)
-chybí abstraktní a druhové pojmy
3. etapa názorného myšlení (4-7/8 let)
-dítě je schopno slovy vyjádřit pojmy (pouze základní, omezené na vlastnosti,které lze dobře vnímat)
-myšlení se řídí jen názorným poznáváním, nikoli logickými operacemi
4.etapa konrétních myšlenkových operací (7/8-11/12 let)
-myšlení respektuje
-indukceXdedukce
5.

etapa formálních operací a abstraktního myšlení (11-12, dospívání)
-možnost využívat abstraktního myšlení

Eriksonova psychoanalytická teorie
Erik Erikson – americký lékař, psychoanalytik německého původu
-sociální a kulturní vztahy -> biologické determinace člověka
-psychoanalytické studie o Hitlerovi, Gándhim,…
-biologické faktory, společenské, kulturní, historické podmínky vývoje dětí
-předpoklad: jedinec musí na každém stupni vývoje vyřešit určitý psychosociální konflikt
-navázal na teorii Zikmunda Freuda

0-1– dítě si musí získat základní důvěry v život, péče a vztah s matkou
1-3 – pocit autonomie a studu (vznikají ze závislosti na okolních osobách a jejich požadavcích)
3-6 – (předškolní období)
- konflikt mezi vlastní iniciativou a pocity viny
- vývoj svědomí
6-12 – nutnost získat pocit vlastní snaživosti v práci, bránit se pocitům méněcennosti
12-19 – (věk dospívání) dítě hledá vlastní identitu v konfliktu vůči pocitům nejistoty a své vlastní roli mezi lidmi
19-25 – (mladá dospělost) – jedinec připravený na splynutí s totožností druhého člověka v intimitě a tím na obětování části své identity
25-50 (dospělost) – pocit generativity (potřeba zplození a výchovy další generace), může být v konfliktu s pocitem vlastní stagnace
50+ - (pozdní dospělost, stáří) člověk by měl dosáhnout osobní integrity (přijetí vlastního života) X strach ze smrti, zoufalství.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk