Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia Chémia 8. ročník

Zmesi sú látky, ktoré obsahujú dve alebo viac zložiek. (vzduch, ocot, bronz)

Oddeľovanie: usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia, chromatografia.

Atóm je stavebná častica chemickej látky, zložená z jadra a obalu. Protón p+ , je súčasť atómu – jadro. Elektrón e- , je súčasť atómu – obal. Neutrón no , je súčasť atómu – jadro.

Roztok je rovnorodá zmes, zložená z rozpúšťadla a rozpustnej látky. Roztok je nasýtený vtedy, ak sa už pri danej teplote v rozpúšťadle viacej látky nerozpustí. w(A) = m(A)/m. 100% je hmotnostný zlomok, m(A) je hmotnosť rozpustnej látky, m je hmotnosť roztoku.

Prvok je chemická látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo. Prvky sú do PSP zavedené postupne podľa z. Skupiny sú označené od I.A až VIII.B – vonkajšia elektrónová vrstva, ďalej do 7. periód.

Protónové číslo značíme z, vyjadruje počet protónov v jadre a poradie prvku v tabuľke.

Chemická väzba vzniká utvorením spoločného elektrónového páru medzi atómmi.

Molekula je stavebná častica chemickej látky zložená z dvoch alebo viac zlúčených atómov.

Ióny sú elektricky +,– nabité atómy, ktoré vznikajú tak že sa z obalu atómu odštiepia elektróny.

Chemická reakcia sú premeny pri ktorých s určitých chemických látok vznikajú nové chemické látky. Chemické látky, ktoré reagujú sú reaktanty, ktoré vznikajú sú produkty. Celková hmotnosť všetkých reaktantov sa rovná celkovej hmotnosti produktov reakcie. Chemická reakcia pri ktorej zo zložitejších reaktantov vznikajú jednoduchšie produkty je chemický rozklad. Zlučovanie je presný opak.

Oxidačné číslo je pomocné číslo vyjadruje počet elektrónov, ktoré atóm jedného prvku odovzdal alebo prijal od atómu iného prvku pri vzniku chemickej väzby. Nulové, záporné (–1 až –4), kladné (1 – 8).

Halogenidy sú dvojprvkové zlúčeniny halogénov s inými prvkami. LiCl, CuBr

Oxidy sú dvojprvkové zlúčeniny kyslíka. LiO, SiO.

HCl čistá je bezfarebná, technické je žltá, prchavá, dráždi dýchacie cesty, 37%, pôsobí leptavo, v žalúdky. Liečiv, farbív, plastov, čistenie kovov.

HNO3 bezfarebná, 67%, prchavá, dráždi dýchacie cesty, pôsobí leptavo, na svetle sa rozkladá – žltá až hnedá. Farbív, výbušnín, dusičnatých hnojív.H2SO4 bezfarebná, olejovitá, 96%, neprchavá, žieravé účinky, pôsobí leptavo, látkam odoberá vodu, uhoľnatejú pri nej látky. Hnojivá, chemikálie, plasty, liečiv, výbušnín, úprav rúd, spracovanie ropy.

Hydroxidy sú zlúčeniny, v ktorých je na hydroxidový anión OH- naviazaný katión kovu. Biele tuhé látky, pohlcujú vlhkosť a CO2, leptavé účinky, rozpustné vo vode, štiepia sa, spôsobuje rany. Kyslosť spôsobuje katión vodíka H+. Zásaditosť spôsobuje hydroxidový anión OH-.

Indikátory sú chemické látky, ktoré pri zmene kyslosti alebo zásaditosti menia farbu. Fenolftaelýn, lakmus, univerzálny indikátor. Na zistenie hodnoty kyslosti alebo zásaditosti vodného roztoku bola zavedená stupnica pH. Je to rad čísel od 1 do 14. Podstatou neutralizácie je reakcia H+ a OH- pričom vzniká voda. OH- + H+ = H2O.

Neutralizácia je reakcia kyseliny a hydroxidy, pričom vzniká voda a soľ. S kyslého a zásaditého roztoku vzniká neutrálny.

Soli sú chemické zlúčeniny zložené s katiónov kovov a aniónov kyselín. Kov s nekovom, neutralizácia, kov s kyselinou, kyselinotvorný oxid s hydroxidom, hydroxidotvorného oxidu s kyselinou. Znaky: Kryštály, rozpustná vo vode – katióny a anióny príslušnej soli, roztok alebo tavenina – vedie elektrický prúd, iónová väzba – veľká Tt.

Zlúčenina je chemická látka zložená zo zlúčených atómov viacerých prvkov. 2, 3, viac prvkové.

Hydroxydotvoré oxidy sú keď s vodou reagujú za vzniku hydroxidov, elektronegativita je 1 a menej.

Kyselinotvorné oxidy sú keď s vodou reagujú za vzniku kyselín, elektronegativita je 2 a viac.

Elektronegativita: Ak elektróny chem. väzby patria obom jadrám zlúč. atómov rovnako – nepolárna 0 až 0,4. Ak nepatria – polárna 0,4 až 1,7. Iónová je viac ako 1,7.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk