Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia p prvky

PRVKY p6 =ns2np6 VIII.Ask.(Helium,Neón,Argón,Kryptón,Xenón,Radón)
-VZÁCNE PLYNY-stabil.konfigurácia,ylúčeniny s prvkami s veľkou elektronegat.,skladajú sa z nezlúč. atómov(získania: zo skvapal.vzduchu-frakčná destilácia),najrozšír.-helium-najrozšír.vo vesmíre,najnižšia t topenia a varu, vynikajúci el.vodič, malá viskozita(použitie: ako ochranný plyn v hutníctve→titán,ostané ako náplň do svetiel, Rn ako liečivo)
PRVKY p5 =ns2np5 VII.Ask. (Fluór, Chlór, Bróm, Jód, Astát)
-HALOGÉNY-majú 7 valenč.el., v prírode v halogenidoch s prvkami(Na, K, Mg, Ca)napr: Fluorit-CaF2, Soľ-NaCl, Kryolit-Na3AlF6
majú prázdne orbitaly nd(okr. F)=väzby s kyslíkom
použitie: existujú ako 2atómov.molekuly(F2, Cl2-plyny, Br2-kvapalina, I2-pevný),veľmi reaktívne, zlučovania s kovmi aj nekovmi→halogenidy, +vodík→halogénvodíky, dôležitá surovina pri výr. anorg. a org. látok, Cl-výr. plastov, kysel. chlorovodík., bielidlo, dezinfekcia, Br,I-farbivá, jódová tinktúra, VŠETKY sú jedovaté!
1.HALOGÉNVODÍKY –ostro páchnuce, vodné roztoky sa nazývajú kyseliny halogénvodíkové, veľmi silné kys.(okr. HF), vo vode sú disociované(príprava: priamou syntézou, pôsob. silných kys. NaCl+H2SO4→NaHSO4
2.HALOGENIDY-zlúčeniny halogénov s prvkami s malou elektroneg.
-iónové=halogén sa viaže s kovmi s malou elektroneg.
-atómové=halogenidy zo stredu PSP
-molekulové=tvoria ich nekovy, polokovy a niektoré kovy
(príprava: priame zlučovanie prvkov, reakcia neušľachtilých kovov)
3.KYSLÍKATÉ ZLÚČ.HALOGÉNOV-pripravujú sa len nepriamo
-oxidy halogénov=nestále, rozkladajú sa, I2O5-najstálejší
-kyslíkaté kyseliny=HclO4(kvapalina), HIO4, H5IO6-pevné (všetky v bezvodnom stave),oxidač. účinky, HclO-nestála, SOLI-chlórany(reakciou Cl+hydroxidy s prvkov)
-bieliaci lúh=chlorid+chlóran sodný (bielenie vlákien)
-chlórové vápno=chlorid+chlóran vápenatý(dezinfekcia)
-chlorečnany=tepel.rozkladom chlóranov
PRVKY p4 =ns2np4 VI.Ask. (Kyslík, Síra, Selén, Telúr, Polónium)
-CHALKOGÉNY-SÍRA-viaceré kryštálové štruktúry(alotropia),alotropic.modifikácie,S8(kosoštvorcová,a jednoklanná sústava),zahrievanie=štiepenie=dlhé reťazce=tmavnutie a hustnutie síry, náhle ochladenie=plastická síra, ochladenie pár=sírny kvet
je žltá, nerozpustná vo vode, rozpustná v nepolárnych rozpúš.,je stála, pri vyššej t reaguje s väčš.prvkou, použitie:výr.

kyseliny sírovej, sírouhlíka, siričitanov, sulfidov, zápaliek, prostriedky na škodce, súčasť bielkovín
1.KYSLÍKATÉ ZLÚČ.SÍRY-
-oxidy=SO2 –oxid siričitý, bezfarebn.plyn,dráždi dýchanie, vznik: spaľovaním síry, pražením sulfidov,pôsobi redukčne aj oxidačne ( 2So2+O2→2SO3, SO2 je redukovadlo, SO2+2H2S→3S+2H2O, SO2 je oxidovadlo)
-kyseliny=H2SO3-kyselina siričitá,slabá, dvojsýtna, SOLI-siričitany, hydrogensiričitany H2SO4-kyselina sírová, silná, mieša sa s vodou v lubovol. pomere, dochádza k zahrievaniu a preto kys. lejeme do vody , silné dehydratač. a oxidač. účinky, zriedená reaguje s menej ušľach.kovmi., SOLI-sírany, hydrogénsírany, využitie: chemikália, plnenie akumulátorov, výr. hnojív, vlákien, výbušnín, rafinácia minerálnych olejv...
PRVKY p3 =ns2np3 V.Ask. (Dusík, Fosfor, Arzén, Antimón, Bizmut)
-DUSÍK-3 skupenstvá, N2, jeho molekula mimoriadne stabilná, prejav toho=internosť-nezlúčivosť, s látkami reaguje až pri vysokej t, výroba: frakčnou destiláciou skvapal.vzduchu, preprava: v tlakových fľašiach-zelená, použitie:výr. amoniaku, oxidu dusnatého,
1.KYSLÍKATÉ ZLÚČ. DUSÍKA-
-oxidy=málo stále, NO-oxid dusnatý, NO2-oxid dusičitý, vznik:pri redox, reakciách dusíkatých zlúčenín, medziprodukty pri výr. kyseliny dusičnej, zložky priem. exhalátov, výfukov. plynov, sú jedovaté, narušujú živ.prostr.
-kyseliny=HNO3-kyselina dusičná, bezfarebná, silná, oxidač. účinky, oxiduje vš.kovy(okr. zlata), SOLI-dusičnany, HNO2-kyselina dusitá, oxidač. aj redukč. úč., výroba farbív, liečiv, výbušnín, SOLI-dusitany
2.BEZKYSLÍKATÉ ZLÚČ.DUSÍKA-
-karbidy=s prvkami s malou elektronegativ.(B,Si)
-halogenidy uhlíka=pri reakciach s halogenmi
-sírouhlík=zluč.uhlíka so sírou
-kyanidy=s dusíkom, jedovaté
2.DUSÍKATÉ HNOJIVÁ-dusičnan amónny, dusíkaté vápno, ...
PRVKY p2 =ns2np2 IV.Ask. (Uhlík, Kremík, Germánium, Cín, Olovo)
-UHLÍK-2 alotropic.modifikácie(diamant, grafit), 4 kvalentné väzby, mala reaktivita, len pti vyšších t, na reakcie jeho technické formy (koks, uhlie), jeho oxidácia v priemyslne na priamu redukciu kovov z ich oxidov, výr.železa- Fe2O3 +3C→3CO+2Fe, zlúčeniny:ropa, zem.plyn, uhlie, minerály:kalcit-CaCO3, magnezit-MgCO3, dolomit-caCO3.MgCO3, použitie:
tuhy, palivo, elektródy, mazadlo, v klenotníctve, vrtné hlavice, ložiská, adsorpcia plynných látok
1.KYSLÍKATÉ ZLÚČ.UHLÍKA-
-oxidy=CO-oxid uhoľnatý, plynný, jedovatý, vzniká pri nedokonalom splovaní C, redukč.účinky, využitie pri výr. Fe,viaže sa na krvinky, CO2-oxid uhličitý, nejedovatý, plyn, menej reaktívny, má len ox.účinky, čiastočne rozpust. vo ovde, význam pri fotosyntéze
-kyseliny=H2CO3-kyselina uhličitá, veľmi slabá, zahriatím sa rozkladá späť na vodu a oxid uhličitý, SOLI-hydrogenuhličitany, uhličitany (uhličitan vápenatý-CaCO3=výr.páleného vápna, uhličitan sodný(sóda)-Na2CO3, hydrogenuhličitan sodný(sóda bicarbóna)-NaHCO3, (NH4)2 CO3-prášok do pečiva, K2CO3-potaš, vedľajší produkt pri výr.

skla)
-KREMÍK- tuhý, krehký, tmavý,SiO2-kremeň, slabšie väzby,
1.KYSLÍKATÉ ZLÚČ.KREMÍKA-
-oxidy=SiO2-oxid kremičitý, pevná, ťažko taviteľná látka, polymérny, v jeho štruktúre-tetraédre, podľa nich-3 modifikácie(kremeň, tridymit, kristalit)
-kyseliny=H4SiO4-kyselina tetrahydrogen kremičitá, známa len vo vodnom roztoku, z neho sa postupne vylučuje polymérny sól, dlhším státím, okyslenim až gél, vysušením gélu-silikagel(veľmi dobré adsorpčné schop.), SOLI-kremičitany, jednoduché kremičitany, hlinitokremišitany(živce, zeolity), zvetranie živcov=kaolinit
2.BEZKYSLÍKATÉ ZLÚČ KREMÍKA-
-silány=s vodíkom
-silicidy=s kovmi
-halogenidy kremičité=s halogénmi
PRVKY p1 =ns2np1 III.Ask. (Bór, Hliník, Gálium, Indium, Tálium)
-HLINÍK-striebrolesklý, mäkký, kov, vedie el. prúd, odolný voči korózii lebo pri oxidovaní sa pokryje oxidom a hydroxidom hlinitým, v prirode-výskyt:drahé kamene(rubín, zafír, bauxit Al2O3. nH2O), ľahký, malá hustota, kujný, jeh redukčná schopnosť=pri získavaní kovov(V,Cr,Mn,Mo) z ich oxidov pri vysokej t (aluminotermia), priem.výroba:elektrolýzou taveniny oxidu hlinitého, použitie:výr.príborov, nádob, el. vodieče, v zlitinách-v autmobil, priem., alobal
1.KYSLÍKATÉ ZLÚČ HLINÍKA-
-oxidy=Al2O3-oxid hlinitý, amorfný, (reaguje aj s K aj so Z)
-hydroxidy=AL(OH)3-hydroxid hlinitý, amorfný
2. BEZKYSLÍKATÉ ZLÚČ.HLINÍKA-
-halogenidy=AlX3-halogenidy hlinité, s halogénmi.

Zdroje:
Chémia pre 2.ročník gymnázií -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk