Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektronika Filtre

Filtre- úlohou filtra je zmenšiť zvlnenie výstupného napätia usmerňovača. Kvalitu filtru posudzujeme podľa činiteľa vyhľadenia φu=U1/U2, kde U1 je vstupné napätie pred filtrom. U2 je výstupné napätie za filtrom. Filtre sa môžu radiť do kaskády, potom výsledný činiteľ vyhľadenia je daný súčtom činiteľov jednotlivých častí, kde φu1,φu2.. sú činitele vyhladenia do kaskády daných filtrov. Podľa konštrukcie delíme filtre na: LC, RC, aktívne filtre. LC: φu=m2*ω2*L*C-1 (m- počet usmerňovaných ciest, ω- 2πf). Tlmivka L bráni prechodu striedavej zložky prúdu z usmerňovača, C zvedie zvyšok striedavej zložky na zem. Výhody: lepšie filtračné účinky ako RC filter. Nevýhody: veľké rozmery, drahý (jadro je z oceľových plechov). RC: φu=m*ω*R*C. Je vhodný pre menšie prúdové odbery. Aktívne: C sa nabíja časovou konštantou τu=R*C a vybíja τv=h21e*Rz*C. Obe časové konštanty sú vzhľadom k perióde sieťového napätia tak veľké, že napätie na C nestačí sledovať zmeny vstupného napätia U1 a ustáli sa približne na strednej hodnote striedavého napätia Uc=konšt. Tranzistor je zapojený ako emitorový sledovač, bude konštantné aj výstupné napätie Uz=Uc-Ube.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk