Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

latinčina Základná latinská gramatika (deklinácie, konjugácie, zámená, adjektíva, číslovky)

I.deklinácia -> A-kmene(väščinou feminína)
Sg Pl.
Nom. domin a domin ae
Gen. domin ae domin arum
Dat. domin ae domin is
Acc. domin am domin as
Voc. domin a! domin ae!
Abl. domin a domin is

II.deklinácia -> O-kmene
Sg. Pl.
Nom. serv us (er) (um) serv i
Gen. serv i serv orum
Dat. serv o serv is
Acc. serv um serv os
Voc. serv e! (er!) (um) serv i!
Abl. serv o serv is

Plurál substantíva Deus
Nom. di
Gen. deorum
Dat. dis
Acc. deos
Voc. di!
Abl. dis

III.deklinácia -> spoluhláskové kmene + i- kmene
miles, corpus, civis, mare
Sg. Pl.
Nom. miles ( us ) ( is ) ( re ) milit es ( a ) ( es ) ( ia )
Gen. milit is ( is ) ( is ) ( is ) milit um (um) ( ium ) ( um )
Dat. milit i ( i ) ( i ) ( i ) milit ibus ( ibus ) ( ibus ) ( ibus )
Acc. milit em ( us ) ( em ) ( re ) milit es ( a ) ( ia ) ( ia )
Voc. miles! ( us! ) ( is! ) ( re ) milit es! ( a! ) ( ia! ) ( ia! )
Abl. milit e ( e ) ( e ) ( i ) milit ibus ( ibus ) ( ibus ) ( ibus )IV. deklinácia -> U- kmene
exercitus, cornu
Sg. Pl.
Nom. exercit us ( u ) exercit us ( ua )
Gen. exercit us ( us ) exercit uum ( uum )
Dat. exercit ui ( u ) exercit ibus ( ibus )
Acc. exercit um ( u ) exercit us ( ua )
Voc. exercit us! ( u ! ) exercit us ( ua )
Abl. exercit u ( u ) exercit ibus ( ibus )V. deklinácia -> E- kmene
res, dies
Sg. Pl.
Nom. res di es res di es
Gen. rei di ei rerum di erum
Dat. rei di ei rebus di ebus
Acc. rem di em res di es
Voc. res! di es! res! di es!
Abl. re di e rebus di ebus

I.konjugácia - áre
Sg. Pl.
1.laud - o 1.lauda - mus
2.lauda - s 2.lauda - tis
3.lauda - t 3.lauda - nt

Zvratné zámeno "byť"
Sg.

Pl.
1.sum 1.sumus
2.es 2 .estis
3.est 3.sunt

II.konjugácia - ére
Sg Pl.
1.mone - o 1 .mone - mus
2.mone - s 2.mone - tis
3.mone - t 3.mone - nt

III.konjugácia - ere(mení sa na i)
Sg. Pl.
1.leg - o 1.leg - i- mus
2.leg - i- s 2.leg - i- tis
3.leg - i- t 3.leg - u - nt -> namiesto i - u

IV.konjugácia - íre
Sg. Pl.
1.audi - o 1.audi - mus
2.audi - s 2.audi - tis
3.audi - t 3.audi - u- nt


Adjektíva III.deklinácie
acer,acris,acre(3východné)- ostrý,á,é brevis, breve(2východné)-krátky,á,é

Sg. m. f. n. m+f n.
Nom. acer acris acre brevis breve
Gen. acris acris acris brevis brevis
Dat. acri acri acri brevi brevi
Acc. acrem acrem acre brevem breve
Voc. acer! acris! acre! brevis! breve!
Abl. acri acri acri brevi brevi

Pl. m. f. n. m+f n.
Nom. acres acres acria breves brevia
Gen. acrium acrium acrium brevium brevium
Dat. acribus acribus acribus brevibus brevibus
Acc. acres acres acria breves brevia
Voc. acres! acres! acria! breves! brevia!
Abl. acribus acribus acribus brevibus brevibus

Felix(trojvýchodné adjektíva)- šťastný,á,é
Sg. Pl.
Nom. felix felices felicia
Gen. felicis felicium
Dat. felici felicibus
Acc. felicem felices felicia
Voc. felix! felices! felicia!
Abl. felici felicibus

Prechodník prítomný(príčastie prítomné činné)
Pri slovesách I. a II.konjugácie
-pridaním prípony - ns
nom.sg. lauda -ns chváliac gen.sg. lauda -ntis
nom.sg. mone -ns napomínajúc gen.sg. mone - ntis
Pri slovesách III. a IV.konjugácie
- pridaním prípony - ens
nom.sg. leg - ens čítajúc gen.sg.

leg - entis
nom.sg. capi - ens berúc gen.sg. capi - entis
nom.sg. audi - ens počujúc gen.sg. audi - entis
Particípium présenta(prechodník prítomný) sa skloňuje ako jednovýchodné adjektíva III.deklinácie

Tvorba adverbií
-príponou - iter, -er na adjektívny základ:
arc + iter
brev + iter
felic + iter
diligent + er
sapient + er

Stupňovanie adjektív
1.stupeň - pozitív
2.stupeň - komparatív
3.stupeň - superlatív

Komparatív sa tvorí príponami:
- nom.sg. - ior m + f clar - ior slávnejšia, slávnejší
- ius n clar - ius slávnejšie
-gen.sg. - ioris m + f + n clar - ioris slávnejšieho, slávnejšej, slávnejšieho
Komparatívy sa skloňujú ako substantíva III.deklinácie
Porovnávaný predmet sa ku komparatívu viaže spojkou quam alebo porovnávacím(bezpredložkovým) ablatívom

Superlatív sa tvorí príponami:
1.-issimus,-issima,-issimum : pridáva sa k adjektívnemu základu
2.-rimus,-rima,-rimum : pridáva sa k pozitívu adjektív zakončených v nom.sg. na -er
3 -limus, -lima, -limum : pridáva sa k adjektívnemu základu pri šiestich adjektívach na - ilis ( facilis, difficilis, similis, dissimilis, humilis, gracilis)
Superlatív sa viaže so slovami na ktoré sa vzťahuje predložkou ex alebo de(s abl.) alebo s bezpredložkovým genitívom celkovým

Adjektíva zakončené v nom.sg. na - eus, - ius, - uus majú opisné stupňovanie. Komparatív sa tvorí pridaním príslovky magis(viac) k pozitívu.Superlatív sa tvorí pridaním príslovky maxime(najviac) k pozitívu.
pozitív komparatív superlatív
idoneus vhodný magis idoneus vhodnejší maxime idoneus

Číslovky
Zo základných čísloviek sa skloňujú len 1, 2, 3
m f n m f n m f n
Nom. unus una unum duo duae duo tres tres tria
Gen. unius unius unius duorum duarum duorum trium trium trium
Dat. uni uni uni duobus duabus duobus tribus tribus tribus
Acc. unum unam unum duos duas duo tres tres tria
Abl.

uno una uno doubus duabus duobus tribus tribus tribus

Radové číslovky končia na - us, - a, - um
Od 18. vyššie na - esimus, - esima, - esimum


Zámená
tento,táto,toto
sg. pl.
nom.hic haec hoc hi hae haec
gen.huius huius huius horum harum horum
dat.huic huic huic his his his
acc.hunc hanc hoc hos has haec
abl.hoc hac hoc his his his

onen,oná,ono
sg. pl.
nom.ille illa illud illi illae illa
gen. ilius illius illius illorum illarum illorum
dat. illi illi illi illis illis illis
acc. illum illam illud illos illas illa
abl. illo illa illo illis illis illis

ten,tá,to
sg. pl.
nom.is ea id ii eae ea
gen.eius eius eius eorum earum eorum
dat.ei ei ei iis iis iis
acc.eum eam id eos eas ea
abl.eo ea eo iis iis iisä

ten istý,tá istá, to isté
sg. pl.
nom.idem eadem idem iidem eaedem eadem
gen. eiusdem eiusdem eiusdem eorundem earundem eorundem
dat. eidem eidem eidem iisdem iisdem iisedm
acc. eundem eandem idem eosdem easdem eadem
abl. eondem eandem eodem iisdem iisdem iisdem

kto? čo?
nom. quis? quid?
gen. cuius? cuius rei?
dat. cui? cui rei?
acc. qeum? quid?
abl. quo? qua rei?

ktorý ? ktorá? ktoré?
sg. pl.
nom.qui quae quod qui quae quae
gen. cuius cuius cuius quorum quarum quorum
dat. cui cui cui quibus quibus quibus
acc. quem quam quod quos quas quae
abl. quo qua quo quibus quibus quibus.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk