referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Demeter
Utorok, 26. októbra 2021
Chémia Anorganická chémia - Vodík, halogény, vzácne plyny, chalkogény, pentely
Dátum pridania: 10.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zvrablova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 091
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 

VODÍK:horenie2H2(g)+O2(g)=2H2O(l), redukovadloPbO+H2=Pb+H2O , 2AgCl+H2=2Ag+2HCl,Ag2S+H2=2Ag+2HCl,lab.prípravaZn(s)+2HCl(aq)= ZnCl2(aq)+H2(g),Zn(s)+2OH-(aq)+ 2H2O(l)=/Zn(OH)4/2-(aq)+H2(g)-po dobne Si,ionové hydridy CaH2(s) + 2H2O(l)=Ca2+(ag)+2OH(aq)+2H2(g),priem.výroba-reformingH4(g)+H2O(g)= (T)CO(g)+2H2(g),vodný plynC(s)+ H2O(g)= (T)CO(g)+H2(g), CO(g) + H2O(g)=CO2(g)+H2(g),vodná para a Fe-3Fe(s)+4H2O(g)=Fe3O4 +4H2 (g) ,dehydrogenácia alkánov- CH3CH3(g) =(K)CH2=CH2(g)+H2(g),elektrolýza vody-2H2O(l)=(e)2H2(g)+O2(g)
HALOGÉNY:príprava2NaCl(aq)+2H2O(l)=(e-)2NaOH(aq)+H2(g) + Cl2(g), podobne Br2 z KBr, I2 z KI,K2Cr2O7 +14HCl=3Cl2+ 2CrCl2+7H2O+2KCl, 2KMnO4+16HCl=5Cl2+2MnCl2+2KCl+8H2O,MnO2+4HCl=Cl2+PbCl2+2H2O,Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2+CaCl2+2H2O,Cl2+2KBr=Br2+2KCl,Br2+2KI=I2+KBr,MnO2+2KBr+2H2SO4=Br2+MnSO4+K2SO4+2H2O,chlorácia vodyCl2+H2O = HclO+HCl,molekulovéhalogenidy-hy drolýza-TiCl4+ 2H2O=TiO2+4HCl, SbCl3+H2O=SbCl(O)+2HCl,BCl3+3H2O=B(OH)3+3HCl,PBr3+3H2O=H2(HPO)3+ 3HBr,SiCl4+4H2O=Si(OH)4 + 4HCl,SF6 a CCl4 s H2O nereagujú,
Interhalogenidy2ICl=I++ICl2-,2 BrF3 = BrF2++BrF4-,2IF5=IF4++IF6-XY+2H2O =H3O++Y-+ HXO , príprava halogeni dov2Fe+3Cl2=2FeCl3, S+3F2=SF6 ,Hg +I2 =HgI2,Zn+2HCl=ZnCl2 +H2, Ag2O +2HF=2AgF+H2O,KOH+HCl=KCl+ H2O,CaCO3+2HBr=CaBr2+H2O+CO2,AgNO3+HCl=AgCl+HNO3,CaCl2+2 NaF=CaF2+2NaCl,CrCl3+3HF=CrF3+3HCl,ZrO2+2CaF2+2CaO+ZrF4,SiO2+2C+2Cl2=SiCl4+2CO,2BeO+CCl4=2 BeCl4+CO2,4Lu2O3+3S2Cl2+9Cl2=8 LuCl3+6SO2,reakcie s H2O-HX (aq)+ H2O(l)=H3O+(aq+X-(aq),F-+HF=HF2-, SiO2(s) +4HF (aq)= SiF4(aq)+2H2O(l) =(2Hfaq)H2/SiF6/(aq)+2H2O(l),CaF2(s)+H2SO4(konc)=CaSO4(s)+2HF(g), NaCl(s)+ H2SO4(konc) =NaHSO4 (aq) +HCL (g),na výrobu HBr a HI-nepo užíva sa,PB3(l)+3H2O(l)=H3PO4(aq)+ 3HBr(aq),I2(s)+H2S(aq)=S(s)+2HI(aq),2F2(g)+2OH-(aq)=OF2(g)+2F-(aq )+ H2O(l),Pu(s)+3O2F2(g)=PuF6(g)+3O2 (g),2ClO3-(aq) +SO2(g) = 2ClO2(g) + SO42-(aq),HgO +2Cl2= HgCl2+Cl2O,2 ClO2+2O3=2O2+2Cl2O6,4HclO4+ P4O10=4HPO3+2Cl2O7,2HIO3=(T)H2O+I2O5, prípravaoxokyselín-Cl2+H2O= HclO+HCl,Ba(ClO2)2+H2SO4= BaSO4 + 2HClO2,Ba(ClO3)2+H2SO4= BaSO4+ 2HClO3,KclO4 +H2SO4=KHSO4+ HClO4,Br2+5HclO+H2O =2HBrO3+5 HCl,Ba(BrO3)2+H2SO4=BaSO4+2HBrO3+3I2+10HNO3=6HIO3+10NO+2H2O,I2+5Cl2+6H2O=2HIO3+10HCl,Ba5(IO6)2+5H2SO4=5BaSO4+2H5IO6,H5IO6=(T)HIO4+2H2O,2H5IO6=(T)H4I2O9+3H2O,príprava solí oxokyselín halogénov 2 Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O,Cl2+2NaOH=(nas.zastudena)NaClO+NaCl+H2O,3NaClO=(T)NaClO3+2 NaCl,2CO2+2NaOH=NaClO2+NaClO3+H2O,3NaClO2=(T)2NaClO3+NaCl,3 Cl2+6NaOH=(nas.zahorúca)NaClO3+5NaCl+3H2O,2KclO3=(T)2KCl+3O2,4KClO3=(T)3KclO4+KCl,2KbrO3=(T)2 KBr+3O2,2Mg(BrO3)2=(T)2MgO+2Br2+5O2,5Ba(IO3)2=(T)Ba5(IO6)2+4I2+9O2,KclO4=(T,žihanie)KCl+2O2,NaBrO3+F2+2NaOH=NaBrO4+2NaF+H2O, NaIO3+NaClO=NaIO4+NaCl,Ca(OH)2+Cl2=Ca(ClO)2+H2VZÁCNE PLYNY: Xe(g)+F2(g)=(400C,1000kPa)XeF2(g),Xe(g)+2F2(g)=(600C,6000kPa) XeF4 (g)1:5,Xe(g)+3F2(g)=(300C,6000,kPa)XeF6(g)-1:20,fluoridy-oxidovadlá 2XeF2(s)+2H2O(l)=2Xe(g)+4HF(g)+O2(g),XeF4(s)+Pt(s)=Xe(g)+PtF4(s),+Lew.kys. XeF2(s)+ SbF5(l)=/XeF//SbF6/(s), príprava oxidov oxokyselín XeF6(s)+3 H2O(l)=XeO3(aq)+6HF(aq),2XeF6(s)+3SiO2(s)=2XeO3(s)+3SiF4(g),2HxeO4-+2OH=XeO64+Xe+O2+2H2O,Ba2XeO6+2H2SO4=XeO4+2BaSO4+2H2O,XeO3+CaOH=CsHXeO4,XeO3+KF= KXeO3F,16.Skupina-O,S,Se,Te,Po- CHALKOGÉNY: O2-oxidovadlo-O2+ 4H++4e-=2H2O ,O2+2H2O+4e-=4OH-, lab.príprava-2KCLO3=(T)2KCl+3O2 , 2HgO=(T)2Hg+O2,2KNO3=(T)2KNO2+O2,2KmnO4+5H2O2+3H2SO4=2MnSO4+K2SO4+5O2+8H2O,4CrO3+6H2SO4=2Cr2(SO4)3+3O2+6H2O,výroba O3-3O2 =(hv)2O3,molekulové oxidy(+H2O) CO2(g)+H2O(l)=H2CO3(aq),P4O10+6H2O=4H3PO4 ,SO3+H2O=H2SO4,CO a N2O s H2Onereagujú,2HNO3=(-H2O) N2O5,2HmnO4=(-H2O) Mn2O7 ,iónové oxidy-(+H2O)-O2-+H2O=2OH–-prípra va-Ca(OH)2=(T)CaO +H2O,oxidy sper. atóm.štr.-SiO3 a WO3+H2O nereagujú, WO3+OH-=WO42-+H+,SiO2+OH-= SiO32-+H+,ZnO,PbO,Al2O3s H2O nerea gujú,ZnO(s)+2H3O+(aq)=Zn2+(aq)+3H2O(l),ZnO(s)+2OH-(aq) +H2O(l)= /Zn(OH)4/2-(aq),príprava oxidov synté zou z prvkou, C+ H2O =CO+H2,3Fe+ 4H2O =Fe3O4+4H2,CaCO3 =(T)CaO+ CO2,Cu(OH)2=(T)CuO+H2O,2Pb(NO3)2=(T)2PbO+4NO2+O2,oxoióny-2HSO4-=(-H2O) S2O72-,voda-autoprotolýza-2H2O(l) =H3O+(aq)+OH-(aq),2H2O (g) =2H2 (g)+O2(g),tvorbavodnéhoplynu C(s)+H2O(g)=(T)CO(g)+H2(g), akva komplexy/Zn(H2O)4/2++4NH3=/Zn(NH3)4/2++4H2O,peroxid vodíka -H2O2(l)= H2O+1/2O2,(+H2O)-H2O2(aq)+H2O(l) =H3O+(aq)+HO2-(aq),O22-+2H2O=2OH-+H2O2,ox.účinky-H2O2+2H++2e-=2 H2O, HO2-+H2O+2e-=3OH-,red.účinky-O2+2H++2e-=H2O2,O2+H2O+2e-=HO2-+OH-,redukovadlo-Ag2O=(H2O2)+Ag, ClO-=(H2O2)Cl-,Ce4+=(H2O2)Ce3+, MnO4-=(H2O2)Mn2+,BaO2(s) +H2SO4 (aq)=BaSO4(s)+H2O2,priem.výroba-antrachinónový postup-

Iónové sulfidy-(+H2O)-S2-(aq)+H2O(l) =HS-(aq)+OH-(aq),hydrolýza-HS-(aq) +H2O(l)=H2O(aq)+OH-(ag),výroba SO2-praženie pyritu-4FeS2+11O2= 2Fe2O3+8SO2,praženie ZnS-2ZnS +3O2=2ZnO+2SO2,praženie Ag2S-Ag2S+O2=2Ag+SO2,redukcia uhlíkom-CaSO4(s)+4C=(T) CaS(s) + 4 CO(g), polysulfidy-Na2Sn(aq)+2HCl (aq)=2 NaCl (aq)+H2S(g)+(n-1)S(s),sulfán-príprava-H2(g)+S(g)=H2S (g) ,lab. príprava-FeS+2HCl=H2S+ FeCl2, 2Ag +H2S=Ag2S+H2,H2S(aq)+H2O(l)=H3O+(aq)+HS-(aq),HS-(aq)+H2O(l)=H3O+ (aq) +S2-(aq) ,SF4(g)+H2O(l)= OSF2 (aq)+2HF(aq)=(H2O)SO2(aq)+4HF(aq),2S(l)+Cl2(g)=S2Cl2(l),S2Cl2(l)+Cl2(g)=2SCl2(l)2SO2(l)=SO2+(solv)+SO32-(solv),SO2(g)+H2O(l)=H2SO3(aq),lab.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Anorganická chémia II. - FCHPT, STU
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.