referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušana
Piatok, 19. júla 2024
Náuka o spoločnosti Antická filozofia
Dátum pridania: 26.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hrcka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 653
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 

AF-vz:6a7.st.pnl.v Gr.mests.št.Polis,v pobr.mest.Sicílie,kolískou-Atény-5.st.pnl,vnút.del:
1.obd.predsokratov.fil-prír.fil,7.-6.st.pnl,2.obd.klasické-vrcholné obd,5-4.st.pnl,3.obd.
poaristotelovské3-6.st.pnl,úpad.tendenc,Zvlášt-1.vzťah k mytol.a náb:mnohé preb,2.rozpor
medzi teór.a prax,3.veľa poznat.z Indie,Číny,Eg,4.málo zachov.diel predst.AF,MŠ:1.najstar,
vz-Miléty,prírod.filozof,prír.chápu ako usporiad.komplex vecí kt.súč.je čl,materialist.orient-
naivný,živelný mat,zákl.sv-pralátka-niečo aktív,v neust.pohybe,skonštr-slneč.hod,T.Milét-
1zo 7mudrcov star,metem,astron,predp.zatm.S-585pnl,zaklad.eu filoz,sform.zákl.f.o,tvrdil
že mnohotvár.okolit.sv.nemôže byť absolút,veci spája spoloč.zákl,pralátka-voda,voda-nevyh
nut.pre živ,Anaximenes-o ňom málo inf,pralát-vzduch-má vlast.proc.zhusťov a zrieďov-tým
možno vysv.vz.a zán.vecí,zem-plochý kotúč vznáš.sa vo vzd,pripus.ex.iných planét,Anaxim
andros-podst.sv-nič konkrét-lát.vš.látok-apeirón,veci z apei.vznik,ale do neho nezanik-znam.
to úplný zánik,Pythag.f.š-orient idealistic,vzn-2.pol6.st.pnl.v mes.Krotón,ex.do 2.pol.4.st.pnl,
podob.spolku,Filolaos-podal 1.pís.výkl.o PŠ,Pythag-zakl.PFŠ,zaob.sa akustik,mat,z ostr.Samos,
z vyš.spol.vrst,fil-má morál.povznáš a zdokonal.čl,učenie PŠ-úz.späté s náb,žiaci verili v reinkar,
boli vegetar,Záujmy PŠ-venov.sa mat,geom-prostr.očisty,zdôraz.určuj.význam čísel v živ,centr.
pozor-číslo-zákl.staveb.jednot.sv,čís.chápu geometr-priestor,najdokonal.č:10,ich filoz.spätá z
náb,čís-samost.podstaty,kt.ex.mimo prír,č-prazákon,rozprac.uč.o protikl-10 protikl,VýznamPŠ:
rozv.mat.geom,ako1.cháp.filoz.ako abstrakt,Herakleitos z Efezu-orien.mat,aristokr-proti demok,
kráľ.pôv-vzd.pr.na trón,jeho fil.sa naz-temná-použ zvláš.štýl na vyj.myšl,plačúci fil-mal pesimist.
náz,dielo-O prírode-nie celé-130 zlomk,Učen-podst.sv-konkr.l-oheň-lebo je najpohybl,najpremenl,
zakl.dialektiky-ako vývoj.náuky,rozprc.uč.o protikl-kaž.vlast.je relat,zakl.gnozeológie-úl.poznan.
je objav.skut,prenik.do podst.prír.a jej zák,za predm.poznáv-kozmos,celý sv,zaviedol sl.logos-
zákon,panteizmus-stotož.Boha z okol.prír;B.vš.okolo nás,Eleát.FŠ:vz-pol.5.st.pnl,orien.mater,
cieľ-poprieť.možn.ex.pohybu,zmeny,proti Herakl,Xenofanes-filoz.básnik,kritik gr.náb.a mravov,
odmiet.mytolog.predst.o bohoch-zniž.ich božsk,proti polyteizmu,len 1 Boh nepodob.čl,stúpenec
panteizmu,Parmenides-b.zb-O prír,2cesty pozn.sv-1.cesta zdania:c.omylu,nemôže doviesť.čl.k prav,
2.ces.rozumu:dôverihod.c,môže doviesť čl.k prav,vš.čo vzn.a zanik.má prít,budúc.je tzv.nebytím,
svet-hmotná guľa,v kt.neex.prázdno-čiže neex.pohyb,Parm-zakl.ontológ,predch.racionaliz,Zenón-
snaž.sa dok.že neex.mnohosť ani pohyb,zakl.dialekt-um.viesť dialóg,vyprac-Apérie-dôkazy,paradxy
-40,zachov sa 9-d.proti ex.priest;ex.zmysl.pozn;mnohosti;pohybu,Atom.t-mater.dosah.vrchol,2.pol
5.st.pnl,centr.postav.v Gr.-Atény,Sparta,Demokritos-kráľov.pôv,z mes.Abdéry,vzdelaný,nap.70spis-
encyklop.char,d-Veľká súst.sv-ot.stavby sv,Učen-sv.je hmotný,hmota-skl.sa z ďalej nedeliť.čiastoč,
kt.sú večné,ich poč.a tvary sú neobm,atóm-nedelitel,atómy-tuhé,kvalitat.nemenné,neobs.prázdno,prip.
ex.priest.pre pohyb at,at.sa odliš-tvar,poloha,veľ,usporiad,spochyb.podst.náb-z at.aj ľuds.duša-
smrtelná,Sof-zač.2.obd.ant.f,5.st.pnl,rozkvet otrok.demokrat.zriad,predmet skúm-už nie prír,ale čl-
antropolog.orient.f,sofisti-filoz.uč,nie fil.šk,ale skup.štátom plat.učit-mat,fyz,log,etik,právo,rétor-kto
vie presvedč.rozpr,môže mať prav,Uč.sof-dozved.len od Plat.a Arist,zákl.filoz.pojem-pravda,zminimal.
objektív.prav,zdôraz.subjektív.prav,Protagoras-z mes.Abdéry,Uč-spochyb.ex.bohov-odsúd,názor-o
ničom nemož.povedať nič.určité,lebo každá výpov.o niečom je veľmi relatív,objektív.poznan.podľa
neho nie je mož,Gorgias-zo Sicíl,vynik.rečník,zaklad-eristickej dialekt-umenie hádať sa,vyhroc.spory,
spochyb.ex.sv.-1.zásada:nič nie je,2.ak aj niečo je,nemožno to poznať,3.ak to je mož.poznať,nemož.to
vysvetl,Význam sof-1.prof.uč.múdr,poukaz.na význ.výchovy,otvor.kritiz.spol.vrst,krit.otroct,.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: poznámky GMN
Podobné referáty
Náuka o spoločnosti Antická filozofia SOŠ 2.9642 814 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.