Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zygota až voľná energia

Zygota-oplod. vajíčko,obsahuje kompl.gen.info.,totipotencia-
predpokl.na realiz.znak.ulož.vDNA v novom org.,diferenciácia-
tvar.a funkč.odlíšenie buniek.uskutočňuje sa od zárod.vývinu.
je výsled.:špecializ.bunky.in vitro-pestovanie bun.a tkanív mimo
organizmu.podmin.exist.bunky-komun.s vonkaj.prostrdím
prenos lát.cez cytoplaz.membr.:pasívny(1),aktýv.(2)transport
1bez spot. E,na princípe difúz.a osmózy,dyfúz.:vyrovnáv.koncentr.
medzi rozpúšťadlom a roztokom po koncent.spáde,sempermeabilita:
vlast.c.membrány prepúšťať iba niektorélátky.osmot.javy:
osmóza:transport H2Ocez memb.do roztoku,bunk.môže osmoticky
nasávať alebo strácať-závis.od koncent.osmoticky akt.látok v bun.
šťave vakuoly(cuk.,org.kys.)a v prostredí,kt.bunk.obklopuje.
izotonické prost.:rovnaká osm.hodnota ako v bun.,prúde. H2Oneprch.
Hypertonické p.:vyššia kon.os.aktýv.častíc,bunk.strácaH2O,zmenšuje
Sa,nastáva plazmolýza,hypoton.p.:nižšia konc.,bun.nasávaH2O,nastáva
plazmoptýza-bun.praskajú,2prenos l.proti koncent.spádu,spotrebaE
látka sa viaže na prenášač(transport.bielkovina),prenos glukózy,AK,niekt.
Iónov.penášač vytvorí s t.komplex a uvolní ju na vnút.strane memb.
Prítomnosť niekt.prená.určuje,kt.látka je b.schopná prenáš..Ďalšie mech.
Akt.prenos.l.:endocytóza:štrukt.prestavba p.memb,dve formy:pinocytóza:
Príjem l.vo form.roztoku,prliač.a odškrť.meb.a vytvor.pinocytovej vakuoly.
Fagocytóza:príj.pev.l.do bun.,bun.vytvára pomoc.mikrofilamentou
Panôžky(pseudopódie),kt.obalí potravu a vytvorífagocytovú vak.
Exocytóza:výdaj vel.molek. do von.p. vo forme mechúrikov(vezikúl)
PrenosE:bunk.využíva na živ.procesy len Echem.väzieb,unyverzal.
prenášačE:ATP(k.adenozíntrifosforečná):základ:cukor(ribóza),
naňho naviazaný adenín a 3(PO4)3-,medzi(PO4)3-je makroergic.fosfátova
väz.,ATP=Ad-Rib-P~P~P , ATP+H2O<=>ADP+H3PO4+50KJ
fosforylácia:tvorba ATP(zvyš.počtu(PO4)3-,)a premenaATPnaADP
(k.adenozíndifosforečná) ADP=Ad-Rib-P~P,reakciaATP/ADPje vratná
a prepoj.na lát.premenu.voľnáE:E,kt.sa pri premeneATPuvoľní a bunka
je ju schop. Využiť,časťE,kt. sa uvolní pri premene jeQ,je nevyužitelné.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk