Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

literatúra Realizmus v Slovenskej literatúre

Podmienky: úsilie priamo zobraziť skutočnosť; prednosť súč. problematike, témou sa stáva slov. ľud, jeho kult. A spol. život, soc. problematika zatláča národnú (bieda, útlak, hlad)
1867* - rak.- uhor. vyrovnanie = maďarizácia, útlak, vykorisťovanie, vysťahovalectvo, hl. otázka- kto je ved. sila v národe; Kríza Nár. strany (neopierali sa o ľudové masy), neriešili ich soc. požiadavky, neúspech vo voľbách. Štúrovci vymierali, ich myšlienky zanikali- rozhodovalo sa kto bude viesť slov. národ; rozpad na Novú školu, Hlasisti, SNS (konzervatívne)- Program SNS- hl. hodnotou je Boh, národ, rodina. *1874- zatvorené slov. gymnázia, 1875 i Matica Slovenská. Lit. Proces: almanach NAPRED = zborník ml. autorov, zostavili ho- P. O. Hviezdoslav, K. Banšell, sloboda prejavu, cítenia, tematická pestrosť, veršová novosť. Slovenské pohľady- S. H. Vajanský, J. Škultéty; Slov. real. sa vyvíja v 2 vlnách: 1.Vlna: Svetozár Hurban Vajanský, P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín, Terézia Vansová. Vytvorila- sylabotonický veršový systém, priblíženie k vyššiemu bás. štýlu, lyr. a lyr.- epic. skladby, do prózy preniká myslenie dedinského človeka, ľud. jazyk, prevláda krátky útvar, kresba, črta, poviedka, novela, román. *kultúrne centrum Martin, časopisy Orol, Slov. pohľady, Nár. noviny, Černokňažník, kníhtlačiareň, Muzeálna slov. spol., Živena, ochot. Divadlo. Umelecký program bol formulovaný v Kritických listoch v časopise Orol.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk