Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Náuka o spoločnosti Stredoveká filozofia

Stredoveká filozofia vzniká od zániku antiky po humanizmus a renesanciu.
-udalosti kt.dátujú začiatok stredoveku: 313-Milánsky edikt, 476 zánik Západorímskej ríše, 529 cisár Justinian zakázal filozofické školy.
-udalosti kt.datujú koniec: 1452 Gutenberg knihtlač, 1492 objavenie Ameriky, 1517 M.Luther reformácia.
-stred.fil.sa vyvíja na:1)na pozadí náboženskej viery-zjavenie.Filozofia má vychádzať zo zjavenia,zjavenej pravdy kt.je nadradená nad pravdou rozumu. 2)na pozadí anticej filozofie naväzuje najmä naPlatóna,Aristotela. 8-8.stor.grecko-rímska kultúra postupne striedana so stredovekou kultúrou kt.oporou bolo kresťanstvo. Križiacke výpravy-západ spoznáva Vych.kultúru. Prírodné vedy rozvoj- matematiky,astronómie,zakl.chémie,pred chémiou bola alchémia.
-2 veľlé prúdy stredovekej filozofie: Patristika a Scholastika.

Patristika-latinská-západná patristika. Grécka-východná.100-750.
-zakladateľmi boli cerkení otcovia-pátri-patristika.
Tertulianus-rímsky právnik,odmietal filozofiu a zdôrazňoval absolútnosť kresťanskej viery,kresťanská viera v pojmovom chápaní je absurdná,oslavoval vieru v boha.
Origenes-Boh stvoril Zem z ničoho,je nehmotný mesmrteľný,Boží syn Logos-sa nachádza medzi dvoma svetmi otcom svetom.,veci tohto sveta sú obrazom loga.
Ambrósius-Hieronimus,Gregor veľký.
Aurélius-354-430,najvýznamnejšim predstaviteľom patristiky,sformoval ústredný motív stredovekej filozofie.“Pochop,aby si uveril a ver,aby si porozumel“.bol synom pohan.otca a kresť.matky.Bol pokrstený v33roku života Ambrossiom,391 sa stal kňazom,395 sa stal biskupom.Jeho filozofia:1)ranné obd.uviedol polemiku so skeptikmi.dielo Proti akademikom. 2)prechodné .3)obd.biskupského pôsobenia dielo O Božom štáte. -rozchádza sa s gréckou filozofiou,má vlastnú- mysticko-idealistickú filozofiu.

Pochybuje o veciach z vonkajšieho sveta,o poznaní sveta.Prekrútil Sokratovskú myšlienku: „Ak sa mýlim o svete,potom som“.Idea pravdy-pravda je v božom duchu.Teoria numinácie-večné pravdy sú nám dané,lebo vyžarujú od Boha.Najvyššia duch.bytosť je človek kebo jeho duša je podobná Bohu.Predmetom jeho filozof.-človek ako Božie stvorenie.Človek:duša a telo.
-duša:pamäť,rozum,vôľa-táto trojica je odrazom Božskej 3ice.
etické názory-zakl.etiky:láska,kt.sotožňuje s vôlou.,cieľom človeka dosiahnuť blaženosť.,láska človeka smeruje k Bohu.

Scholastika-od slova schola-škola.zakladanie vysokých škôl-typické na týchto školách bolo dominantné kresťanské umenie.Karol Veľký založil faltskú školu niečo ako akadémia,vyučujúcim jazykom latinčina.
-3obdobia:1)ranné-750-1200. 2)vrcholné1200-1350. 3)neskoré1350-1500.
-viedol sa spor o univerziale aj spor o konkrétne veci.Vrchol-spor medzi jednotlivým a všeobecným. Dvojaký prístup:realizmus a nominalizmus.
-Realisti:všeobecné pojmy existujú realne,krajní realisti(extrémny)-všeob.realne pojmy existovali ešte pred vecami.-naväzujú na Platóna a Boha považujú za neosobnú,všeob.duchovnú substanciu a odmietajú ju,ho ako osobu.-rozpor s kresťanským učením.Predstavitelia realizmu:Anzel,Abelár.Ján Scotus,Tomáš Akvinský.
Tomáš Akvinský-diela-Suma teologická,Suma proti pohanom.Bol kanonizovaný,vyhláseny za svätého.
-Systematická filozofia-zahŕňa metafyziku,ontológiu,gnozeológiu,etiku.Naväzuje na antickú filozofiu najmä učenie o rozume.,snažil sa dokázať reálnosť a platnosť nábož.právd.rozumovými postupmi pomocou logiky.Prišiel s poznaním že poznanie a veda nie sú v rozpore s vierou,pomocou nich sa veriaci človek rozvíja.Nadväzuje na Aristotela rozumom môžeme dokázať že Boh existuje.Hovorí že existujú hranice ľudského rozumu.Filozofiu možno budovať na rozume nie na viere.Ontológia naväzuje na Aristotela na učenie o pojmoch metafyziku.Látka a forma. Forma:aktívna a spôsobuje pohyb v uskutočnovaní tvaru.Látka:pasívna len prijíma formu.V látke je obsiahnuta jedinečnosť,celý tento vzťah je výsledkom Božieho pôsobenie.
-Učenie o Bohu:Boh je hýbateľ kt.je nehybný
-dole neživá príroda,rastliny,živočíchy,človek-prechodom k duchovnej sfére. Vrchol Boh stvoril svet dokonalý a preto zlo nepochádza od neho. Zlo-nedostatok dobra.
-rozlišuje 3poznania Boha:1)nadprirodzené 2)viera 3)prírodným rozumom.
-Človek-skladá sa z tela a duše(forma a látka) Telo nevyhnutnosť cez kt.duša vníma.Po smrti-duša opúšťa telo a existuje ďalej,je nesmrteľná,večná nehmotná má 2 časti: 1)myslenie. 2)vôlu.
Gnozeologické názory-zdroj poznania-zmyslová skúsenosť rozum z tejto zmyslovej skúsenosti abstrakciou získava podstatu,čiže všeob.pojmy.
etické názory-cieľom človeka-dosiahnúť abolútne dobra,treba mať pevnú vôľu a podriadiť svoje konanie.
Vrcholné obd.scholastiky:
12stor. narastá význam miest a náboženstva. Cirkev veľmi silná,zväčšuje svoje bohatstvo.Silnie moc pápeža.Vznik nových rádov Františkáni(František z Assisy), Dominikáni(Dominik)
-pánžska univerzita-veľká sila,spol.učiteľov a študentov. Mala 4 fakulty-artistická,filozofická,teologická,právnicka,lekárska. Učilo sa 7slobodných umení:gramatika,rétorika,dialektika,aritmetika,geometria,astronómia,muzika.

V13stor.najdôležiť.filozofia prednášali sa Aristetolove diela. Cirkev 1277 odsúdila Aristetolove učenie a oddelila teológiu od filozofie. Filozof.sa mohla ďalej rozvíjať.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk