Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Geografia Základné zhrnutie historickej geografie (okrem praveku)


STAROVEK

Vznik štátov-orientálne despocie
-4.tis.bc-chrámové hospodárstvo-vznik mestských štátov,písma
-3.tis.bc-palácové hospodárstvo=vznik despocie,rozšírenie miest
-2340-2198bc-Akkadská ríša-1.teritoriálna ríša-semit.kmene Akkadov obsadili Mezopotámiu a dobyli Sumer
-1.pol.2.tis.bc-Starobabylónske obdobie-zjednotenie Mezopotámie-Chammurabi-hl.mesto=Babylon,písom.zákonník,vzn.štátov
-Chetitská ríša-železo,expanziadoSýrie a Mezop.,boje s Egyptom,útoky "morských národov"-rozpad ríše1250bc
-Egypt-31dynastií,Stará ríša-Mennofer=Menfis,piramídy,3.tis.bc;Stred.r.-1.pol.2tis.bc;Nová r.-2.pol.2tis.bc-Veset
-911-610bc-Novoasýrska ríša-1.ríša založ.na voj.moci,ovládn.Mezopotámie,Sýrie,č.Malej Azie a Egypta
-626-539bc-Novobabylónska ríša,dobytie Judska(Jeruzalem-babylónske zajatie Zidov),Nabukadnezar II.-Babylon
-7.st.-550bc-Médska ríša-cent.v dneš.Iráne
-550-333bc-Perzská ríša(Achaimenovská)-dobytie Blízkeho Východu,neúspešné dobytie Grécka,najväč.a najboh.orient.despocia
Grécko-rímska civilizácia
-Mínojská-1.pol.2.tis.bc-na Kréte-1.európska civ.-sopka Théra
-Mykénska-pol.2.tis.bc-vek bájí v Grécku,militarist.spoločnosť,Mykény,Týrins-12.st.bc=Trójskavojna=zánik
Klasické Grécko(8.-4.st.bc)
-776bc-1.olympiáda-letopočet
-8-7st-grécka kolonizácia v pobrež.Stredoz.a Cier.mora
-mestské štáty=polis
-systémy-Aristoteles=158ústav-tyrania,aristokracia,oligarchia,demokracia
-1.pol.5.st.bc-grécko-perzské vojny
-peloponézska vojna=5.st.bc-snaha jedn.polis o získanie hegemónie v Grécku
-v pol.4st.bc-Grécko pod nadvládou Macedónie
-336-323-Alexander Veľký-postupné dobytiePerzie
-posmrti AV-ríše diadochov=generáli-Ptolemaiovci v Egypte,Seleukovci v Sýrii,Antigonovci v Macedónii
-Pergamon=v Malej Azii
Rímska ríša
-753bc=založenie Ríma,vláda Etruskov
-510bc=vytvorenierepubliky-na čele2konzuli,senát=poradný orgán,boje plebejcov s patricijmi
-3.-2.st.bc-bojesKartágom-púnske vojny,víťazstvo Ríma,zač.expanzie do zámoria-zakladanie provincií
-dobytie Sardínie,Korziky,Sicílie,Pyrenej.pol.,Macedónska,Grécka,sev.Afriky,Malej Azie
-premena občian.armády na stálu žoldniersku
-diktatúry,triumviráty,Caesar,Oktavián-pripojil k ríši Egypt
-r.27bc-premena republiky na cisárstvo-principát(formál.zach.rep.,v skutoč.vláda v rukáchcisára-OktaviánusAugustus)
-okolo r.0 hranice naRýne a Dunaji
-1.pol.2.st.ad-vrchol.expanzia ríše-Traján
-rozklad hospodárstva-ubúdanie otrokov,úpadok obchodu-samozás.systém,vyľudň.miest,daň.zaťaženie-útek obyv.
-úpadok vojenskej moci-rozklad armády
-prelom3.-4-st-Dioklecián-dominát(cisárneobmedz.vládca-vzor orient.despocie)=reorg.armády,cenovápolit.,proti kresť.
-313-Konštantín Veľký=zrovnoprávnenie kresťanstva-Milánsky edikt;založ.hl.mesta Konstantínopol
-395-rozdelenie Rímskej ríše
-476-koniec ZR ríše a staroveku-zosadenie posled.západor.cisára
-393-koniec olymp.hier
Byzantská ríša a vznik východoeuróp.civilizácie
-395 Východor.ríša-Byzantská(učenci po zániku,umelý názov)
-cézaropapizmus-cirkev podriad.cisárovi,cisár boh na zemi
-6.st.-najväč.rozkvet-Justinián-obnoviť ríšu v jej pôvod.rozsahu,rozvij staviť.,sumarizácia rím.práva=Justiniánov kódex
-7.st.-boje Byzancie s Perziou
-pol.7.st.-útok Arabov na VR.ríšu-juž.oblasti Balkánu.Talianska a Malá Azia
-Hl.mesto Konstantínopol v obkľúčení Avarmi a Slovanmi
-ikonoklasmus=obrazoborectvo-snaha podriadiť cirkev štátu a oslabiť jej vplyv a majetok
-kon.7.st.-existencia nezávislého bulharského štátu na Balkáne
-863-misia Konštantína a Metoda na VM
-zač.11.st.-rozkvet Byzancie-Basileos II. Bulharobijca-zničenie Bulharska,ovládnutie Balkánu
-1054-veľká schizma-rozdelenie pravoslávnej a katolíckejcirkvi
-seldžucký Turci-porážka Byzancie v 2.pol.11.st.
-koniec 11.-zač.13.st.-križiacke výpravy zo záp.Európy do Palestíny
-1204-dobytieKonstantínopola a rozdelenie Byz.

križiakmi(4.kr.výpr.);obnov.štátov -Bulharsko,Srbsko
-1453-dobytie Konstantínopola Turkami-koniec Byzantskej ríše
-Moskva=3.Rím
Islamský svet-vznik a vývoj pred Osmanskou ríšou
moslimovia=mauri
-Mohamed-Hášimovci v Jordánsku-609 zjavenie na hore Hira v ramadáne
-622-útek Mohameda z Mekky do Mediny(oáza Jathrib)-Hidžra-zač.muslim.letopočtu
-umma=moslim.obec,džihád=vyhlásenie svätej vojny Mekke(630dobytie Mekky),kalif=najvyš.polit.,nábož.a voj.autorita ríše
-rozdelenie moslimov na stúpencov Mohameda =šiítov a stúpencov tradície-sunnitov
-pol.7.-pol.8.st.-vláda Ummajjovcov-Damask-expanziaArabov do Spanielska
-pol.8.st.-vláda Abbásovcov-sídlo kalifa v Bagdade-Harún al Rašíd(1000a1noc)-posled.silný panovník
-od.9.st.postup.rozklad jednoty ríše-moc preberajú emíri
-ovládnutie stredomoria
-rozvoj Córdobského emirátu v Spanielsku
-v 10.st-úpadok islamu,prevaha šiítov
-Reconquista-znovudobýjanie území Spanielska od Maurov kresťanskými štátmi,mamlúci=mameluci-otroci-vojaci
-10.st.-sunitsky islam prijali turec.kmene v str.Azii
-11.st.seldžuckí Turci dobyli Blízky Východ-na čele ríše sultán
-emirát Granada-posled.mosl.štát-dobytie r.1492-koniec reconquisty
-13.st-čiastoč.oslabenie islamu Mongolmi
-zač.16.st-ovládnutie väč.sev.Afriky a Blíz.V.okrem Perzie Osmanskými Turkami
-Sunnitskí Osmani x šiítska Perzia

STREDOVEK

Feudalizmus v západnej a strednej Európe
-Feudalizmus=prepožičiavanie pôdy,osobné vzťahy medzi feudálom a jeho vazalom
-vazal-léno-odvádzanie dávok pánovi a slúženie v jeho vojenskej družine
-Dávka=feudálna renta-naturálna,peňažná,manuálna
-feudálny štát-založ.na vazalskom systéme,základ.jedn.feud.systému=feud.panstvo-jeho centrom hrad-voj.,administr., a hospod.f.
-vznik stredov.miest-prvky kapitalizmu
-deľba moci medzi svets.vládcov s cirkev
-populačný vývoj Európy:kolonizácia
Geopolitický vývoj Európy v stredoveku
-vznik barbar.štátov na území ZR ríše-Vizigóti,Ostrogóti,Vandali,Frankovia-prijali katolicizmus...
-6.st.-vytvorenie Franskej ríše(územie Francúzska a časti Nemecka)
-pol.8.st.-vznik Pápežského štátu-pápeži aj svetskými vládcami
-Karol Veľký-r.800-formálne obnovenie cisárstva na západe
-pol.9.st.-postupné rozd.Franskej ríše na Západ. a Východnú+Taliansko
-9-10.st-Európa ohroz.Vikingami=Normanmi,Varjagovia+Slovania-Kyjevská Rus(Rjurikovci)
-Francúzsko-zjednocovanie pod dymas.Kapetovcov,vytláčanie Angličanov-100roč.vojna-porážka Anglicka=zjednot.Franc.
-Anglicko-6.st.Anglosasi;Kelti vytláčaní na západ,1066 bitka pri Hastingse -Anglicko dobyli Normani
-Pyrenejský pol.-od 9.st.-13.st.reconquista-1492=dobytie Granady
-Nemecko-r.962 -korunovanie cisára=SRR(Nemecko,sev.Taliansko,Cechy,benelux,Burgundsko);oslab.moci cisárov,rast moci feud.pánov,premena na volenú monarchiu-voľnej.zväzok štátov
-sev.EU-vznik Dánska,Nórska aj Svedska(ovladlo aj Finsko)-od 14.zjedn.pod Dansko=Kalmarská únia
-vých.EU-Kyjevská Rus,13.st.vpád Mongolov-ovladnutie Ruska,Ukrajina a Bielorusko pod Litvou
-13.st-feudálna anarchia-rozpad veľ.štátov
-14.-15.st.-dynastické spojenectvá-spájanie štátov formou person.únií(vláda 1panovn.vo viac.krajinách)
Vývoj územia Slovenska a str.EU v stredoveku
-5-6.st.=prichod Slovanov,6.st.=prichod Avarov
-1.pol.7.st.=Samova ríša-kmeňový zväz naobranu pred Avarmi a Frankmi;Nitrianske a Moravské kniežatsvo
-833-vznik VM
-863-prichod K. a Metoda,Svätopluk-najv.rozmach VM-ovladn.Panonie,Potisia,Vislianska,Sliezska,Ciech a Lužice
-906-zánik VM
-vznik samost.česk.štátu-Přemyslovci
-od.konca 10.st.-zjednotenie Poľska-Piastovci-Boleslav Chrabrý(kráľovstvo)
-955 bitka pri rieke Lech-Oto I.(Bavorsko)-maďarské vojská porazené rímsko-nem.cisárom-usadlýspôsob života maďarov
-1000-korunovácia 1.uhor.kráľa Štefana I.-dynastia Arpádovcov-Uhorsko ako feudálny nadnárod.štát
-Arpádovci až do zač.14.st.-Kráľovské komitáty(župy)-šľachtickéstolice
-r.1241-vpád Mongolov doUhorska---nemecká,vnútorná a valašská kolonizácia
-14.st.vymretie Arpádovcov,Premyslovcov a Piastovcov-nové dynastie:Uhorsko-Anjuovci,Cechy-Luxemburgovci
-Spojenia Uhorska s:Polskom(Anjuovci),Cechmi(Luxemb.),Cechy a Rakusko(Hasburg.);Polsko+Litva(Jagel.)
-v Uhorsku-Luxemburg.-Žigmund-1.panovn.Uhorska a cisár SRR
-samost.za vlády Mateja Korvína-expanzia Morava,Sliezsko,Rakúsko,na konci15.st.

spojené Uhorsko s Cechami pod vládou Jagelovcov
-1526 bitka pri Moháči-útok Turkov-koniec Jagelovcov a stredov.Uhorska

NOVOVEK

EU v 16.-18.st.
-nástup Hasburgovcov-sobášna politika:Burgundsko+Nizozemsko(dneš.Benelux),Španielsko+veľ.časti Talianska,Český štát a Uhorsko(1526)-k tomu Rakúsko a cisársky trón SRR
-1517-zač.reformácie-snaha o reformu cirkvi(Luther),rozdelenie na katolícku a protestantskú(kalvíni-reform.cirkev(hugenoti),luterani-evanjelici,anglikani...)
-nábož.boje vo Franc.a Nemecku,v Nem.= Augsburský nábož.mier="koho vláda,toho nábož."
-kon.16.st.-protireformacia rekatolizácia(Tridentský koncil);jezuiti
-1618-1648-30ročná vojna(povstanie protest.šľachty)-mocenský zápas=aby saHasbur.nestali neobmedz.pánmi EU
-1648 Vestfálsky mier-kompromis-fakticky porážka H.,potvrd.fakt.rozpadu SRR
-2.pol.17.st.-absolutizmus vo Francúzsku-Ludovít XIV.-merkantilizmus,politika reúnií
-ústup moci Turkov(Osmanskej ríše)-1683porážka pri Viedni-ústup Turkov z Uhorska
-18.st.-vojna o španielske dedičstvo-obnova rovnováhy
-vojna o rakúske dedičstvo
-5.hl.veľmocí a dynastií:Franc.-Bourbonovci(aj v Šp.),Rakúsko-Hasb.,Rusko-Romanovci,Anglicko-Stuartovci(konštit.monar.-Hannoverská dynastia),Prusko-Hohenzollnerovci
-Švedsko porazené,Turecko a Španielsko zaostávalo,Poľsko=šľachtická republika-rzecpospolita-18.stPolskorozdel.medzi Rusko,Prusko a Rakúsko-zánik Poľska
Slovensko a stred.EU v 16.-18.st.
-1526 bitka pri Moháči a zároveň vznik Habsb.ríše v str.EU(spojenie Rakúska,česk.krajín a Uhorska pod vládou Ferd.Habsb.)
-bojo uhor.tron medzi H.a J.Zapolskym
-rozdelenie Uhorska:Budínsky Pašalik,Sedmohradsko,Uhorské kráľovstvo
-dôsledky turec.okupácie pre Slovensko:Bratislava hl.mesto Uhorska miesto Budína,korunovač.mesto miesto Stolič.Belehradu
Trnava sidlom arcibiskupa miesto Ostrihomu a centrom rekatolizacie-vznik univerzity("Malý Rím"),rozvoj jazykov,vzdelanosti,opevnenia,posun etnic.hraníc
-zvýš.daňoveho zaťaženia poddanych,plienenie krajiny,povstania
-stavovské povstania v uhorsku-17.st.-2motivácie:odpor protest.šľachty proti rekatolizácii pod ochranou H. a odpor proti snaham H. o absolutis.centralizáciu a obmedz.moci šlachty
-posled.povst.Frant.Rakociho II.skončilo porážkou-uzavrety kompromisný mier s uhor.šľachtou=1711 satmársky mier
-pol.18.st.-osvietenský absolutizmus-Mária Terézia-urbára školská reforma
-Jozef II.-tolerančný patent,zrušenie nevoľníctva
EU v modernej dobe(od Veľkej Francúzkej revolúcie)
-Buržoázna revolúcia-kvalitatívny posun spoločnosti z feudalizmu do kapitalizmu
-revolúcie:Holandsko-16.-17.st.-národnooslobodz. a nábož. boj proti katolíckemu Šp.,moc v rukách obchod.oligarchie
Anglicko-pol.17.st.-občianska v.medzi panovníkom a šľachtou,porážka kráľa,obnov.monarchia so silným parlamentom,18.st-Angl.konštitučnou monarchiou,evolúcia;(Angl.-od1703 Veľká Británia)
Veľká francúzska revolúcia-1789-zmena spoloč.,polit. a ekon.pomerov v krajine,prevzatie moci burž.a armádou
(Napoleon)
-dôsledky revolúcie pre zvyšok EU:šírenie revoluč.ideálov,zmeny na politic.mape,zavádzanie buržoáznej spoločnosti
-ako reakcia na fr.nacionalizmus vzniká nemecký a taliansky nacion.
-1815-Waterloo-porážkaNapoleona spoj.eur.monarchiami(Rusko,Británia,Rakúsko a Prusko)
-1814-1815-Viedenský kongres-dohodnutie nového územného rozdelenia EU;(Fínsko od Švédska kRusku,Nórsko od Dánska k Švédsku)
-Svätá aliancia-Rakúsko(Metternich kancelár),Prusko a Rusko-ochrana legitím.práv dynastií proti revolúc. a povst.

aj za cenu intervenciído iných krajín
-snaha obnoviť feud.režim-povstania:1830-Franc-konšt.monar.,Belgicko-odtrh.od Holan.,Poľsko-proti Rusku,Tal.,Nem.
1848-Franc.-republika,Nem.,Rakúsko,Uhorsko,Čechy,Tal.,Rumunsko
1905-Rusko-konštitúcia
-silnejúci nacionalizmus-národnooslobodz.boj balkánskych krajín proti Turecku-Srbi-autonómia1817
-Grécko-1.nezávislý štát na býv.území T.(1829)
-po r.1848-Krymská vojna-Rusko zaút.na Turecko(pomoc Franc.,Brit.,Piemontu),Rusko porazené
-1859-60-Piemont(pomoc Fr.)porazil Rakúsko a zjednotil Taliansko
-1866-bitka pri Hradci Králové-Prusko(kancelár Bismarck)porazilo Rakúsko-ústupok nespok.Maďarom-zmena na
Rakúsko-Uhorsko(1867)
-1870-Prusko porazilo Francúzsko(strata území Alsasko-Lotrinsko)
-1871-Versailles(poníž.Fr.)-zjednotenie Nemecka
-1878-po povstaniach na Balkáne znova zasiahlo Rusko-takmer dosiahlo až Istanbul-zásah veľmocí
-Berlínsky kongres-dojednanie nových hraníc na Balkáne-nezávislé štáty Srbsko,Čierna Hora, Rumunsko;Bulharsko na 2časti pod vládou Turecka,Bosna okup.Rak.-Uhor.,
-Trojspolok-Rakúsko-Uhorsko+Nemecko+Taliansko
-Dohoda-Francúzsko+Rusko+Veľ.Británia(-kabinetná politika)
-revolúcia v Turecku;anexia Bosny 1908 Rakúsko-Uhorskom;nezávislosť Bulharska;1912-13-balkánske vojny-útok na Turecko;vojna proti Bulharsku
-1914-1918-1.svet.vojna-atentát v Sarajeve-zámienka na vojnu proti Srbsku-dominový efekt=pripojenie viac.štátov do voj.
-k Rak.-Nemecko(centrálne mocnosti),k Srbsku-Č.Hora,Rusko,Fr.,Belgicko,VB(dohodové mocnosti)
-zmena bleskovej vojny na zákopovú
-snaha získať ďalších spojencov v ďalších rokoch vojny:Centr.m.-Bulharsko,Turecko
Doh.m.-Taliansko,Rumunsko,grécko,USA
Neutr.-Švajčiarsko,Holandsko,Dánsko,Nórsko,Švédsko,Španielsko
-r.1917 zrútenie Ruska-2revolúcie-moc získali boľševici,vystúpenie z vojny proti Nemecku,ale rozpútanie obč.vojny, odtrhnutie okraj.častí-1917-18vznik štátov:Fínsko,Estónsko,Lotyšsko,Litva,Poľsko
-víťazstvo boľševikov v Rusku-premena na Sovietsky zväz(ZSSR);nástup Stalina k moci-diktatúra-príprava na expanziu
-1918kapitulácia centr.mocností-rozpad R.-Uh na Československo,malé Rakúsko a malé Maďarsko
-mierová konferencia vo Versailles-podmienky diktovalo najmä Francúzsko-tvrdé pre Nemecko,ale aj Taliansko
-rast hospod.problémov-rozšir.extrémist.hnutí(boľševici,fašisti-nacisti)-oslabovanie a zánik demokracií
-1.fašist.režim v Taliansku-1922-Musolini
-1933-nástup Hitlera k moci(pripojenie Rakúska k Nemecku=anšlus,Mníchov-1938-obetovanie spojenca-Československa, -Hitler porušil Mníchovskú dohodu(1939)-koniec politiky ústupkov zo strany západných mocností
-Hitler sa však spojil so Stalinom a dohodli sa na rozdelení vých.EU
-1.9.1939-1945-2.svet.vojna-Nemecko(spolu so SK)zaútočili na Poľsko
na str. Nemecka:Taliansko a Japonsko(krajiny Osi),SK,Chorv.,Fínsko,Bulharsko,Rumunsko,Maďarsko
na str. Poľska:Francúzsko a VB(spojenci),(krajiny napadn.kraj.Osi),Dánsko,Nórsko,Holandsko,Belgicko,Sov.zväz,
a USA(1941),Čína...
-protifašistická koalícia-USA,ZSSR,VB-neskôr základ OSN(od r.1945)-v závere vojny pribraté aj Francúzsko a Čina
-neutrálne počas vojny:Švajčiarsko,Švedsko,Španielsko,Írsko
-dôsledok 2.sv.vojny pre EU:úplne oslabenie eur.veľmocí;-2superveľmoci:ZSSR,USA
-2.sv.vojna-ukončená totálnou porážkou mocností Osi;genocída obyv.;mierové usporiadanie spravodlivejšie,prehlbovanie izolácie medzi Sovietskym blokom a západom-železná opona
-1949-NATO-založ.USA v snahe zabrániť ďalšiemu rozširovaniu vplyvu ZSSR
-1955-Varšavská zmluva-vytvor.ZSSR ako reakcia na vstup záp.Nemecka do NATO a v snahe udržať si pod kontrolou štáty vých.EU
----->studená vojna a bipolárne rozdel.sveta do 1989-90
Slovensko v modernej dobe
-1.pol.19.st.-Metternichov absolutizmus
-1848-49-revolučné roky-takmer rozloženie Rakúska,maďarská revolúcia-snaha o osamost.Uhorska;silný nacionalizmus...
-1866-prusko-rakúska vojna-porážka Rakúska
-1867-rakúsko-uhorské vyrovnanie-spoloč.už len:ministerstvo armády,finan.

a zahraničia a spoloč.panovník(cisar a kráľ)
Rakúsko-rozvoj liberal.spoločnosti,rozšir.voleb.práva,autonómia hist.krajín,presadenie sa ďaľších národov
Uhorsko-snaha premeniť U.na národnostne a politicky homogénny štát,snaha o násilnú asimiláciu nemaď.národov,moc v
v rukách úzkej skupiny statkársko-šľachtickej vrstvy
-porážka v 1.sv.vojne-rozpad Rak.-Uhor.
-28.10.1918-vyhlásenie Československa
-30.10.1918-Martinská deklarácia-pripojenie Slovenska k ČSR-utváranie hraníc nového štátu
-Trianonská dohoda-dohoda o južných hraniciach Slovenska s Maďarmi
-ČSR-vzťahy so susedmi:Poľ.,Nem.,Rak.,Maďarsko-nepriateľské
Rumunsko(susedilo s Podkarp.Rusou)-spojenec
orientácia na Francúzsko
-spoločná hrozba od Maďarska viedla k vytvoreniu Malej Dohody(ČSR,Rumunsko,Juhoslávia)
-zosilňovanie autonimistického hnutia na SK v dôsledku snahy Prahy o uchovanie centralizmu
-september1938-Mníchovská dohoda-ČSR nútená odstúpiť pohranič.územia Nemecku(Petržalka a Devín)
-vyhlásenie autonómie Slovenska
-november1938-Viednská arbitráž-strata južných oblastí SK na nátlak Maďarov a území pri sev.hranici Poľsku
-zánik demokracie-nástup totalizmu-Hlinkova ľudová strana
-14.marec1939-samostatný slovenský štát(pod ochranou Nemecka)
-Protektorát Čechy a Morava
-SNP-29.august1944 -priviedlo Slovákov medzi rady Spojencov
-r.1945 obnovenie ČS

Iné údaje:1.január 1993 -Deň vzniku Slovenskej republiky
1.september 1993 -Deň Ústavy Slovenskej republiky
28.október 1918 -Deň vzniku samostatného československ.štátu
30.október 1918 -Deň Deklarácie slovenského národa
4.august -Deň Matice Slovenskej.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk